Антимонопольному комітету України
03035, м.Київ вул. Урицького, 45

 

СУБ'ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю
ТОВ
Адреса: ______________________________
Тел.: _________________________________
Електронна пошта: _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

СКАРГА
на рішення про відхилення пропозиції учасника конкурсних торгів

 

"___" ____________ 20__ року в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель "Вісник державних закупівель" було опубліковано оголошення про проведення закупівлі __________________________ Державним підприємством, розташованим за адресою ________________
                 (назва товару)

(далі - Замовник), через процедуру відкритих торгів. Ознайомившись з тендерною документацією, опублікованою на сайті Міністерства економіки України, ТОВ прийняло рішення про прийняття участі у конкурсі.

"___" ____________ 20__ року TOBнадіслало Замовнику свою пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів була подана в письмовій формі за підписом директора TОB, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. До неї ввійшли

_________________________________________________________________________________________,
                (перелік документів пропозиції, в тому числі документ, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції)

що підтверджується _______________________________________________________________________.

                                    (поштова квитанція чи інший документ, що підтверджує відправлення листа і його зміст)

Підтвердження надходження пропозиції надійшло ТОВ лише "___" ____________ 20__ року, через ____ днів після того, як воно було надіслане, хоча відповідно до ст. 25 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Замовник мав підтвердити надходження пропозиції конкурсних торгів протягом одного робочого дня з дня надходження запиту.

При розкритті тендерних пропозицій "___" ____________ 20__ року виявилось, що запропонована нами ціна є найменшою. Проте в ході розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником було відхилено нашу пропозицію на підставі того, що ТОВ нібито не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим ст. 16 Закону "Про здійснення державних закупівель". Про таке рішення Замовника нам стало відомо лише "___" ____________ 20__ року.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

ТОВ відповідає вказаним критеріям, оскільки

_________________________________________________________________________________________
                                                       (наводяться документи і докази, що підтверджують

_________________________________________________________________________________________.
                                                            відповідність TOBкваліфікаційними вимогам)

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших, передбачених цим Законом підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Крім того, згідно ст. 3 Закону України "Про здійснення державних закупівель" закупівлі здійснюються за такими принципами, як: добросовісна конкуренція учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.


Вказаних принципів при оцінці конкурсних пропозицій Замовник не дотримувався, оскільки

_________________________________________________________________________________________
                                     (перелік переваг ТОВ над конкурентами, висвітлення підозрілих дій Замовника,

_________________________________________________________________________________________.
                      інші аргументи, виходячи з порушень, що мали місце при проведенні процедури держзакупівель)

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, ч. 2 ст. 16, ч. 5 ст. 16, ст. 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель",

 

ПРОСИМО:

 

1. Встановити наявність порушення процедури закупівлі Замовником.

2. Скасувати рішення Замовника про відхилення конкурсної пропозиції ТОВ.

3. Призупинити процедуру закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою.

 

ДОДАТКИ:

 

1. Копія оголошення про проведення закупівлі Замовником, опублікована в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель "Вісник державних закупівель".

2. Роздруківка Інтернет-сторінки Міністерства економіки, на якій вказано перелік тендерної документації, що вимагається Замовником.

3. Копія поштової квитанції чи іншого документа, що підтверджує відправлення листа з конкурсною пропозицією.

4. Копії документів, що ввійшли до складу пропозиції конкурсних торгів.

5. Копія підтвердження надходження пропозиції до Замовника.

6. Копія рішення Замовника про відхилення пропозиції конкурсних торгів.

7. Копія квитанції про внесення плати за подання скарги до органу оскарження.

8. Копія поштової квитанції чи іншого документа, що підтверджує відправлення копії скарги Замовнику.

9. Інші документи, що свідчать про порушення Замовником процедури закупівлі.

 

 

Прізвище та ініціали уповноваженої особи                                                        Підпис