УГОДА ПРО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ
договору оренди земельної частки (паю), ділянки
N _____ від "__" __________ 20
__ р.

 

с. ______ району ______ області ______________

"___" _____________ 20__ р.

 

Орендар (назва юридичної особи), в особі __________________ діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Орендодавець _____________________, який є власником земельного паю (ділянки) відповідно до _________________, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цю угоду про наступне:

 

1. Враховуючи намір Орендодавця (Орендаря) у зв'язку з ________________ _______________________________________________________________________,

(підстава для припинення згідно з заявою, яка додається)

за згодою із ________________ Сторони домовились достроково розірвати Договір оренди земельної частки (паю), ділянки N _____ від "___" ___________ 20__ р. після збирання Орендарем врожаю, засіяного на орендованій землі, який, згідно з чинним законодавством України є власністю Орендаря.

2. Повернення об'єкта оренди здійснюється на підставі Акта прийому-передачі у до "___" ___________ 20__ року.

3. Сторони претензій одна до одної не мають (мають).

В разі наявності взаємних зобов'язань, які виникли в процесі виконання сторонами цього договору, сторони цією угодою повинні визначити способи, умови, порядок виконання цих зобов'язань після припинення договору оренди.

4. Угода набуває дії з моменту її державної реєстрації.

5. З моменту набуття чинності цієї угоди, сторони втрачають права вимоги за договором оренди(крім визначених п. 3 цієї угоди).

6. Угода складена у трьох примірниках, по одному для кожної сторони, та один за місцем реєстрації договору оренди.

 

Орендодавець

Орендар

______________________________
 (підпис)

______________________________
 (підпис)