ЗАСНОВНИЦЬКИЙ (УСТАНОВЧИЙ) ДОГОВІР

АСОЦІАЦІЇ

 

"______________________________________"

 

м. ________________

 

20__ р.


1) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N _______, видане _____________________ "___" _______________ _____ р., ідентифікаційний код N _____________________________, місцезнаходження: __________________________________________.

     2) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N ________, видане __________________ "___" __________________ ____ р., ідентифікаційний код N _______________________, місцезнаходження: ____________________________________.

3) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N _______, видане _____________________ "___" _________________ _____ р., ідентифікаційний код N _____________, місцезнаходження: _____________________________________________________________________,

 

керуючись Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України вирішили заснувати Асоціацію "______________________" (надалі іменується "Асоціація") і уклали цей Засновницький договір (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація є об’єднанням підприємств (господарським об’єднанням), що у відповідності до Господарського  кодексу України об'єднує підприємства з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

1.2. Асоціація є господарською організацією.

1.3. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний і зведений баланси, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, торговельну марку тощо.

1.4. Засновниками Асоціації є:

1.4.1.  _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N _______, видане _____________________ "___" _________________ ____ р., ідентифікаційний код N _____________, місцезнаходження: _____________________________________________________________________.

1.4.2. _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N _______ , видане _____________________ "___" _________________ ____ р., ідентифікаційний код N _____________ , місцезнаходження: _____________________________________________________________________.

1.4.3. _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N _______, видане _____________________ "__"_______ _____ р., ідентифікаційний код N _____________ , місцезнаходження: _____________________________________________________________________.

1.5. Засновники та члени Асоціації не втрачають статусу юридичної особи.

1.6. Асоціація створюється на невизначений строк.

1.7. Найменування Асоціації:

1.7.1. повне:

українською мовою:              Асоціація"_______________";

російською мовою:                Асоціація"______________";

1.7.2. скорочене:

українською мовою:              Асоціація "_______________";

російською мовою:                Асоціація"_______________";

1.8. Місцезнаходження Асоціації:______________________________


2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Асоціація є договірним об'єднанням, створеним з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників Асоціації.

2.2. Основним предметом діяльності Асоціації є:

2.2.1. ____________________________________________________________;

2.2.2. ____________________________________________________________;

2.2.3. ____________________________________________________________;

2.2.4. ____________________________________________________________;

2.2.5. ____________________________________________________________.

2.3. Види діяльності, які у відповідності до чинного законодавства України підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання відповідного дозволу у встановленому чинним законодавством порядку.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України. Асоціація набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

3.2. Асоціація самостійно планує свою діяльність, а також соціальний розвиток колективу.

3.3. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до її складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

3.5. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, а Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

3.6. Асоціація може у встановленому порядку:

3.6.1. вчиняти від свого імені правочини, набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді;

3.6.2. брати участь у діяльності і створювати в Україні та на території іноземних держав підприємств з правами юридичної особи;

3.6.3. розміщувати кошти і цінні папери, що перебувають в обігу;

3.6.4. брати участь в діяльності інших асоціацій, концернів, промислово-фінансових груп і холдингах;

3.6.5. проводити операції на фондових біржах;

3.6.6. створювати філіали і відкривати представництва на території України та за її межами, відповідно до чинного законодавства. Філіали і представництва Асоціації не є юридичними особами і діють на основі затвердженого Асоціацією положення;

3.6.7. самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці своїх працівників, а також утворювати спеціальні цільові фонди відповідно до законодавства;

3.6.8. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;

3.6.9. на основі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних осіб як українських, так і іноземних;

3.6.10. передавати матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які виконують роботи і послуги для Асоціації;

3.6.11. Асоціація має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.7. Асоціація у своїй діяльності дотримується вимог цього Договору, Статуту Асоціації та вимог чинного законодавства України.

3.8. Підприємства, які входять до складу Асоціації, можуть вийти з її складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями.

 

4. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація є власником майна, яке юридично відокремлене від майна засновників та членів Асоціації.

4.2. Майно Асоціації становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному та зведеному балансі Асоціації.

4.3. Джерелами формування майна Асоціації є:

4.3.1. грошові та майнові внески засновників та членів Асоціації;

4.3.2. доходи від господарської діяльності;

4.3.3. кредити банків;

4.3.4. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Асоціація може створювати резервний фонд, фонд розвитку та інші фонди. Порядок утворення та використання цих фондів визначається в окремому положенні про них Радою Асоціації.

 

5. УЧАСТЬ В АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вступу до Асоціації нових учасників та вихід із Асоціації є вільним. Учасниками Асоціації є її засновники та члени Асоціації - інші підприємства, прийняті до Асоціації, які дотримуються вимог цього Договору, Статуту Асоціації та виконують рішення Ради Асоціації.

5.2. Учасником Асоціації може бути будь-яке підприємство чи об'єднання підприємств, що виявили бажання бути членом Асоціації та були прийняті до Асоціації відповідно до рішення Ради Асоціації.

5.3. Участь в Асоціації припиняється у зв'язку з виходом або виключенням учасника з Асоціації.

5.4. Виключення учасника з Асоціації відбувається у разі:

5.4.1. якщо учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених цим Договором, Статутом Асоціації та рішеннями Ради Асоціації;

5.4.2. якщо учасник Асоціації своїми діями завдав або завдає шкоди майну або діловій репутації Асоціації;

5.4.3. якщо учасник Асоціації регулярно не бере участі в роботі Асоціації або не вносить вступних або членських внесків, затверджених рішенням Ради Асоціації.

5.5. В разі виходу або виключення учасника Асоціації, зроблені ним внески не повертаються, а використовуються для реалізації цілей та завдань Асоціації.

5.6. Учасники Асоціації мають право:

5.6.1. брати участь в будь-якій діяльності, що проводиться під керівництвом Асоціації;

5.6.2. брати участь в управлінні Асоціацією відповідно до цього Договору;

5.6.3. користуватися науковими, методичними розробками та матеріально-технічними засобами Асоціації;

5.6.4. користуватися послугами, консультаціями та рекомендаціями, що надаються Асоціацією;

5.6.5. отримувати допомогу від Асоціації.

5.7. Учасники Асоціації зобов'язані:

5.7.1. виконувати рішення керівних органів Асоціації;

5.7.2. сприяти своєю діяльністю досягненню мети та виконанню завдань Асоціації;

5.7.3. інформувати Асоціацію у встановленому порядку про свою діяльність і її результати;

5.7.4. сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Радою Асоціації;

5.7.5. дотримуватися правил добросовісної конкуренції.

 

6. УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

 

А. РАДА АСОЦІАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Асоціації є Рада Асоціації.

6.1.1. Рада Асоціації складається із уповноважених представників всіх учасників Асоціації.

6.1.2. Рада Асоціації обирає  Президента Асоціації.

6.1.3. Рада Асоціації скликається на збори не рідше 1 разу на рік.

6.1.4. Збори Ради Асоціації у будь-якому випадку скликаються  не  пізніше  2 місяців після закінчення кожного фінансового року для розгляду та затвердження звіту і балансу за минулий рік та плану дій на наступний рік.

6.1.5. Позачергові збори скликаються Президентом Асоціації за його ініціативою або за вимогою одного з членів Ради Асоціації.

6.1.6. Позачергові збори скликаються у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Асоціації в цілому або виникла загроза значних матеріальних збитків для Асоціації.

6.1.7. Рада Асоціації вирішує будь-які питання, що відносяться до  предмету  діяльності Асоціації, а також будь-які організаційні питання.

6.2. Про проведення зборів Ради Асоціації члени Асоціації повідомляються письмово не пізніше, як за 30 днів до початку зборів, із зазначенням часу, місця проведення зборів та порядку денного.

6.2.1. Повідомлення про проведення зборів може бути відправлено факсом чи ______________________.

6.2.2. Не пізніше як за 7 календарних днів до скликання зборів членам Ради повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними для розгляду по порядку денному Асоціації.

6.2.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх членів Ради, присутніх на зборах.

6.3. Кожен член Ради Асоціації зобов'язаний особисто або через представників бути присутнім на зборах.

Представником може бути як член Асоціації, так і третя особа.

6.4. Представник Учасника Асоціації, що займає посаду Президента Асоціації, не користується правом голосу (ні особисто, ні через представників) при вирішенні питань про притягнення його до відповідальності, призначення або звільнення з посади.

6.5. Збори Ради Асоціації вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів Ради Асоціації, а з питань, які потребують одностайності – всі члени Ради Асоціації.

6.5.1. Рішення  приймаються простою більшістю голосів.

6.6. До компетенції Ради Асоціації відносяться:

6.6.1. визначення основних напрямів діяльності Асоціації і затвердження її планів та звітів про їх виконання;

6.6.2. затвердження та внесення змін до статуту Асоціації;

6.6.3. встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками вступних та членських внесків;

6.6.4. затвердження річних результатів діяльності Асоціації, затвердження звітів і висновків ________________, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

6.6.5. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження положень про них;

6.6.6. призначення та звільнення з посад Президента, Генерального директора, членів Дирекції;

6.6.7. затвердження на посаді та звільнення заступників Генерального директора за пропозицією Генерального директора;

6.6.8. прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Асоціації;

6.6.9. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Асоціації, визначення організаційної структури Асоціації;

6.6.10. визначення умов оплати праці посадових осіб Асоціації, її філій та представництв;

6.6.11. прийняття та виключення з Асоціації учасників Асоціації;

6.6.12. прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.7. Рада Асоціації має право внести рішення про передачу частини належних їй прав до компетенції Президента Асоціації.

 

Б. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

6.8. Президент є головою зборів Ради Асоціації та призначається на посаду Радою Асоціації з числа працівників членів Асоціації строком на чотири роки.

6.9. До компетенції Президента Асоціації відносяться:

6.9.1. представництво інтересів Асоціації в державних органах влади і управління, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об'єднанняхгромадян як в Україні так і за її межами;

6.9.2. контроль за виконанням рішень Ради Асоціації;

6.9.3. ведення офіційного листування від імені Асоціації;

6.9.4. вчинення немайнових дій від імені Асоціації;

6.9.5. забезпечення проведення засідань Ради Асоціації;

6.9.6. головування на засіданнях зборів Ради Асоціації та підписання актів, прийнятих зборами;

6.9.7. внесення на розгляд Ради Асоціації кандидатур посадових осіб Асоціації, її філій та представництв в Україні та за кордоном;

6.9.8. внесення пропозицій про заохочення окремих членів Асоціації, юридичних і фізичних осіб, які активно сприяють діяльності Асоціації;

6.9.9. вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, крім тих, що віднесені до компетенції Ради Асоціації.

6.10. Президенту може бути делеговано Радою Асоціації також здійснення інших функцій, пов'язаних з діяльністю Асоціації.

6.11. Президент в установленому порядку може делегувати частину власних повноважень іншій посадовій особі Асоціації.

6.12. Рішення Ради Асоціації є обов'язковими для Президента.

 

В. ДИРЕКЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

6.13. Виконавчим і розпорядчим органом Асоціації, що здійснює управління її поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Асоціацію завдань, є Дирекція.

6.13.1. Дирекція підзвітна Раді Асоціації і забезпечує виконання прийнятих нею рішень.

6.13.2. Дирекція складається із Генерального директора, його заступників, головного бухгалтера та трьох членів Дирекції, призначених Радою Асоціації.

6.13.3. Строк повноважень Дирекції визначається Радою Асоціації.

6.13.4. Дирекція вирішує всі питання діяльності Асоціації крім тих, які віднесені до виключної компетенції Ради Асоціації.

6.13.5. Рада Асоціації може прийняти рішення про передачу частини прав, що належить їй, до компетенції Дирекції.

6.14. До компетенції Дирекції відносяться:

6.14.1. вирішення питань поточної роботи Асоціації, її структурних підрозділів, філій, представництв;

6.14.2. прийняття Правил внутрішнього трудового розпорядку;

6.14.3. прийом та звільнення працівників, затвердження штатного розкладу, вирішення інших питань в межах прав, що надані їй Радою Асоціації.

6.15. Всі члени Дирекції мають право мати довіреності та виступати за цими довіреностями від імені Асоціації;

6.16. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів.

 

Г. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ

6.17. Генеральний директор очолює Дирекцію та призначається на посаду Радою Асоціації з числа працівників членів Асоціації строком на п'ять років.

6.18. Генеральний директор:

6.18.1. керує діяльністю Дирекції, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Асоціацію завдань, розподіляє обов'язки між учасниками Дирекції, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в рішенні питань діяльності Асоціації;

6.18.2. видає розпорядження, інструкції з питань, які входять до компетенції Генерального директора;

6.18.3. розпоряджається майном та коштами Асоціації; укладає в Україні та за кордоном договори та вчиняє інші правочини від імені Асоціації та видає довіреності на вчинення таких правочинів;

6.18.4. представляє Президенту проект кошторису адміністративно-господарських витрат Асоціації та річного балансу;

6.18.5. надає Президенту пропозиції щодо порядку формування та розподілу резервного та інших фондів;

6.19. Генеральний директор діє від імені Асоціації без довіреності.

6.20. Генеральний директор має право безпосередньо звертатись до учасників Асоціації з будь-яких питань діяльності Асоціації.

6.21. Генеральний директор не  може бути одночасно Президентом Асоціації.

6.22. У разі відсутності Генерального директора його обов'язки виконує заступник Генерального директора.

6.23. Рішення Ради Асоціації є обов'язковими для Генерального директора.

 

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Фінансові результати діяльності Асоціації визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

7.3. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

7.4. Асоціація подає до органів державної статистики статистичну звітність в обсягах та у терміни, передбачені чинним законодавством України.

7.5. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється згідно із чинним законодавством України та цим Договором.

 

8. ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ

ПИТАНЬ АСОЦІАЦІЇ

          8.1. Рішення щодо соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Асоціації, готуються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображається у колективному договорі.

          8.2. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Асоціації.

          8.3. Право укладення колективного договору від імені власника надається Президенту Асоціації.

 

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація Асоціації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відбувається за рішенням Ради Асоціації.

9.2.1. При реорганізації Асоціації, вся сукупність прав та обов'язків Асоціації переходить до її правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Асоціація ліквідується:

9.3.1. після досягнення мети, поставленої при створенні Асоціації;

9.3.2. за рішенням Ради Асоціації;

9.3.3. за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Асоціації, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;

9.3.4. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

9.3.5. з інших підстав, що передбачені чинним законодавством.

9.4. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Асоціації призначається ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Ради Асоціації.

9.5. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10. ЗМІНИ ДО ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ

10.1. Будь-які зміни до цього Договору здійснюються в письмовій формі і оформляються окремими додатками до цього Договору або шляхом викладення цього Договору в новій редакції.

 

 

ЗАСНОВНИКИ АСОЦІАЦІЇ:

 

1. _______________                                                   _______________.

2. _______________                                                   _______________.

3. _______________                                                   _______________.