Типова угода

надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди

 

____________ 2003 р.  

 

м. Хмельницький 

 

Адміністрація ринку _____________ в особі _____________________,

діючого на підставі ___________________ (надалі - АДМІНІСТРАЦІЯ), з

                                 (статут, положення тощо) 

одного боку, та ____________________________________, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності N ____ від ____________ (надалі - ПІДПРИЄМЕЦЬ), з іншого боку, керуючись Правилами торгівлі на ринках м. Хмельницького, уклали цю угоду про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА УГОДИ

 

1.1. АДМІНІСТРАЦІЯ надає, а ПІДПРИЄМЕЦЬ приймає в платне строкове користування торгове місце (обладнану твердим покриттям частину території ринку) на ________________ ринку __________________ по вул._____________________ N ____, ряд _____, площею ________ кв. м для встановлення тимчасової споруди (____________________) та/або з тимчасовою спорудою для здійснення торговельної діяльності з метою зберігання та продажу товару.

1.2. Передача об'єктів, зазначених в п. 1.1, здійснюється на протязі двох днів з дня підписання угоди, що засвідчується актом прийому-передачі.

1.3. Передача іншій особі торгового місця та/або тимчасової споруди заборонена.

 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Сплата ринкового збору проводиться щомісячно в готівковій формі в касу ринку або через банк у розмірах та порядку, визначених міською радою.

Документ про сплату ринкового збору має бути долучений до абонементу, що видається у відповідності до Положення про ринковий збір, затвердженого міською радою.

Зміна міською радою розмірів та порядку стягнення ринкового збору не потребує укладання нової угоди, потребує внесення змін до угоди.

2.2. ПІДПРИЄМЕЦЬ сплачує АДМІНІСТРАЦІЇ плату за користування торговим місцем в розмірі _____ грн. на місяць та плату за надання додаткових послуг:

 

• __________________________ грн. в день;

 

• __________________________ грн. в день;

 

• __________________________ грн. в день;

 

у відповідності до тарифів, затверджених у встановленому порядку.

Розмір плати за додаткові послуги може змінюватись у відповідності до зміни державних тарифів на комунальні послуги, електроенергію, газ без укладання нової угоди або внесення змін до неї.

2.3. Плата за користування торговим місцем та додаткові послуги проводиться щомісячно в готівковій формі в касу ринку не пізніше 29 числа поточного місяця.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМЦЯ

 

3.1. ПІДПРИЄМЕЦЬ має право:

• самостійно здійснювати торговельну діяльність в межах торгового місця, наданого у відповідності до цієї угоди;

• здійснювати за погодженням з АДМІНІСТРАЦІЄЮ за рахунок власних коштів реконструкцію або поліпшення торгового місця та встановлювати рекламу на зовнішній стороні контейнера, намету тощо;

• знайомитись з тарифами з надання додаткових послуг;

• першочергово користуватись послугами ринку;

• на продовження дії цієї угоди оренди, при виконанні її умов, або на першочергове укладання нової угоди оренди щодо об'єктів, вказаних в п. 1.1 цієї угоди.

3.2. ПІДПРИЄМЕЦЬ зобов'язується:

• використовувати торгове місце за призначенням у відповідності до умов цієї угоди;

• дотримуватись розпорядку роботи ринку;

• утримувати торгове місце в належному санітарному, технічному та протипожежному стані;

• своєчасно вносити ринковий збір, плату за користування торговим місцем та плату за додаткові послуги у відповідності до умов цієї угоди;

• щоденно, після закінчення торгівлі, прибирати від сміття торгове місце;

• в належному стані передати об'єкти, вказані в п. 1.1 цієї угоди, АДМІНІСТРАЦІЇ на протязі 2 днів після припинення дії угоди.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

4.1. АДМІНІСТРАЦІЯ має право:

• контролювати наявність, стан та напрямки використання торгового місця;

• в межах чинного законодавства здійснювати контроль за дотриманням ПІДРИЄМЦЕМ Правил торгівлі на ринках м. Хмельницького, правил протипожежної безпеки, санітарних норм;

• повідомляти контролюючі органи про виявлені порушення;

• в межах чинного законодавства здійснювати інші дії по підтриманню належного порядку на ринку.

4.2. АДМІНІСТРАЦІЯ зобов'язується:

• надавати ПІДПРИЄМЦЮ для ознайомлення тарифи з надання додаткових послуг;

• проводити своєчасне прибирання території ринку та вивіз сміття;

• проводити своєчасний ремонт твердого покриття та інженерних комунікацій.

АДМІНІСТРАЦІЯ та ПІДПРИЄМЕЦЬ мають також всі права та обов'язки, визначені Правилами торгівлі на ринках м. Хмельницького, затвердженими міською радою.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДОПОВНЕНЬ, ПРОДОВЖЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

 

5.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє на протязі ____________.

5.2. Умови угоди зберігають свою силу протягом всього терміну її дії.

5.3. Зміна умов угоди можлива за погодженням сторін, якщо інше не зазначене в угоді.

5.4. Зміна господарюючого суб'єкта - організатора ринку або АДМІНІСТРАЦІЇ ринку не є підставою для зміни умов чи припинення дії цієї угоди.

5.5. Дострокове припинення угоди відбувається у таких випадках:

• в разі несплати ПІДПРИЄМЦЕМ ринкового збору;

• в разі несплати протягом двох місяців поспіль плати за користування торговим місцем та додаткові послуги, передбачені цією угодою;

• в разі систематичного (більше трьох разів, зафіксованих документально, на протязі двох місяців) порушення Правил торгівлі на ринках м. Хмельницького;

• в разі систематичного використання торгового місця не за призначенням;

• в разі припинення ПІДПРИЄМЦЕМ підприємницької діяльності після передачі торгового місця АДМІНІСТРАЦІЇ.

5.6. Спори, що виникають у ході виконання цієї угоди, вирішуються за згодою сторін. В разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

5.7. У випадках, які не передбачені цією угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

5.8. Угода складена в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

Підписи та реквізити сторін

 

(Хмельницька міська рада

Рішення від 12.02.2003 р. N 16

"Про затвердження Правил торгівлі

 на ринках м. Хмельницького")