З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" 

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 1, ст.1 )  

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є

     I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України  на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України,  2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року  N  3220-VI  (  3220-17  ) і N 3222-VI ( 3222-17 ),  від 21 квітня 2011 року N 3291-VI ( 3291-17 ), від 12 травня 2011 року N 3315-VI ( 3315-17 ) і N 3331-VI) ( 3331-17 ) такі зміни: 

     1. Статтю 1 викласти у такій редакції: 

     "Стаття 1.  Визначити  доходи  Державного  бюджету України на 2011 рік у сумі 299.119.703,7 тис.  гривень,  у тому числі  доходи загального   фонду   Державного   бюджету   України   -   у   сумі 253.136.217,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету  України  -  у  сумі 45.983.486,5 тис.  гривень,  згідно з додатком N 1 до цього Закону. 

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011  рік  у сумі  337.561.809  тис.  гривень,  у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету  України  -  у  сумі  291.402.278,5  тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.159.530,5 тис. гривень. 

     Затвердити на 2011 рік: 

     повернення кредитів до  Державного  бюджету  України  у  сумі 10.199.266,3  тис.  гривень,  у  тому числі повернення кредитів до загального фонду   Державного   бюджету   України  - у  сумі 5.511.396,7 тис.  гривень  та  повернення кредитів до спеціального фонду  Державного  бюджету  України  -  у  сумі  4.687.869,6  тис. гривень; 

     надання кредитів   з   Державного   бюджету  України  у  сумі 7.100.161  тис.  гривень,  у  тому  числі  надання   кредитів   із загального фонду    Державного    бюджету   України - у   сумі 589.763,3 тис.  гривень та надання кредитів із спеціального  фонду Державного бюджету України - у сумі 6.510.397,7 тис. гривень. 

     Установити граничний   обсяг   дефіциту   Державного  бюджету України у сумі 35.343.000 тис.  гривень,  у тому  числі  граничний обсяг  дефіциту  загального  фонду  Державного бюджету України - у сумі  33.344.427,9  тис.  гривень  та  граничний  обсяг   дефіциту спеціального фонду   Державного   бюджету   України   -   у   сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. 

     Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011  рік  у розмірі  до  двох  відсотків  видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею". 

     2. У статті 4: 

     пункт 8 доповнити словами і  цифрами  "Державної  спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70"; 

     доповнити пунктом 41 такого змісту: 

     "41) надходження   нарахованих   і   несплачених  зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом  по збору  у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки у сумі 541.000 тис. гривень". 

     3. Доповнити новими статтями 7-1 та 7-2 такого змісту: 

     "Стаття 7-1.  Установити, що у 2011 році кошти, які надійдуть до  державного бюджету від реалізації недобудованого літака Ан-70, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України  та спрямовуються  Міністерством оборони України на фінансування робіт із створення літака Ан-70. 

     Стаття 7-2.  Установити,  що у 2011  році  вартість  робіт  з утилізації  боєприпасів,  проведених  за  рахунок  власних  коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт,  зараховується до спеціального   фонду   Державного   бюджету   України   як  власні надходження  бюджетних  установ  Міністерства  оборони  України  і спрямовується   на   утилізацію   звичайних   видів   боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання,  в  порядку, визначеному   Державною  казначейською  службою  України  разом  з Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України". 

     4. У статті 9: 

     частину першу після абзацу другого  доповнити  новим  абзацом такого змісту: 

     "за зобов'язаннями    суб'єктів    господарювання,    об'єкти державної власності яких належать до сфери  управління  Державного агентства  з  інвестицій  та  управління  національними  проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів". 

     У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий  вважати  відповідно абзацами четвертим - десятим; 

     частину третю викласти у такій редакції: 

     "Державна служба   автомобільних   доріг   України,  суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління   Державного   агентства  з  інвестицій  та  управління національними  проектами  України,   які   здійснюють   реалізацію національних   проектів,   та   суб'єкти  господарювання,  об'єкти державної   власності   яких   належать   до   сфери    управління Національного  агентства  з  питань  підготовки  та  проведення  в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації    інфраструктурних    проектів,    звільняються    від зобов'язання подавати  забезпечення  виконання  зобов'язань  перед державою  з  відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій". 

     5. У статті 14: 

     пункт 7  після  слів  "Міністерства   надзвичайних   ситуацій України"   доповнити   словами   "Державної   спеціальної   служби транспорту"; 

     у пункті 14 цифри "15" замінити цифрами "14"; 

     пункт 50 викласти у такій редакції: 

     "50) реструктуризацію  вугільної та  торфодобувної промисловості,  у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі  541.000  тис.  гривень (за  рахунок  джерел,  визначених пунктом 41 статті 4 та пунктом 8 статті 13 цього Закону)". 

     6. Статтю 20 доповнити пунктом 7 такого змісту: 

     "7) субвенції з інших місцевих бюджетів". 

     7. Прикінцеві положення доповнити пунктом 4 такого змісту: 

     "4. Установити,  що у 2011 році норми і положення статей  39, 50,  51,  52,  54  Закону  України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" ( 796-12  )  (Відомості  Верховної  Ради України,  1992 р.,  N 13, ст. 178 з  наступними  змінами),  статті  6  Закону  України  "Про соціальний захист  дітей  війни"  ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України,  2005  р.,  N  4,  ст.  94  з  наступними  змінами), статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,  звільнених з  військової  служби,  та деяких  інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,  N 29,  ст.  399 з наступними змінами)  застосовуються  у порядку  та  розмірах,  встановлених  Кабінетом  Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету  Пенсійного  фонду України на 2011 рік". 

     8. Внести  зміни  до  додатків  NN 1-8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17  )  відповідно  до додатків NN 1-8 до цього Закону. 

     II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.   

 Президент України                                             В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 14 червня 2011 року           N 3491-VI