ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ
щодо створення підприємства з іноземними інвестиціями

 

м. ____________

"___" _____________  20__ р.

 

________________________________________________________________,

                                                         (вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством ________________________________,

(надалі іменується "Сторона-1") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________,  з однієї сторони,

                                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством України, (надалі іменується  "Сторона-2") в особі  ____________________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________, з іншої сторони,

                                     (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

- беручи до уваги всезростаючу роль інтеграційних процесів в економіці світового співтовариства,

- з огляду на той факт, що подальший успішний розвиток кожної із Сторін в існуючих реаліях зближення і  зміцнення тісних комерційних зв'язків суб'єктів господарювання в сучасному діловому обороті обумовлює нагальну потребу розширення сфери господарської діяльності кожної із Сторін,

- будучи переконаними в перспективності встановлення між собою спільно скоординованих і погоджених взаємин, а також у вигідності такої взаємодії, 

склали цей Протокол про наміри щодо створення підприємства з іноземними інвестиціями (надалі іменується "Протокол про наміри") і домовилися про наступне.

 

1. Сторони розглянули питання про створення підприємства з іноземними інвестиціями для: _____________________________________________________.

                    (мета та предмет діяльності підприємства з іноземними інвестиціями)

2. Сторони визначили:

2.1. Організаційно-правова форма підприємства з іноземними інвестиціями ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.2. Органи управління підприємства з іноземними інвестиціями _________ ______________________________________________________________________.

2.3. Місцезнаходження підприємства з іноземними інвестиціями _________ ______________________________________________________________________.

2.4. Сторона-1: __________________________________________________.

                                               (зобов'язання)

2.5. Сторона-2: __________________________________________________.

                                              (зобов'язання)

3. Частка капіталовкладення обох Сторін визначатиметься установчими документами підприємства з іноземними інвестиціями. Прибуток розподіляється пропорційно до капіталовкладень і витрат Сторін.

4. Сторони дійшли згоди про те, що ______________ очолює представник Сторони-1, а Генеральну дирекцію підприємства з іноземними інвестиціями очолює директор від ______________ сторони.

 


5. В __________ строк після складання цього Протоколу про наміри делегація із ________________________ прибуває в Україну (м. ___________________) для вчинення відповідних правочинів, складання необхідних документів та здійснення інших юридичних і фактичних дій щодо створення підприємства з іноземними інвестиціями. Видатки із забезпечення прийому делегації бере на себе ____________________________.

6. Цей протокол складено у двох автентичних примірниках українською мовою – по одному примірнику для кожної Сторони. Цей протокол має автентичний переклад __________ мовою. У разі виникнення розбіжностей між україномовним оригіналом та _____________мовним перекладом цього протоколу перевага віддається варіантові тексту українською мовою. 

7. Сторони погодились, що подальші взаємні відносини щодо створення підприємства з іноземними інвестиціями врегульовуватимуться відповідними домовленостями Сторін.

 

СТОРОНА-1

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

              ______________________________

 

Підписи

 

За СТОРОНУ-1

Керівник _______________/_________/

                                             М. П.

 

СТОРОНА-2

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

             ______________________________

 

сторін

 

За СТОРОНУ-2

Керівник ________________/________/

                                              М. П.