КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

  від 18 серпня 2010 р. N 749

Київ

Про затвердження Тимчасового порядку  присвоєння кадастрового номера земельній ділянці 

 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ            

N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }  

     З метою    забезпечення   проведення   державної   реєстрації земельних ділянок у період до  законодавчого  врегулювання  питань щодо  ведення  державного  земельного  кадастру  та  відповідно до пункту "д" статті  13  Земельного  кодексу  України  (  2768-14  ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є

     1. Затвердити   Тимчасовий  порядок  присвоєння  кадастрового номера земельній ділянці, що додається. 

     2. Ця  постанова  набирає  чинності  одночасно  з   набранням чинності постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  9  вересня 2009 р.  N 1021 ( 1021-2009-п ) "Про затвердження порядків ведення Поземельної   книги   і  Книги  записів  про  державну  реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного   користування  земельною  ділянкою,  договорів  оренди землі" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2557).   

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 

     Інд. 22   

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

 від 18 серпня 2010 р. N 749 

     { У тексті Тимчасового порядку слово "Держкомзем" в усіх        відмінках   замінено   словом   "Держземагентство"   у        відповідному  відмінку  згідно з  Постановою КМ  N 791    ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

присвоєння кадастрового номера земельній ділянці  

                         Загальні питання 

     1. Цей  Тимчасовий  порядок  визначає  процедуру   присвоєння кадастрового  номера  земельній  ділянці  та  внесення відповідних даних до державного реєстру земель. 

     2. У цьому Тимчасовому порядку терміни  вживаються  у  такому значенні:   

     {  Абзац  другий  пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }  

     {  Абзац  третій  пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }  

     { Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }  

     кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код   (номер)  земельної  ділянки,  що  не  повторюється  на  всій території  України,  присвоюється  земельній   ділянці   під   час проведення  її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки;   

     {  Абзац  шостий  пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }  

     територіальна зона - частина території з  особливим  правовим режимом використання земельних ділянок; 

     черговий кадастровий  план  -  графічне  зображення земельних ділянок,  розташованих  у  межах  кадастрових  зон  і   кварталів, адміністративно-територіальних   утворень  (село,  селище,  місто, район),  із зазначенням номерів кадастрових зон  і  кварталів,  їх меж,   розмірів  і  кадастрових  номерів  земельних  ділянок,  меж земельних угідь та сервітутів, територіальних зон. 

     Терміни   "індексна  кадастрова  карта",  "кадастрова  зона", "кадастровий квартал",  "кадастровий  план  земельної  ділянки"  у цьому  Тимчасовому  порядку  вживаються  у значенні,  наведеному у Порядку  складання  та  затвердження  індексних  кадастрових  карт (планів)  і  кадастрових  планів  земельних ділянок,  вимоги до їх оформлення,  затвердженому постановою Кабінету  Міністрів  України від 8  грудня  2010  р.  N  1117 ( 1117-2010-п ) (Офіційний вісник України,  2010  р.,  N 94, ст. 3347)"; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     3. В   Україні   створюється   єдина    система    присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. 

     3-1.  Кадастровий  номер  земельної  ділянки  визначається  з використанням  автоматизованої   системи   державного   земельного кадастру (далі - автоматизована система).

{  Тимчасовий порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     4. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.  У разі переходу права власності на  земельну ділянку  від однієї особи до іншої,  виникнення інших,  крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється. 

     5. У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер.  При цьому попередній  кадастровий  номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується. 

     6. Актуалізацію   чергового   кадастрового  плану  здійснюють територіальні органи Держземагентства.   

     {   Пункт   7  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }  

         Структура кадастрового номера земельної ділянки

     8. Кадастровий  номер  земельної  ділянки складається з таких структурних елементів: 

     КОАТУУ: НКЗ: НКК: НЗД, де 

     КОАТУУ - десятизначний код згідно з  Класифікатором  об'єктів адміністративно-територіального    устрою   України   ДК   014-96, останніми двома цифрами якого є нулі; 

     НКЗ -  двозначний   номер   кадастрової   зони   (максимальна кількість    кадастрових    зон    у    межах    одного    об'єкта адміністративнотериторіального устрою становить 99); 

     НКК -  тризначний  номер  кадастрового   кварталу   в   межах кадастрової  зони  (максимальна  кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999); 

     НЗД -  чотиризначний  номер   земельної   ділянки   в   межах кадастрового  кварталу  (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999). 

     Структурні елементи  кадастрового  номера  земельної  ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою. 

     9. Структурні  елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі: 

     1) індексної кадастрової карти; 

     2) чергового кадастрового плану; 

     3)  даних, що містяться у автоматизованій системі; { Підпункт 3  пункту  9  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     4)  відомостей  про координати поворотних точок меж земельної ділянки;  {  Підпункт  4  пункту  9  в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     5) документації   із   землеустрою,   що   містить   графічне зображення  земельної  ділянки.  {  Підпункт 5 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

           Визначення та присвоєння кадастрового номера  земельній ділянці 

     10. Визначення та присвоєння  кадастрового  номера  земельній ділянці  здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом десяти  робочих  днів.  {  Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     10-1.  Кадастровий  номер  земельної  ділянки визначається за результатами   складення   документації   із   землеустрою  до  її погодження та прийняття рішення про надання  земельної  ділянки  у власність  (користування)  в  установленому  порядку. { Тимчасовий порядок  доповнено  пунктом  10-1  згідно  з  Постановою  КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     11.  Для  визначення  кадастрового  номера  земельної ділянки замовник документації із землеустрою або  уповноважена  ним  особа подає   до   територіального  органу  Держземагентства  за  місцем розташування земельної ділянки: 

     заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки; 

     копію документа,  що  посвідчує  особу  набувача   права   на земельну   ділянку  або  її  власника,  а  у  разі  подання  заяви уповноваженою ними особою - також копію документа,  що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб; 

     документацію із землеустрою, яка містить документи, зазначені в підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку; 

     файл обміну даними про  результати  робіт  із  землеустрою  в електронному  вигляді (далі - обмінний файл),  який складається на кожну  земельну  ділянку  та  оформлюється  відповідно  до  вимог, установлених Держземагентством; 

     копію реєстраційного   номера   облікової   картки   платника податків (ідентифікаційного номера) згідно  з  Державним  реєстром фізичних осіб   -   платників   податків   та  інших  обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються  від прийняття номера та повідомили про це    відповідному    органу    державної    податкової    служби, ідентифікаційного   коду   згідно   з  Єдиним  державним  реєстром підприємств та організацій України або податкового  номера  -  для юридичної особи; 

     документи про внесення плати за перевірку обмінного файла. 

     Під час  подання  заяви  фізична особа пред'являє паспорт або інший документ,  що  посвідчує  особу,  а  у  разі  подання  заяви уповноваженою   особою   -   також  документ,  що  підтверджує  її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження   діяти   від  імені  іноземної  особи  повинен  бути легалізований в установленому законодавством порядку. 

     Забороняється вимагати подання документів та  відомостей,  не передбачених цим пунктом. 

     Посадова особа    територіального   органу   Держземагентства присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.

{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     12. Територіальний   орган  Держземагентства  протягом  трьох робочих днів з дня надходження документів,  визначених пунктом  11 цього Тимчасового порядку,  перевіряє: документацію із землеустрою на  відповідність  умовам  надання  земельної  ділянки   щодо   її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на  розроблення  документації  із  землеустрою; дані  обмінного  файла  -  документації  із землеустрою;  дані про земельну ділянку - черговому кадастровому плану. 

     За результатами  перевірки територіальний  орган Держземагентства: 

     у разі  відповідності даних,  визначених абзацом першим цього пункту, визначає кадастровий номер земельної ділянки з урахуванням пунктів  8  і  9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки; 

     складає в  електронній  (цифровій)  формі   з   використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного  файла  (далі  -  протокол  проведення перевірки)  в  частині  відповідності  даних,  визначених  абзацом першим цього пункту; 

     передає до   державного   підприємства   "Центр    державного земельного  кадастру"  -  адміністратора  автоматизованої  системи обмінний  файл  та  протокол  проведення  перевірки  через  засоби електрозв'язку.

{  Пункт  12  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     13. Адміністратор  автоматизованої  системи здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів: 

     1) перевірку обмінного файла щодо: 

     відповідності вимогам, установленим до його структури, змісту та формату; 

     відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки; 

     відповідності структурних   елементів   кадастрового   номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти; 

     відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки; 

     2) процедуру приймання обмінного файла; 

     3) внесення   даних   обмінного   файла   до  автоматизованої системи, - у разі відсутності зауважень до обмінного файла; 

     4) внесення даних про результати перевірки обмінного файла до складеного   територіальним   органом  Держземагентства  протоколу проведення перевірки та повертає його через засоби  електрозв'язку територіальному органу Держземагентства.

{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     14. Територіальний орган Держземагентства після отримання від адміністратора  автоматизованої   системи   протоколу   проведення перевірки: 

     1) у   разі  відсутності  в  протоколі  проведення  перевірки зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла  -  не пізніше  наступного  робочого  дня  робить  на  титульному  аркуші документації   із   землеустрою,   матеріалах   документації    із землеустрою,  що  містять  графічне  зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної  ділянки, їх   частин,   обмежень,   угідь  позначку,  в  якій  зазначаються кадастровий номер,  дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи,  прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку,  і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються; 

     2) повертає   у   день  звернення  заявнику  документацію  із землеустрою та протокол проведення  перевірки.  У  разі  наявності зауважень  до  документації  із  землеустрою  та  обмінного  файла документація із землеустрою повертається без позначки.

{  Пункт  14  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     14-1.  У  протоколі проведення перевірки зазначаються дата та номер протоколу проведення  перевірки;  обліковий  номер  заяви  і документації  із землеустрою;  вид та найменування документації із землеустрою;  прізвище,  ім'я,  по батькові,  реєстраційний  номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків  та  інших обов'язкових  платежів  -  для  фізичної  особи  або серію,  номер паспорта  -  для  фізичної  особи,  яка   через   свої   релігійні переконання  відмовляється  від прийняття номера та повідомила про це відповідному органу державної податкової  служби;  найменування набувача права на земельну ділянку,  ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій  України  або податковий номер - для юридичної особи;  категорія земель; цільове призначення  земельної  ділянки;  місце   розташування   земельної ділянки; визначений кадастровий номер земельної ділянки; відомості про  розробника  документації  із   землеустрою;   відомості   про відповідність   документації   із  землеустрою  -  умовам  надання земельної  ділянки  щодо   її   цільового   призначення,   оцінки, кількісних   та   якісних  характеристик  згідно  із  дозволом  на розроблення документації із землеустрою,  даних обмінного файла  - документації   із   землеустрою,  даних  про  земельну  ділянку  - черговому кадастровому плану,  обмінного файла - вимогам  до  його структури,  змісту та формату, відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки,  відповідність структурних  елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти,  відсутність дублювання  кадастрового номера  земельної  ділянки;  викопіювання з чергового кадастрового плану;  загальний висновок щодо результатів  проведення  перевірки документації  із  землеустрою  та  обмінного файла;  дата внесення відомостей до автоматизованої системи (у разі внесення); прізвища, ініціали  та  посади  осіб,  що  провели перевірку документації із землеустрою та обмінного файла. 

     Протокол проведення перевірки підписується  посадовою  особою територіального органу Держземагентства та засвідчується печаткою. {  Тимчасовий  порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановаою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     14-2. Розгляд  доопрацьованої  документації із землеустрою та обмінного файла здійснюється відповідно до пунктів 10 - 14-1 цього Тимчасового   порядку.   У   такому  разі  новий  обліковий  номер документації із землеустрою  не  присвоюється.  У  разі  неподання доопрацьованої  документації  із землеустрою та обмінного файла на повторний  розгляд  протягом  року  визначений  кадастровий  номер анулюється.

{  Тимчасовий  порядок доповнено пунктом 14-2 згідно з Постановаою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     14-3. Кадастровий  номер присвоюється земельній ділянці після погодження документації із землеустрою та  прийняття  рішення  про надання  земельної  ділянки  у  власність  (користування)  під час здійснення державної реєстрації земельної  ділянки  в  Поземельній книзі в установленому порядку. 

     Датою присвоєння   кадастрового   номера   є  дата  відкриття Поземельної книги.

{  Тимчасовий  порядок доповнено пунктом 14-3 згідно з Постановаою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     14-4. У  разі  коли  під  час  погодження   та   затвердження документації  із  землеустрою  виникла  потреба у внесенні змін до відомостей  про  земельну  ділянку,  внесених  до  автоматизованої системи,  визначений  кадастровий  номер  анулюється.  Анульований кадастровий номер не може бути присвоєний іншій земельній ділянці. 

     Повторне визначення кадастрового номера земельної ділянки  із внесенням  відомостей  про  земельну  ділянку  до  автоматизованої системи   здійснюється  відповідно  до  пунктів  10 - 14-1   цього Тимчасового порядку.

{  Тимчасовий  порядок доповнено пунктом 14-4 згідно з Постановаою КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

           Визначення та присвоєння кадастрового номера      земельній ділянці, переданій у власність (користування)               без проведення її державної реєстрації 

     15.  Визначення  та  присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,  переданій  у  власність (користування) без проведення її державної     реєстрації,    здійснюють    територіальні    органи Держземагентства  протягом двадцяти чотирьох робочих днів. { Пункт 15   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     16. Для   визначення   та   присвоєння   кадастрового  номера земельній  ділянці,  переданій  у  власність  (користування)   без проведення  її  державної  реєстрації,  власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства  за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну  реєстрацію  земельної ділянки (далі - заява про державну реєстрацію) та копії: 

     документа, що  посвідчує  особу,  а  для  уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження; 

     документа, що посвідчує право на земельну ділянку; 

     копію   реєстраційного   номера   облікової  картки  платника податків  (ідентифікаційного  номера)  згідно з Державним реєстром фізичних осіб  -  платників   податків   та   інших   обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та  повідомили  про це    відповідному    органу    державної    податкової    служби, ідентифікаційного  коду  згідно  з   Єдиним   державним   реєстром підприємств  та  організацій  України або податкового номера - для юридичної особи,  документів  про  внесення  плати  за  формування обмінного   файла,   здійснення   державної  реєстрації  земельної ділянки,  надання  витягу  з  Поземельної книги. { Абзац четвертий пункту  16  в  редакції  Постанови  КМ  N  791  ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     Посадова   особа   територіального   органу  Держземагентства присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер. 

     17.  Територіальний орган Держземагентства розглядає протягом трьох  робочих  днів  подані згідно з пунктом 16 цього Тимчасового порядку документи та: 

     1) у  разі  наявності   в   архіві   територіального   органу документації  із  землеустрою,  зокрема  документів,  зазначених у підпунктах  4  і  5  пункту  9  цього  Тимчасового   порядку,   та відповідності  меж  земельної ділянки даним чергового кадастрового плану: 

     визначає кадастровий номер земельної  ділянки  з  дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку; 

     робить на  титульному  аркуші  документації  із  землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку,  в якій  зазначаються  кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці  не  допускаються.  Визначений  та  зазначений  на  даних документах  кадастровий  номер  земельної  ділянки  не  вважається присвоєним; 

     створює  електронне (цифрове) зображення поданих документів і документації   із   землеустрою   та   передає  їх  адміністратору автоматизованої  системи  через  засоби  електрозв'язку;  {  Абзац четвертий  пункту  17 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     2) у   разі   відсутності  в  архіві  територіального  органу документації із  землеустрою,  зокрема  документів,  зазначених  у підпунктах  4  і  5  пункту 9 цього Тимчасового порядку,  інформує власника (користувача) такої ділянки або  уповноважену  ним  особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  місцевості). Визначення  та  присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до абзацу десятого пункту  11, пунктів 12 - 14-3,  абзацу  другого  пункту 14-4 цього Тимчасового порядку  на  підставі  заяви  про  державну  реєстрацію  земельної ділянки, до   якої   додаються   документи,  зазначені  в  абзацах третьому - шостому пункту 11 цього Тимчасового порядку,  документ, що  посвідчує  право на земельну ділянку та документи про внесення плати  за  перевірку   обмінного   файла,   здійснення   державної реєстрації земельної   ділянки,   надання   витягу  з  Поземельної книги.  {  Абзац  п'ятий  пункту  17 в редакції Постанови КМ N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 } 

     18. Адміністратор  автоматизованої   системи   протягом   15 робочих днів з дня надходження документів: 

     формує обмінний   файл,   вносить  відомості  про  визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла,  проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла; 

     перевіряє кадастровий  номер  земельної ділянки відповідно до підпункту 1 пункту 13 цього Тимчасового порядку; 

     складає в електронній формі з  використанням  автоматизованої системи  протокол  проведення  перевірки  в  частині відповідності даних; 

     передає до територіального органу  Держземагентства  обмінний файл   та   протокол   проведення   його  перевірки  через  засоби електрозв'язку.

{  Пункт  18  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     19. Територіальний  орган  Держземагентства  протягом   п'яти робочих  днів  після  отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки: 

     1) перевіряє   відповідність   даних   обмінного   файла    - документації   із   землеустрою;  даних  про  земельну  ділянку  - черговому кадастровому плану; 

     2) вносить  дані  про  результати  перевірки  до   складеного адміністратором   автоматизованої   системи  протоколу  проведення перевірки; 

     3) у  разі   відсутності   зауважень   до   документації   із землеустрою та обмінного файла: 

     присвоює кадастровий  номер  земельній  ділянці  з відкриттям Поземельної книги в установленому порядку; 

     повідомляє адміністратора   автоматизованої    системи    про необхідність внесення відомостей до автоматизованої системи; 

     робить на  титульному  аркуші  документації  із  землеустрою, матеріалах  документації  із  землеустрою,  що  містять   графічне зображення земельної ділянки, документах, що містять відомості про координати поворотних точок  меж  земельної  ділянки,  їх  частин, обмежень,  угідь тощо,  позначку,  в якій зазначаються кадастровий номер,  дати його визначення  та  присвоєння,  внесення  даних  до автоматизованої системи,  прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку,  і ставиться її підпис.  Виправлення у  такій позначці не допускаються; 

     видає витяг  з  Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера  в   установленому   порядку   та   надає   його   власнику (користувачу)  у  день  звернення  разом  з  протоколом проведення перевірки.

{  Пункт  19  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }

     20. У разі невідповідності даних,  визначених у  підпункті  1 пункту   19   цього   Тимчасового  порядку,  територіальний  орган Держземагентства інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену  ним  особу  про  необхідність  розроблення технічної документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж   земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає йому протокол проведення перевірки. 

     Визначення та  присвоєння   кадастрового   номера   земельній ділянці у   такому   разі   здійснюються   відповідно  до  пунктів 12 - 14-3, абзацу другого пункту 14-4 цього Тимчасового порядку на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки,  до якої додаються документи,  визначені абзацами третім - шостим пункту 11 цього   Тимчасового  порядку,  документ,  що  посвідчує  право  на земельну ділянку та документи  про  внесення  плати  за  перевірку обмінного   файла,   здійснення   державної  реєстрації  земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги.

{  Пункт  20  в  редакції  Постанови  КМ  N 791 ( 791-2011-п ) від 20.07.2011 }