ТИПОВИЙ ДОГОВІР N _______
про надання послуг електрозв'язку

 

 

____________________
(населений пункт) 

  

"___" _____________ ____ р. 

 

______________________________________________________________________ 
                                  (повна назва оператора зв'язку, N та дата видачі ліцензій)

в особі _____________ _________________________________________________, 
(посада)                                                            (прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________________
(Статут або Положення)

(далі - Підприємство зв'язку), з одного боку, та ___________________________

______________________________________________________, що діє на підставі 
                  (повна назва підприємства або П. І. Б. фізичної особи)                

______________________________________________________________________
                                 (Статут або Положення, посвідчення для фізичної особи)

(далі - Споживач), з другого боку, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Підприємство зв'язку надає послуги електрозв'язку, перераховані в додатку 1, і безплатні послуги, перераховані в додатку 2.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ

2.1. Підприємство зв'язку зобов'язане:

2.1.1. Забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв'язку.

2.1.2. Проводити реєстрацію придбаних Споживачем абонентських пристроїв телематичних служб та передавання даних.

2.1.3. Здійснювати перевірку відповідності абонентських пристроїв технічним нормам, підключення телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв, пломбувати діодні приставки (розетки).

2.1.4. Усувати пошкодження телефонного зв'язку та радіомережі в контрольні технологічні терміни.

2.1.5. Проводити перерахунок абонентної плати, якщо пошкодження телефону не з вини Споживача не усунуто протягом п'яти і більше діб, у разі відключення електроживлення АТС енергопостачальною компанією, відключення телефону для потреб забезпечення зв'язком проведення масових спеціальних заходів, а також у разі виникнення стихійного лиха або за надзвичайних обставин. 

2.1.6. За місяць до початку робіт попереджати Споживача про заміну номера телефону у разі введення в дію нових АТС, реконструкції телефонних мереж, переключення діючих квартирних телефонів за спареною схемою або із застосуванням апаратури ущільнення ліній.

2.1.7. За три дні до відключення телефону, у разі потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів, повідомляти про це Споживача.

2.1.8. З виїздом Споживача з телефонізованої квартири зберігати протягом одного місяця з дати подання заяви про відмову від телефону технічну можливість відновлення роботи телефону до пред'явлення прав на користування телефоном її новим наймачем (власником).

2.1.9. Кожен випадок пошкодження телефонного обладнання, проводового мовлення та ліній, які перебувають на балансі Підприємства зв'язку, оформляти актом за підписами представників Підприємства зв'язку та Споживача.

2.1.10. Мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу.

2.1.11. Розглядати скарги та заяви Споживача у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

2.1.12. Працівники Підприємства зв'язку, які прибули за викликом Споживача для огляду та ремонту телефонних апаратів і абонентських пристроїв, а також виконання інших робіт, зобов'язані пред'явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та наряд на виконання робіт.

2.1.13. Вживати заходів з захисту абонентських ліній від сторонніх підключень.

2.1.14. Задовольняти потребу Споживача у послугах проводового мовлення.

2.1.15. Забезпечувати якісну роботу мереж проводового мовлення.

2.1.16. Проводити перерахунок абонентної плати за користування радіоточкою за весь час пошкодження у разі порушення контрольного терміну (п'ять діб).

2.1.17. Сповіщати Споживача про перерву у роботі мережі проводового мовлення під час капітального ремонту чи проведення реконструкції ліній електропостачання зі спільним використанням опор для підвішення проводів проводового мовлення.

2.1.18. Інформувати Споживача про порядок та умови надання послуг проводового мовлення.

2.1.19. Приймати і реєструвати заяви від Споживача про пошкодження мережі проводового мовлення.

2.1.20. Інформувати Споживача про перелік сертифікованих абонентських пристроїв, які можна підключати до мережі загального користування.

2.1.21. Не менше одного разу на місяць повідомляти абонентів про належну суму платежу за міжміські та міжнародні телефонні розмови.

2.1.22. Підприємство зв'язку може розширювати або змінювати перелік послуг, перерахованих у додатках 1, 2, залежно від технічних можливостей автоматичних телефонних станцій з програмним управлінням та наявності довідково-інформаційних служб.

2.2. Підприємство зв'язку має право:

2.2.1. Відключати несертифіковані і незареєстровані абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних.

2.2.2. Відключати абонентські пристрої, самовільно підключені сторонніми особами до діючого телефону.

2.2.3. Надсилати Споживачеві у разі несплати заборгованості понад один місяць письмове попередження про призупинення надання послуг, якщо заборгованість не буде погашено протягом місяця. Попередження вручається Споживачеві під розписку.

2.2.4. Якщо зазначене попередження вручити Споживачеві неможливо через його відсутність (перебування в лікарні, відрядження), тимчасово відключити телефон до звернення Споживача до бюро ремонту для з'ясування обставин, але не більше ніж на місяць.

2.2.5. Якщо Споживач, у місячний термін після одержання письмового попередження або тимчасового відключення телефону через його відсутність, не погасив заборгованості, Підприємство зв'язку має право призупинити йому надання послуг.

Повторне включення телефону здійснюється протягом доби (за винятком вихідних та святкових днів) після погашення заборгованості та внесення плати за включення телефону.

2.2.6. Призупиняти надання послуг телефонного зв'язку, проводового мовлення або припинити дію Договору у разі порушення Споживачем договірних зобов'язань, передбачених пунктом 3.2 цього Договору.

2.2.7. У встановленому порядку прокладати кабельні та повітряні лінії проводового мовлення і встановлювати пристрої, які забезпечують їх надійне функціонування.

2.2.8. Здійснювати відключення телефону Споживача, квартира якого підключена до охоронної сигналізації, через місяць після письмового попередження з повідомленням про вручення.

2.2.9. Встановлювати в установленому порядку нетарифіковані інтервали при користуванні міжміським та міжнародним телефонним зв'язком.

2.2.10. У випадках, коли з телефону різко зростає обсяг споживання послуг і поточна сума рахунка значно перевищує середній, виставити терміновий рахунок.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

3.1. Споживач має право:

3.1.1. Ознайомитись в Підприємстві зв'язкуз вимогами Законів України "Про зв'язок" та "Про захист прав споживачів", Правил користування місцевим телефонним зв'язком, Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, Правил користування проводовим мовленням, Граничних тарифів на основні послуги електрозв'язку, інших нормативних документів, які регламентують надання послуг електрозв'язку.

3.1.2. У разі відсутності потреби в послугах електрозв'язку відмовитись від їх отримання та припинити дію Договору. Дату відмови повідомити Підприємству зв'язку письмовою заявою не пізніше ніж за десять днів.

3.1.3. Користуватися додатковими (сервісними) видами послуг, які надаються по телефону.

3.1.4. Користуватися телефонним зв'язком із спецслужбами (міліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу).

3.1.5. Внести або вилучити свій номер телефону зі списків абонентів довідково-інформаційної служби та телефонного довідника.

3.1.6. Переоформити договір на ім'я одного з членів своєї сім'ї.

3.1.7. На перестановлення телефону індивідуального користування в зоні дії однієї АТС, спареного телефону - в межах одного під'їзду за наявності технічної можливості протягом місяця.

3.1.8. На збереження за Споживачем номера телефону на термін, зазначений у заяві на тимчасове відключення телефону, за умови внесення ним абонентної плати за період відключення.

3.1.9. Не вносити абонентної плати за весь час пошкодження телефону не з вини Споживача, яке тривало протягом п'яти і більше діб з моменту подання ним заяви до бюро ремонту.

3.1.10. З переїздом у межах дії однієї телефонної мережі до телефонізованої квартири - переоформити Договір.

3.1.11. Користуватися автоматичним міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, якщо це передбачено технічними можливостями обладнання АТС.

3.1.12. Користуватися міжміським та міжнародним телефонним зв'язком за допомогою оператора за попереднім замовленням.

3.1.13. До моменту встановлення з'єднання за попереднім замовленням:

змінити номер телефону, за яким повинна бути надана послуга;

зазначити інший номер телефону абонента, який викликається, чи інший номер телефону і прізвище іншої особи, яка викликається;

змінити вид тарифу (звичайний, терміновий) замовленої розмови;

змінити призначений час розмови;

зазначити додаткові послуги.

3.1.14. Користуватися додатковими радіоточками безплатно.

3.1.15. Перереєструвати радіоточку на одного з членів своєї сім'ї.

3.1.16. Самостійно підключати до радіоточки придбані ним абонентські гучномовці, приймачі трипрограмного мовлення, що відповідають вимогам нормативних документів.

3.1.17. Відмовитися від послуг проводового мовлення.

3.1.18. Оскаржити неправомірні дії працівників Підприємства зв'язку згідно з чинним законодавством.

3.2. Споживач зобов'язаний:

3.2.1. Не допускати підключення телефонних апаратів, абонентських пристроїв телематичних служб і передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.

3.2.2. Не допускати самовільного підключення до телефонних ліній незареєстрованих абонентських пристроїв телематичних служб і передавання даних.

3.2.3. Не допускати використання телефону з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян.

3.2.4. Не допускати використання телефону для навмисного створення незручностей іншим Споживачам, перешкод у нормальному користуванні телефоном абонентові спареного телефону.

3.2.5. Не перешкоджати виконанню робіт, пов'язаних з підключенням спарених телефонів або встановленням обладнання систем ущільнення, та проведенню ремонтних робіт.

3.2.6. У місячний термін повідомляти Підприємству зв'язку про свій виїзд із квартири, продаж телефонізованої квартири, про призначення нової особи, відповідальної за телефон, зміну назви або розрахункового рахунка організації тощо.

3.2.7. Не допускати самовільного передавання телефонів в оренду підприємствам, установам, організаціям та громадянам. У разі здавання телефонізованих приміщень, квартир в оренду або найм Споживач повинен протягом місяця повідомити про це Підприємству зв'язку.

3.2.8. Своєчасно вносити плату за користування телефоном, міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та інші послуги, надані по телефону.

3.2.9. Повідомляти до Підприємства зв'язку дані, які необхідні для розрахункових документів.

3.2.10. Не допускати самовільного підключення радіоточки до мережі проводового мовлення.

3.2.11. Не допускати підключення до радіоточок гучномовців, приймачів трипрограмного мовлення без документів, що засвідчують їх відповідність нормативним вимогам (керівництво з технічної документації, технічний паспорт тощо).

3.2.12. Погоджувати з Підприємством зв'язку підключення абонентських гучномовців потужністю понад 1 Вт.

3.2.13. Не допускати використання радіоточки не за призначенням або з метою зловмисного заподіяння шкоди іншим Споживачам мережі проводового мовлення.

3.2.14. Забезпечувати збереження квартирної проводки, а власники та орендарі будинків (будівель) - всього майна та обладнання мереж телефонного зв'язку та проводового мовлення, що є в межах будинку (будівлі) та в межах земельних ділянок, які надано у власність, постійне або тимчасове користування.

3.2.15. У місячний термін повідомляти Підприємству зв'язку про зміну місця постійного проживання (фізична особа) або банківських реквізитів (юридична особа).

3.2.16. Своєчасно вносити плату за користування радіоточкою.

3.2.17. Не виконувати самостійно ремонт мереж проводового мовлення.

3.2.18.Споживачі (власники та орендарі будинків (будівель), на території яких прокладені кабельні чи повітряні лінії телефонного зв'язку, проводового мовлення, повинні вживати запобіжних заходів під час ремонту, надбудови, знесення і спорудження будинків (будівель) та інших робіт, своєчасно сповіщати Підприємству зв'язку про ці роботи.

3.2.19. Повідомляти Підприємству зв'язку про зміну поштових або платіжних реквізитів (відповідно до вимог НБУ), зміну назви, форму власності тощо.

3.2.20. Споживачі (юридичні особи) при укладенні Договору про надання послуг електрозв'язку розділ 8 заповняють в редакції, викладеній в додатку 3.

4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги, які надаються Підприємством зв'язку, оплачуються за тарифами, затвердженими згідно з чинним законодавством.

4.2. Споживач сплачує послуги електрозв'язку за спільно погодженою ______________________________________________________________________
 (вказати - кредитна та/або авансова, безквитанційна, з поданням рахунків, за абонентською               книжкою)
           системою оплати.

4.3. Споживач повинен своєчасно оплачувати надані послуги. Розрахунок абонплати за користування місцевим телефонним зв'язком здійснюється за сталою (без почасової оплати) або за змінною (з почасовою) величиною, якщо остання передбачена технічними можливостями обладнання АТС.

4.4. Підприємство зв'язку у відповідності з нормативними документами приймає від Споживача оплату послуг електрозв'язку або доручає провадити приймання оплати іншим організаціям та установам (відділенням зв'язку, касам Ощадбанку, комерційним банкам тощо), з якими укладені відповідні договори. Підприємство зв'язку інформує Споживача про перелік та місцезнаходження (адресу) пунктів приймання платежів.

4.5. Розрахунки за фактично отримані в кредит послуги електрозв'язку за кожний попередній місяць проводяться Споживачем протягом десяти днів з дня одержання рахунка, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

За отримані в кредит послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків вартості наданих послуг.

4.6. У разі застосування авансової системи оплати Споживач для одержання послуг електрозв'язку проводить щомісячно, до 20 числа поточного місяця, попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді, з подальшим перерахунком (до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) виходячи з фактично наданих послуг.

4.7. Встановлені згідно з чинним законодавством пільги щодо абонентної плати за користування квартирним телефоном і почасової оплати місцевих телефонних розмов надаються з дня звернення Споживача.

4.8. Плата за встановлення телефону та інших абонентських пристроїв вноситься Споживачем під час оформлення замовлення на виконання відповідної послуги.

4.9. Нарахування плати за користування телефоном та іншими абонентськими пристроями здійснюється з дня їх включення.

4.10. Плата за автоматичну міжміську чи міжнародну телефонну розмову обчислюється з моменту відповіді абонента, який викликається, за винятком визначеного нетарифікованого інтервалу часу.

4.11. Плата за міжміську чи міжнародну телефонну розмову з допомогою оператора обчислюється із зафіксованого початку розмови з абонентом, який викликається, на термін, визначений Споживачем.

4.12. Якщо після набирання номера телефону, який викликається, з'єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з технічним пристроєм, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, телефонним апаратом з автоматичним визначником номера, міні-АТС тощо), то тривалість розмови, яка підлягає оплаті, обчислюється з моменту з'єднання з оператором чи пристроєм.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Підприємство зв'язку несе матеріальну відповідальність перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання послуг електрозв'язку.

5.2. Абонентна плата за весь час пошкодження телефонного зв'язку чи проводового мовлення не нараховується:

у разі усунення пошкоджень з порушенням контрольного терміну (п'ять діб);

за весь час пошкодження у разі порушення Підприємством зв'язку контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини Споживача, - згідно з нормативними документами;

за період отримання послуг електрозв'язку з якістю, яка не відповідає чинним стандартам та іншим нормативно-технічним вимогам.

Крім цього, Підприємство зв'язку сплачує Споживачеві пеню в розмірі 25 % добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну (п'ять діб), але не більш як за три місяці. Якщо з вини Підприємства зв'язку пошкодження не усунуто, то Споживач може доручити усунення недоліків третій особі за рахунок Підприємства зв'язку. За період проведення реконструкції ліній енергопостачання зі спільним використанням опор для підвішення проводів проводового мовлення пеня абонентам не сплачується.

Період, протягом якого Споживачеві не надавались чи неналежно надавались послуги зв'язку, визначається з часу звернення до бюро ремонту до часу одержання якісної послуги.

5.3. Підприємство зв'язку не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання обов'язків унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо) або з вини Споживача та у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.4. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Споживача, усі витрати Підприємства зв'язку з відшкодування покладаються на Споживача.

5.5. Підприємство зв'язку не несе відповідальності перед Споживачем за неналежну якість послуг, якщо абонентська лінія з його вини обладнана несертифікованими, незареєстрованими на Підприємстві зв'язку кінцевими пристроями.

5.6. Підприємство зв'язку має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку.

5.7. Споживач несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення Правил користування місцевим телефонним зв'язком, Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком та Правил користування проводовим мовленням.

5.8. У разі несплати за надані послуги електрозв'язку понад установлений термін (з 21 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) Споживач сплачує пеню в розмірі одного відсотка від затриманих платежів за кожну добу затримки, згідно з чинним законодавством.  

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

6.1. Споживач має право подати Підприємству зв'язку пропозицію, заяву, скаргу (далі - звернення), претензію щодо надання послуг. Звернення, претензія можуть бути подані в будь-якій формі. У разі неможливості негайного вирішення порушених питань вони повинні бути викладені в письмовій формі за підписом заявника із зазначенням його адреси.

6.2. Підприємство зв'язку зобов'язане розглянути звернення і в терміни, передбачені чинним законодавством, надіслати заявнику письмове повідомлення про результати розгляду за підписом керівника.

6.3. Спірні питання між Споживачем та Підприємством зв'язку вирішуються в судовому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє п'ять років.

7.2. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не повідомила про його припинення, то Договір уважається дійсним на той же термін.

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається в Підприємстві зв'язку,другий - у Споживача.

7.4. Після підписання Договору всі попередні переговори і раніше діючий Договір втрачають силу.

7.5. Додатки, оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами з метою належного виконання цього Договору, а також додаткові угоди, укладені в період цього Договору, є невід'ємними частинами цього Договору.

У всіх питаннях, які не урегульовані цим Договором, Сторони керуються Правилами користування місцевим телефонним зв'язком, Правилами користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, Правилами користування проводовим мовленням.

 

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Підприємство зв'язку

Споживач

____________________________________

(назва)              

Адреса: ______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Реквізити ____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_________________/ ________________/
                (підпис)                       (П. І. Б.)                                 

_____________________________________

(зазначити - є особа юридичною чи фізичною)

Адреса: ______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Інші відомості ________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

________________ / __________________/
                (підпис)                            (П. І. Б.)                          

 

 

Додаток 1
до Типового договору про надання послуг електрозв'язку 

 

 

ПЕРЕЛІК
послуг електрозв'язку, які надаються Споживачеві

(потрібне відмітити "пташкою")

1. 

Встановлення телефону. 

 ˜ 

2. 

Надання місцевого телефонного зв'язку. 

 ˜ 

3. 

Надання автоматичного міжміського телефонного зв'язку. 

 ˜

4. 

Надання автоматичного міжнародного телефонного зв'язку. 

 ˜

5. 

Переставлення, переключення, повторне включення телефону. 

 ˜ 

6. 

Заміна номера телефону. 

 ˜ 

7. 

Встановлення додаткового телефонного апарату. 

 ˜

8. 

Тимчасове включення і відключення телефону. 

 ˜ 

9. 

Переоформлення і відновлення договору про надання послуг електрозв'язку. 

 ˜

10. 

Встановлення безобривних розеток, додаткових розеток, додаткового дзвінка. 

 ˜

11. 

Заміна стандартного лінійного шнура шнуром іншої довжини. 

 ˜

12. 

Внесення або вилучення свого номера телефону зі списків абонентів довідково-інформаційної служби та телефонного довідника. 

 ˜

13. 

Організація безпосереднього зв'язку. 

 ˜

14. 

Видача довідок про телефонні номери. 

 ˜

15. 

Надання виходу до тематичних служб. 

 ˜

16. 

Надання можливості подання телеграми в кредит. 

 ˜

17. 

Надання виходу до спецслужб (міліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу тощо). 

 ˜

18. 

Надання послуг міжміського телефонного зв'язку за допомогою оператора за попереднім замовленням. 

 ˜

19. 

Надання послуг міжнародного телефонного зв'язку за допомогою оператора за попереднім замовленням. 

 ˜

20. 

Груповий міжміський телефонний зв'язок (конференц-зв'язок). 

 ˜

21. 

Включення телефону після тимчасового відключення, у разі потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів. 

 ˜

22. 

Видача інформаційних довідок про користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком. 

 ˜

23. 

Включення телефону, у разі його тимчасового відключення (не більше ніж на місяць) через неможливість вручення письмового попередження абоненту про заборгованість за його відсутності (перебування в лікарні, відрядження). 

 ˜

24. 

Встановлення радіоточок. 

 ˜

25. 

Переставлення радіоточок. 

 ˜

26. 

Тимчасове виключення та повторне включення радіоточок. 

 ˜

27. 

Установлення вуличних гучномовців. 

 ˜

28. 

Переоформлення права на користування радіоточкою. 

 ˜

29. 

Забезпечення синхронного перекладу, звукопідсилення (озвучення в приміщеннях та на відкритих просторах). 

 ˜

30. 

Обслуговування мереж проводового мовлення. 

 ˜

31. 

Інформаційно-довідкові послуги. 

 ˜

32. 

Заміна категорії АВН. 

 ˜

33. 

Для захисту від несанкціонованого доступу "Вихідний зв'язок за паролем". 

 ˜

34. 

Надання в оренду трактів, каналів, ліній зв'язку та абонентських пристроїв. 

 ˜

 

 

 

Додаток 2
до Типового договору про надання послуг електрозв'язку 

 

ПЕРЕЛІК
послуг електрозв'язку, які надаються безплатно

1. Користування телефонним зв'язком зі спецслужбами (міліція, пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу).

2. Внесення свого номера телефону в списки абонентів довідково-інформаційної служби та телефонного довідника при встановленні телефону.

3. Включення телефону після тимчасового відключення, у разі виникнення потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів, стихійного лиха, за надзвичайних обставин.

4. Надання інформаційних довідок про користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком (за номерами 070, 071 тощо).

5. До моменту встановлення з'єднання за попереднім замовленням:

зміна номера телефону, за яким повинна бути надана послуга;

зазначення іншого номера телефону абонента, який викликається, чи іншого номера телефону і прізвища іншої особи, яка викликається;

зміна виду тарифу (звичайний, терміновий) замовленої розмови;

зміна призначеного часу розмови;

зазначення додаткових послуг;

відмова від розмови за замовленням без додаткових послуг до встановлення з'єднання.

6. Рахунок за міжміські та міжнародні телефонні розмови.

7. Включення телефону, у разі його тимчасового відключення (не більше ніж на місяць) через неможливість вручення письмового попередження абоненту про заборгованість за його відсутності (перебування в лікарні, відрядження).

8. Надання категорії АВН при встановленні телефону.

9. Надання довідок про телефонні номери.

 

Додаток 3
до пункту 3.2.20 Типового договору про надання послуг електрозв'язку 

 

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

 

Найменування організації _______________________________________________________
                                             (повна назва)

______________________________________________________________________

Посада уповноваженого на підпис ________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________ 

Телефон приймальні __________________  Факс ______________

Адреса електронної пошти _________________________________

Дата укладення Договору __________________________________

Термін дії Договору з _________________ по __________________

Юридична адреса

Адреса доставки

 

поштовий індекс

поштовий індекс

місто

місто

вулиця

вулиця

будинок

будинок

корпус

корпус

кімната

поверх

  

кімната


Банківські реквізити

розрахунковий рахунок

  

назва банку

  

адреса банку

  

МФО банку

 

код ЗКПО

  

 

Відмітка про тип розрахунку (один з трьох):

  

  

  

Казначейство

  

ТАК 

 

 

НІ 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

Централізована бухгалтерія

  

ТАК 

 

 

НІ 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

Бухгалтерія головної організації

  

ТАК 

 

 

НІ 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

 

назва

  

  

р/рахунок

  

банк

  

МФО

Код

  

  

 

Державне підприємство

  

ТАК 

 

 

НІ 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

Комерційне підприємство

  

ТАК 

 

 

НІ 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

Бюджетне фінансування

  

Державне 

 

 

Місцеве 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)


Належність до Міністерства ____________________________________

Основні види діяльності _______________________________________

____________________________________________________________

Основні види продукції  _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Є платником податку на додану вартість

  

ТАК 

 

 

НІ 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

 

"Свідоцтво платника податку на додану вартість"

N свідоцтва 

  

індивідуальний податковий номер 

  

 

Спосіб розрахунку за послуги зв'язку

  

Авансовий 

 

 

Кредитний 

 

 

  

  

(непотрібне викреслити)

 

Головний бухгалтер

Уповноважений за розрахунки

прізвище 

прізвище 

ім'я, по батькові 

ім'я, по батькові 

номер телефону 

посада 

номер факсу 

номер телефону 

  

номер факсу  

 

Підприємство зв'язку

Споживач

____________________________________ (______________) ___________________)
 (підпис)                    (П. І. Б.)

____________________________________
(______________) ___________________) 
(підпис)                 (П. І. Б.)

"___" _____________ ____ р. 

"___" _____________ ____ р.