СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство "______________________________________", надалі - "Підприємство", створене за рішенням громадянина України ___________ ________________________________________________, паспорт серії __________ N __________________ виданий __________________________________________.

Адреса постійного місця проживання: _____________________________________ ______________________________________________________________________

на підставі Господарського кодексу України, Закону України "Про підприємництво" та  інших  нормативно-правових актів України.

1.2. Підприємство засноване на приватній власності.

1.3. Повне найменування підприємства: ______________________________ ______________________________________________________________________.

Скорочене найменування: _________________________________________.

1.4. Підприємство є юридичною особою: має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, третейському суді як позивач, відповідач, третя особа.

1.5. Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити.

1.6. Статусу юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації.

1.7. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

1.8. Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим статутом та рішенням керівних органів підприємства.

1.9. Місцезнаходження підприємства: _______________________________.

 

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності підприємства в Україні є:

2.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних (в т. ч. створення автогосподарств).

2.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

2.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до чинного законодавства України. Інвестиційна та лізингова діяльність.


2.2.4. Проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.

2.2.5. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).

2.2.6. Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо.

2.2.7. Створення тимчасових та постійно діючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.

2.2.8. Інформаційно-консультаційні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційній основі.

2.2.9. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.

2.2.10. Рекламна та виставкова діяльність, у т. ч. організація ярмарок, презентацій тощо.

2.2.11. Організація дозвілля та відпочинку, в т. ч. експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів, казино: організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань тощо; створення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань.

 2.2.12. Туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.

2.2.13. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу.

2.2.14. Організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.

2.2.15. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво.

2.2.16. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційна та інжинірингова діяльність.

2.2.17. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.

2.2.18. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів.

2.2.19. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю.

2.2.20. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).

2.2.21. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. нафтопродуктів) тощо.

2.2.22. Переробка відходів, вторсировини, металобрухту та таке інше.

2.2.23. __________________________________________________________

______________________________________________________________________.


2.3. Підприємство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена законодавством.

2.4. Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, підприємство може після одержання відповідного дозволу.

 

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України та предмета своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства у зовнішньоекономічних відносинах.

3.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок підприємства і використовується ним відповідно до законодавства.

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Підприємство є власником майна, переданого йому засновником у власність, продукції, набутої Підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.2. Підприємство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають цьому статуту та не суперечать чинному законодавству України.

4.3. Майно Підприємства формується за рахунок:

- майна і грошових коштів, переданих Підприємству засновником;

- доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;

- доходів від цінних паперів та корпоративних прав;

- кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;

- безвідплатних внесків організацій та громадян;

- асигнувань місцевого та державного бюджетів;

- доходів від випуску і розміщення цінних паперів;

- інших надходжень, не заборонених законом.

4.4. Підприємство має право вчинити щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Воно може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності. Зокрема передавати його безкоштовно або за плату у володіння і користування іншим особам.

Підприємство має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.

4.5. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд за рахунок внеску засновника в розмірі __________________________ (___________________________) гривень.

4.6. Засновник має право збільшувати розмір статутного фонду за рахунок власних коштів або чистого прибутку.

4.7. Підприємство самостійно визначає ціни та тарифи на свої послуги, продукцію, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Підприємству засновником, несе Підприємство.

4.9. Підприємство може передавати частину свого майна створюваним за участю Підприємства організаціям, підприємствам.


5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

5.2. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

5.3. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

5.4. За порушення договірних зобов'язань, вимог законодавства України щодо оподаткування, вимог якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Держава не відповідає по зобов'язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів та організацій.

5.5. Для здійснення діяльності, передбаченої статутом, Підприємство має право:

- самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру;

- створювати відокремлені підрозділи, засновувати підприємства та організації;

- визначати штатний склад, форми, системи та розміри оплати праці;

- брати участь у приватизації державного майна;

- володіти і користуватися землею, іншими природними ресурсами;

- набувати будь-яке майно, не заборонене законом;

- залучати до виконання робіт громадян, які не є працівниками Підприємства;

- набувати, брати в оренду як в Україні, так і за кордоном необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності;

- реалізовувати товари за вільно конвертовану валюту;

- користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти інших юридичних осіб та громадян;

- відряджати на територію України та за її межі працівників Підприємства та інших організацій, котрі виконують роботи та надають послуги для Підприємства.

5.6. Підприємство має право самостійно реалізовувати свою продукцію, інші матеріальні цінності на основі прямих угод (контрактів) через товарні біржі, мережу власних торгових підприємств.

Реалізація продукції Підприємства, в тому числі на основі бартерних угод, за межами України, здійснюється самостійно або на основі ліцензій відповідно до законодавства України.

5.7. Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі з врахуванням затрат, попиту, кон'юнктури ринку.

5.8. Розрахунки Підприємства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

5.9. Створені Підприємством підприємства відповідають за свої зобов'язання всім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

5.10. Прибуток Підприємства формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Підприємства сплачуються проценти по кредитах банків та облігаціям, якщо вони були емітовані Підприємством, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Підприємства. Напрями використання прибутку визначаються засновником.


6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

6.1. Підприємство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність на Підприємстві здійснюється на основі трудових договорів, контрактів, згідно чинного законодавства України.

6.2. Підприємство зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого законодавством України мінімального рівня, а також соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

6.3. Розмір та порядок оплати праці найманого працівника Підприємства визначаються трудовим договором (контрактом).

6.4. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

6.5. Трудовий колектив:

6.5.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;

6.5.2. Бере участь у визначенні переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

6.5.3. Бере участь в моральному і матеріальному стимулюванні праці.

6.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу або Радою підприємства, що обирається загальними зборами трудового колективу в кількості трьох чоловік.

6.7. Збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 працівників Підприємства.

6.8. Рішення зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснюється засновником або призначеним ним директором.

7.2. До компетенції засновника Підприємства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх виконання:

б) внесення змін та доповнень до статуту Підприємства;

в) призначення та звільнення директора, головного бухгалтера;

г) затвердження річних результатів діяльності Підприємства;

д) визначення порядку використання прибутку та покриття збитків;

е) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності директора та головного бухгалтера Підприємства;

ж) затвердження правил процедури прийняття рішень та інших внутрішніх документів підприємства, визначення організаційної структури Підприємства;

з) визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства;

і) затвердження договорів, укладених директором Підприємства на суму; що перевищує 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

й) прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.3. Рішення з питань, зазначених в пунктах 7.2 б), в), є), і), й), можуть бути прийняті лише засновником. З решти питань, віднесених до компетенції засновника, рішення можуть бути прийняті директором Підприємства.

7.4. Засновник Підприємства може прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції директора Підприємства.

7.5. До компетенції директора Підприємства відносяться:

а) оперативне керівництво діяльністю Підприємства;

б) розпорядження майном та коштами Підприємства у порядку, визначеному засновником Підприємства;

в) реалізація щорічних планів діяльності Підприємства, котрі затверджуються засновником;

г) складання проектів планів; звітів про виконання планів, представлення засновнику річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;

д) розробка локальних нормативних актів Підприємства та представлення їх на затвердження засновнику;

е) укладення угод від імені Підприємства;

є) затвердження посадових інструкцій, прийом і звільнення працівників Підприємства;

ж) видання наказів, обов'язкових для всіх працівників Підприємства;

з) встановлення цін і тарифів на продукцію Підприємства;

і) вирішення усіх інших питань діяльності Підприємства, що не віднесені до компетенції засновника.

7.6. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для засновника Підприємства.

7.7. Директор підзвітний засновникові Підприємства і організовує виконання його рішень.

7.8. Директор діє від імені Підприємства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях України та за кордоном, видає довіреності від імені Підприємства на вчинення дій, які він відповідно до своєї компетенції має право вчиняти.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Підприємства приймається виключно засновником або іншим органом у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. У випадку реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

8.3. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною засновником комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Підприємства - за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

8.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню майном Підприємства.

8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс Підприємства та подає його засновникові або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.6. Майно та грошові кошти Підприємства, включаючи виручку від розпродажу майна Підприємства при ліквідації після розрахунків з кредиторами є власністю засновника Підприємства і використовується ним на власний розсуд.

8.7. У випадку смерті засновника його спадкоємець (спадкоємці) здійснює права засновника і вносить зміни до статуту Підприємства, пов'язані зі зміною власника. Якщо спадкоємців декілька, то вони мають право прийняти рішення про перетворення Підприємства в господарське товариство або відмовитись від своєї частки спадщини на користь одного із спадкоємців.

 

Підпис __________________________