Організацію легалізовано
_________________________ управлінням юстиції
"___" ____________ 200__ р.

 Запис в обліковому журналі N ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
установчими зборами ______________
_____________ громадської організації
__________________________________
__________________________________
від ________________ р. 
Протокол N 1

 

 

СТАТУТ
______________________________________________
 громадської організації
_______________________________________________

1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса

1.1.________________________ громадську організацію "____________________" (надалі - "Центр") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян". 

1.2.Центр створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію _______________________ області.

1.3.Центр не є юридичною особою. Центр легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до легалізуючого органу.

1.4.Центр має власний бланк для листування.

1.5.Повна назва Центру: українською мовою - __________________ громадська організація "_________________ центр _____________________________"; російською мовою - _____________________________ общественная организация"______________________ центр __________________________________". 

У листуванні Центр може не зазначати своєї організаційної форми - "______________ центр ________________" та "__________________ центр _________________________" - відповідно українською та російською мовами. 

1.6.Скорочена назва Центру: українською мовою - __________________________; російською мовою - ____________________________. 

1.7.Реєстраційна адреса Центру: _________________________________________. Центр може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною. 

2. Мета та завдання Центру

2.1.Основною метою діяльності Центру є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою Центру є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів при захисті підприємців.

2.2.Основним завданням Центру є:

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

- зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання;

- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;


- організація зворотного зв'язку між підприємницьким середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеня ефективності державної регуляторної діяльності;

- сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Центру та громадськості;

- відновлення прав членів Центру в разі їх порушення;

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Центру.

2.3.Центр є правозахисною організацією. Діяльність Центру може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Центр:

- подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

- подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

- готує експертні висновки та аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

- відстежує результативність регуляторних актів;

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Центру.

2.4.За рішенням відповідних статутних органів Центр може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Центр може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

3. Умови і порядок прийому в члени Центру, вибуття з нього

3.1.Членство в Центрі є добровільним. Воно є колективним та може бути індивідуальним. Членом Центру може бути особа, яка висловила бажання бути членом Центру та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Центру.

3.2.Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об'єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).

Індивідуальним членом Центру може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.

3.4.Центр не має фіксованого членства.

3.5.Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Центру.

3.6.Член Центру може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.


3.7.Член Центру може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.8.Питання щодо прийняття та вибуття членів Центру вирішує Рада Центру. Рада Центру може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Центру.

4. Права і обов'язки членів Центру

4.1.Члени Центру мають право:

- брати участь в усіх заходах Центру;

- брати участь у роботі органів Центру в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Центру;

- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Центру;

- звертатись до Центру за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

- припиняти членство в Центрі.

4.2.Члени Центру зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань Центру;

- виконувати вимоги Статуту Центру;

- надавати реально можливу допомогу Центру в його діяльності;

- узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Центру;

- утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Центр.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру, місцевих осередків та їхні повноваження

Загальні збори Центру

Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності Центру.

5.1.Вищим керівним органом Центру є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності Центру, а саме:

- визначення організаційної структури Центру;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Центру, членів Ради Центру;

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Центру.

5.2.Кожний член Центру має один голос на Загальних зборах.

5.3.Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50 % членів Центру. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів учасників Загальних зборів.


5.4.Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.5.Скликання зборів може ініціювати Голова Центру, Рада Центру або більшість членів Центру. Про проведення Загальних зборів Голова Центру заздалегідь повідомляє всіх членів Центру. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.

Рада Центру

5.6.У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Центру. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Центрі.

5.7.Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

5.8.Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Голова Центру.

5.9.Раду очолює Голова Центру. Голова Центру здійснює керівництво поточною діяльністю Центру.

5.10.У разі необхідності до проведення Зборів членів Центру Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Центру.

5.11. Голова правління підписує від імені Центру будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради Центру.

5.12.Голова Центру відповідає за збереження документації Центру.

5.13.Підпис представника колективного члена на документах Центру в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Центру.

Місцеві осередки

5.14.Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об'єднувати не менше ніж трьох осіб.

5.15.Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту Центру та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Радою Центру.

5.16.Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1.Центр не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.

6.2.Центр не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3.Контроль за діяльністю Центру здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства України.


6.4.Центр оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

7.1.Єдиним статутним документом Центру є його Статут.

7.2.Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори. Зміни до Статуту Центру підлягають обов’язковій реєстрації.

7.3.При затвердженні Статут підписують Засновники Центру. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Центру або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо). Підпис представника колективного члена Центру на Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Центру.

8. Порядок припинення діяльності Центру. Вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією

8.1.Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.2.Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.3.При реорганізації Центру сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

8.4.Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.