УГОДА
про заміну зобов'язання

 

м. _____________                                        "____" ____________ 20__ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "___________") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________, з однієї сторони,

(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

та

_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "_____________") в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України уклали цю Угоду про заміну зобов'язання (надалі іменується "Угода") про наступне:

 

1. Враховуючи власні взаємні інтереси та необхідність подальшої оптимізації своїх договірних зв'язків, Сторони прийняли рішення про припинення зобов'язання _________________, що випливає із Договору ____________________

(зазначити назву Договору)

N___ від "___" ____________ 20__ р. шляхом його заміни зобов'язанням, що випливає з Договору __________________ N___ від "___" ___________ 20__ р.,

(зазначити назву Договору)

укладеного між Сторонами. По одному примірнику названих Договорів додано до кожного примірника цієї Угоди.

2. Порядок та умови заміни зобов'язання за цією Угодою визначені Сторонами у Додатку N 1 до цієї Угоди.

3. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  1. Ця Угода складена українською мовою на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ____________

Керівник ________________/________/

м. п.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За ________________

Керівник ________________/________/

м. п.