УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних

1. Затвердити Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних (додається).

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:

вирішити питання розміщення та матеріально-технічного забезпечення діяльності Державної служби України з питань захисту персональних даних;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 390/2011

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 390/2011 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу України з питань захисту персональних даних

1. Державна служба України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

ДСЗПД України входить до системи органів виконавчої влади, забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних.

2. ДСЗПД України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Президента України та Міністра юстиції України. 

ДСЗПД України у своїй діяльності використовує рекомендації міжнародних організацій щодо захисту персональних даних.

3. Основними завданнями ДСЗПД України є:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері захисту персональних даних;

2) реалізація державної політики у сфері захисту персональних даних;

3) контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних;

4) здійснення міжнародно-правового співробітництва у сфері захисту персональних даних.

4. ДСЗПД України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань захисту персональних даних, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції України;

2) готує пропозиції щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту персональних даних;

3) розробляє критерії ризику незаконного використання та розголошення інформації, що міститься в базах персональних даних;

4) розробляє методичні матеріали і рекомендації з питань, віднесених до її компетенції;

5) розробляє типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних;

6) розробляє критерії і порядок оцінювання стану захищеності персональних даних у базах персональних даних підприємств, установ і організацій усіх форм власності, державних органів чи органів місцевого самоврядування, фізичних осіб - підприємців, які обробляють персональні дані відповідно до закону;

7) реєструє бази персональних даних та веде Державний реєстр баз персональних даних, надає витяги із нього;

8) забезпечує створення Державного реєстру баз персональних даних;

9) визначає вимоги до документів, що подаються для реєстрації баз персональних даних;

10) у межах компетенції розглядає пропозиції, запити, звернення, вимоги та скарги фізичних та юридичних осіб, органів;

11) видає документи встановленого зразка про реєстрацію баз персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних;

12) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних;

13) розробляє та затверджує плани перевірок володільців та (або) розпорядників баз персональних даних щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері захисту персональних даних;

14) проводить у межах своїх повноважень виїзні та безвиїзні перевірки володільців та (або) розпорядників баз персональних даних;

15) видає володільцям та (або) розпорядникам баз персональних даних обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних та вимагає надання необхідної інформації та документів, що підтверджують усунення виявлених порушень;

16) складає адміністративні протоколи про виявлені порушення законодавства у сфері захисту персональних даних;

17) передає правоохоронним органам матеріали про виявлені порушення у сфері захисту персональних даних;

18) здійснює контроль за дотриманням правил передачі персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;

19) бере участь у міжнародному співробітництві з питань захисту персональних даних, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з цих питань;

20) організовує та забезпечує взаємодію з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаними із персональними даними;

21) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань захисту персональних даних, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, забезпечує їх виконання;

22) погоджує порядок обробки персональних даних, які належать до банківської таємниці;

23) організовує роботу з підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі захисту персональних даних та впроваджує в практику досягнення науки і передового досвіду;

24) проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у галузі захисту персональних даних;

25) проводить дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до її компетенції;

26) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. ДСЗПД України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДСЗПД України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДСЗПД України, на підприємства, в установи, організації, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДСЗПД України;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДСЗПД України, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) здійснює у межах повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм у сфері захисту персональних даних, у тому числі міжнародних;

5) забезпечує представництво інтересів ДСЗПД України у судових та інших органах;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті ДСЗПД України;

7) здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону.

6. ДСЗПД України для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) укладати цивільно-правові угоди та меморандуми про співробітництво у сферах, що належать до її компетенції;

6) залучати в установленому порядку радників на громадських засадах.

7. ДСЗПД України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. ДСЗПД України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова ДСЗПД України.

9. ДСЗПД України очолює голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції України, та звільняє з посади Президент України.

Голова ДСЗПД України:

1) очолює ДСЗПД України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДСЗПД України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування державної політики у сфері захисту персональних даних, розроблені ДСЗПД України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра юстиції України проекти нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань захисту персональних даних;

4) забезпечує виконання ДСЗПД України законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України;

5) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДСЗПД України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром юстиції України про виконання річного плану роботи ДСЗПД України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДСЗПД України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністру юстиції України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками за погодженням з Міністром юстиції України;

9) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України структуру апарату ДСЗПД України;

10) забезпечує виконання наданих Міністром юстиції України доручень;

11) забезпечує взаємодію ДСЗПД України із визначеним Міністром юстиції України структурним підрозділом в апараті Міністерства;

12) забезпечує дотримання встановленого Міністром юстиції України порядку обміну інформацією між Міністерством та ДСЗПД України, вчасність її подання;

13) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром юстиції України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДСЗПД України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату ДСЗПД України;

14) установлює заохочувальні відзнаки та порядок нагородження ними.

10. Голова ДСЗПД України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника голови ДСЗПД України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДСЗПД України, погоджених із Міністром юстиції України.

Першого заступника, заступника Голови ДСЗПД України звільняє з посад Президент України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДСЗПД України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДСЗПД України може утворюватись колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДСЗПД України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДСЗПД України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДСЗПД України.

12. Граничну чисельність державних службовців та працівників апарату ДСЗПД України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДСЗПД України затверджує Голова ДСЗПД України за погодженням з Міністром юстиції України.

Штатний розпис і кошторис ДСЗПД України затверджує її Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

ДСЗПД України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
С. ЛЬОВОЧКІН