"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

 

 

 

 

Засновницький договір Командитного товариства

"___________________________________________________"

(Найменування командитного товариства повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слів "командитне товариство")

 

 

 

 

 

 

м. ________________

 

20__ р.

 

 

 

Цей Засновницький договір укладений у відповідності із ст.ст. 88, 134 Цивільного кодексу України, ст. 57, ст. 82 Господарського кодексу України і є установчим документом Командитного товариства "__________________" (надалі іменується "Товариство").

Відповідно до цього Засновницького договору засновниками Товариства (надалі іменуються "Засновники") виступають:

І. Повні учасники:

1. ______________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________.

3. ______________________________________________________________

(надалі іменуються "Учасники").

ІІ. Вкладники:

1. ______________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________.

3.  ______________________________________________________________

(надалі іменуються "Вкладники"),

які вирішили заснувати Товариство на наступних умовах:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство є господарським товариством, суб'єктом підприємницької діяльності, який функціонує на принципах ініціативності, економічної самостійності, прибутковості.

1.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про господарські  товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншим актами чинного законодавства України та цим Засновницьким договором.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою:

а) повне найменування: "Командитне товариство "__________________";

б) скорочене найменування: "КТ "____________________";

1.3.2. російською мовою:

а) повне найменування: "Коммандитное общество "_________________";

б) скорочене найменування: "КО "__________________".

1.4. Місцезнаходження Товариства: _________________________________.

1.5. Товариство набуває статусу юридичної особи за законодавством України з дня його державної реєстрації.

1.6. Товариство може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, власний поточний та інші (включаючи валютний) рахунки у банку, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, торговельну марку (знак для товарів та послуг) тощо.

1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

1.8. Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.

1.8.1. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства.

1.8.2. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

1.9. Сторони визначили наступний порядок спільної діяльності щодо створення Товариства: __________________________________________________.

1.10. В Товаристві діє наступний порядок входження (вступу) нових учасників та вкладників: ________________________________________________.

 

2. СФЕРА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 2.1. Цілями діяльності Товариства є задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання прибутку шляхом здійснення дозволених відповідним чинним законодавством України виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. роздрібна торгівля промисловими, продовольчими товарами, що закупляються у населення, у тому числі і на комісійних засадах;

2.2.2.оптова торгівля промисловими, продовольчими товарами, товарами виробничо-технічного призначення (технологічне обладнання, промислова та побутова електротехніка й електроніка) та сировиною;

2.2.3.послуги громадського харчування (кафе, бари, ресторани, їдальні тощо);

2.2.4.виробництво, заготівля, закупівля (у тому числі у населення) та переробка сільськогосподарської продукції (м'ясної, молочної та рослинної), вирощування квітів, садівництво, бджільництво;

2.2.5. виготовлення, реалізація продовольчих товарів, кондитерських, хлібобулочних, м'ясо-ковбасних, молочних, овочевих, фруктових виробів, безалкогольних напоїв, мінеральних, фруктових вод, соків, харчових концентратів, квасу;

2.2.6.заготівля, переробка та реалізація деревини;

2.2.7.будівництво і ремонт цивільних та промислових споруд і будівель;

2.2.8.виробництво і реалізація будівельних матеріалів (цегли, гіпсових та цементних блоків тощо) та конструкцій;

2.2.9.транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення вантажів і пасажирів різними видами транспорту у внутрішньому та міжнародному сполученні;

2.2.10.транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення зовнішньоторговельних та транзитних вантажів різними видами транспорту;

2.2.11.оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами, посередницькі послуги при торгівлі транспортними засобами, організація автосалонів;

2.2.12.послуги у сфері обслуговування автотранспортних засобів, організація та експлуатація автозаправних станцій і пунктів технічного обслуговування автомобілів, реалізація паливно-мастильних матеріалів через власну мережу АЗС;

2.2.13.надання послуг прокату легкових та вантажних автомобілів;

2.2.14.здійснення нетоварних операцій з готівковою валютою та іншими валютними цінностями, у тому числі послуги обмінних пунктів валюти (здійснюється за наявності агентського договору з уповноваженим банком та необхідних дозволів);

2.2.15.посередницькі та агентські послуги особам у сфері торгівлі та матеріально-технічного забезпечення;

2.2.16.виробництво та реалізація товарів народного споживання, у тому числі предметів побутового призначення, товарів повсякденного вжитку тощо.

Товариствоодержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено відповідним чинним законодавством України. Здійснення Товариством діяльності, що потребує відповідного дозволу (ліцензії), проводиться після одержання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.

2.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.4. Відповідно до цілей та предмета своєї діяльності Товариство має право:

2.4.1. створювати на території України і за її межами філії та представництва згідно із відповідним чинним законодавством. Філії і представництва Товариства діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством;

2.4.2. укладати договори з підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням зобов’язань, які належать до предмета діяльності Товариства;

2.4.3. наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів (контрактів) та інших умовах, встановлених відповідним чинним законодавством України, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;

2.4.4. продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

2.4.5. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;

2.4.6. користуватися банківським кредитом (у тому числі і валютним) на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси;

2.4.7. реалізовувати власну продукцію і майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за державними цінами і тарифами;

2.4.8. відряджати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи та (або) надають послуги для Товариства;

2.4.9. організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;

2.4.10. набувати у власність й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

2.4.11. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України;

2.4.12. входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства та не заборонена чинним законодавством України;

2.4.13. вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, зв'язку із здійсненням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).

2.6. При заподіянні шкоди навколишньому природному середовищу та порушенні прав та інтересів громадян Товариство несе майнову та іншу встановлену чинним законодавством України відповідальність.

2.7. Трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) та цим Засновницьким договором відповідно до чинного законодавства України,. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими чинним законодавством України про працю.

2.8. Соціальне страхування працівників Товариства та їх соціальне забезпечення регулюються нормами чинного законодавства України.

 

3. МАЙНО, ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА, ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому на правах власності цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником:

3.2.1. майна, переданого йому Учасниками у власність;

3.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.2.3. одержаних Товариством доходів;

3.2.4. іншого майна, придбаного на законних підставах.

3.3. Джерелом формування майна Товариства є:

3.3.1. грошові та інші матеріальні вклади (внески), передані йому Учасниками у власність;

3.3.2. доходи від реалізації продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.3.3.доходи від цінних паперів;

3.3.4.кредити банків та інших кредиторів;

3.3.5. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

3.3.6.інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Для забезпечення досягнення цілей і реалізації предмета діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється складений капітал  Товариства.

3.4.1. Складений капітал становить __________ грн.

3.4.2. Засновники вносять:

А) Учасники з повною відповідальністю:

____________________________ грн. (__ %)

____________________________ грн. (__ %).

Б) Вкладники (сукупний розмір часток):

____________________________ грн. (__ %) в такому порядку: ______________________________________________________________________.

3.5. Учасники, які несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майномта Вкладники повністю вносять свої вклади в передбаченому цим Засновницьким договором порядку протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства, а будь-які інші (поточні) вклади – згідно із цим Засновницьким договором та іншими внутрішніми локальними актами Товариства.

3.5.1. Кожний із Вкладників вносить на момент реєстрації Товариства не менше 25 % свого вкладу.

3.6. Порядок розподілу прибутків і збитків регламентується _____________ _____________________________________________________________, та іншими положеннями цього Засновницького договору.

3.7. Порядок зміни часток кожного з Учасників: _____________________________________________________________________.

3.8. Розмір вкладу кожного з Вкладників ______________________________________________________________________.

3.9. Учаснику та Вкладнику, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства, яке не відноситься до категорії цінних паперів.

3.10. Зміна вартості майна, внесеного Учасниками та Вкладниками в якості вкладу, не впливає на розмір їх часток у складеному капіталі.

3.11. Учасники та Вкладники можуть вносити свої вклади у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, спорудами, а також інших майнових прав (у тому числі прав на інтелектуальну власність).

3.11.1. Оцінка вкладу здійснюється у національній валюті України.

3.11.2. Оцінка вкладу здійснюється на підставі незалежної експертної оцінки на етапі створення Товариства, а в процесі його діяльності - комісією, сформованою із засновників, склад якої затверджений Учасниками Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

3.12. Товариство має право змінити розмір складеного капіталу в порядку передбаченому чинним законодавством.

3.13. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

3.13.1. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства всім своїм майном.

3.13.2. Вкладники несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах сум внесених ними вкладів.

3.13.3. Учасник Товариства відповідає за борги Товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до Товариства.

3.13.4. Вкладник Товариства відповідає за борги Товариства, які виникли до його вступу у Товариство, перед третіми особами в тому самому порядку, як й інші Вкладники.

3.13.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників та Вкладників.

3.13.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Товариства.

3.14. Якщо Вкладник Товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах Товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій Товариством він звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин. Якщо схвалення Товариства не буде отримано, Вкладник відповідає перед третіми особами за вчинений ним правочин усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

3.15. Учасники та Вкладники не володіють відокремленими правами на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесенні як вклад.

3.16. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування Учасниками або Вкладниками, несе Товариство.

3.17. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Чистий прибуток, отриманий після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишається у повному розпорядженні Товариства.

3.18. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25 % складеного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5 % чистого прибутку Товариства до досягнення фондом вказаного розміру.

3.19. Розподіл чистого прибутку між Учасниками та Вкладниками здійснюється за підсумками роботи за рік пропорційно їхнім часткам у складеному капіталі Товариства в передбаченому ______________ порядку.

3.19.1. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня поточного року.

3.19.2. Покриття збитків, які можуть виникнути внаслідок діяльності Товариства, відбувається за рахунок резервного фонду або з інших джерел, визначених Зборами Учасників.

3.20. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність.

3.21. Перевірки і ревізії фінансової і господарської діяльності Товариства здійснюються уповноваженими державними органами України. Ревізії і перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТА ВКЛАДНИКІВ

4.1. Учасник має право:

4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому Засновницьким договором Товариства;

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати свою частину прибутку;

4.1.3. вийти у встановленому порядку з Товариства згідно з п. 4.9 цього договору;

4.1.4. отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річним балансом, даними бухгалтерської та іншої звітності, будь-якої документації Товариства.

4.1.5. Учасник має право на першочергове отримання продукції (послуг, робіт) власного виробництва Товариства.

4.2. Вкладники мають право:

4.2.1. одержувати частину прибутку Товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому цим Засновницьким договором;

4.2.2. діяти від імені Товариства у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї;

4.2.3. переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі Товариства відповідно до положень статті 147 Цивільного кодексу України.

4.2.4. Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька Вкладників, зазначена частка розподіляється між ними відповідно до їхніх часток у складеному капіталі Товариства;

4.2.5. вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації Товариства;

4.2.6. ознайомлюватися з річними звітами та балансами Товариства;

4.2.7. після закінчення фінансового року вийти з Товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому Засновницьким договором;

4.2.8. передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому Вкладнику або третій особі, повідомивши про це Товариство.

4.3.Учасник зобов'язаний:

4.3.1. дотримуватися Засновницького договору Товариства;

4.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески у розмірі, порядку і способом, передбаченими цим Договором;

4.3.3. не розголошувати комерційну таємницю і зберігати конфіденційність інформації про діяльність Товариства. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Учасниками в окремому локальному внутрішньому акті Товариства;

4.3.4. вносити додаткові вклади (внески) у розмірі, способом і в порядку, визначеному Учасником;

4.3.5. виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання щодо Товариства.

4.4. Вкладники зобов'язані вносити вклади і додаткові вклади (внески) у розмірі, способами і в порядку, передбаченими цим Договором.

4.5. Вкладник зобов'язаний виконувати обов'язки, передбачені чинним законодавством.

4.6. При виключенні Учасника діють наслідки, передбачені п. 4.8 даного Засновницького договору.

4.6.1. Учасник частково або повністю звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), до яких належать події, які Учасник не в змозі передбачити і запобігти їм.

4.7. Засновники прагнуть вирішити всі розбіжності і спори, пов'язані з виконанням цього договору, шляхом переговорів. Спори між Засновниками, а також ними і Товариством, які виникають у зв'язку з їх діяльністю, і не врегульовані за взаємною домовленістю, підлягають вирішенню у судах і господарських судах.

4.8. Учасник може за згодою решти Учасників уступити свою частку одному або кільком Учасникам Товариства, або третім особам.

4.8.1. Учасники користуються переважним правом придбання частки іншого Учасника, пропорційно своїм часткам у складеному капіталі.

4.8.2. Передача частки третім особам можлива тільки після внесення повного внеску і при згоді інших Учасників.

4.8.3. При передачі частки третій особі до неї одночасно переходять відповідні права та обов'язки Учасника, який віддав свою частку повністю або частково.

4.8.4. Частка Учасника, після повного внесення ним свого внеску, може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язано передати її іншим Учасникам або третім особам у передбачений законодавством строк.

4.9. Учасник Командитного товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це не пізніше як за три місяці.

4.9.1. При виході Учасника з Товариства, йому виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Учасника Товариства та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

4.9.2. Учаснику, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Товариством у поточному році до моменту його виходу.

4.9.3. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається йому в натуральному вигляді без винагороди.

4.10. Вкладник командитного товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це не пізніше як за три місяці.

4.10.1. При виході Вкладника з Товариства виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Вкладника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

4.10.2.Вкладнику, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, в передбаченому законодавством розмірі.

4.11. При реорганізації юридичної особи - Учасника (Вкладника) Товариства або у зв'язку зі смертю громадянина - Учасника (Вкладника) Товариства правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

4.12. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього йому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні, вартість якої визначається за балансовою вартістю на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника (Вкладника). У цих випадках розмір складеного капіталу підлягає зменшенню.

 

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників з повною відповідальністю(або Учасник з повною відповідальністю, якщо у Товаристві є тільки один Учасник).

5.1.1. Вкладники не мають права перешкоджати діям Учасників з повною відповідальністю щодо управління справами Товариства.

5.2. До виключної компетенції Зборів Учасників з повною відповідальністюналежить:

5.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

5.2.2. затвердження його планів діяльності та звітів про їх виконання;

5.2.3. погодження змін до Засновницького договору;

5.2.4. вирішення питання щодо компетенції Вкладників;

5.2.5. вибори та відкликання Директора;

5.2.6. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії;

5.2.7. порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;

5.2.8. створення, реорганізація і ліквідація філій і представництв, затвердження положень про них;

5.2.9. прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

5.2.10. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

5.2.11. встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових (поточних) вкладів;

5.2.12. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;

5.2.13. прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3. Кваліфікована більшість голосів учасників зборів потрібна для прийняття наступнихпитань: __________________________________________.

5.4. Управління Товариством здійснює директор, який обирається з-поміж Учасників, до компетенції якого входить вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Учасника або Зборів Учасників з повною відповідальністю.

5.5. Директор без довіреності діє від імені Товариства, відстоює його інтереси, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, у тому числі й трудові, видає довіреності, відкриває в банку поточний та інші рахунки, користується правом розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, виконує інші функції, які відповідають цьому Засновницькому договору.

5.6. Директор має право створювати необхідні виконавчі органи, у тому числі призначати своїх заступників, керівників підрозділів, їх повноваження та інші умови діяльності визначаються директором.

5.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює Директор.

 

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі самоокупності та самофінансування.

6.2. Товариство має право безпосередньо виконувати експортно-імпортні операції, а також через відповідні зовнішньоторговельні організації відповідно до митного законодавства України з урахуванням правил міжнародної торгівлі.

6.3. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, з урахуванням вимог іноземного законодавства та укладених угод у галузі економіки і торгівлі може створювати свої філії і представництва за кордоном.

6.4. Товариство має право брати участь у діяльності міжнародних виставок, ярмарків та здійснювати співробітництво в інших незаборонених чинним законодавством формах.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

7.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Учасників. При реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

7.3. Товариство ліквідується:

7.3.1. за рішенням Вищого органу управління Товариства – Зборів Учасників із повною відповідальністю;

7.3.2. на підставі рішення суду;

7.3.3. у випадку вибуття всіх учасників з повною відповідальністю;

7.3.4. на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

7.4. При вибутті усіх Вкладників замість ліквідації Товариства може мати місце його перетворення на повне товариство у разі, якщо в Товаристві було декілька Учасників з повною відповідальністю.

7.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, яка призначається відповідним державним органом.

7.6. Наявні у Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, розрахунків з банками та іншими кредиторами в першу чергу розподіляються ліквідаційною комісією між Вкладниками для повернення їм їхніх вкладів, а потім - між Учасниками Товариства пропорційно їхнім часткам у складеному капіталі в шестимісячний термін після публікації інформації про ліквідацію Товариства. У разі недостатності коштів Товариства для повного повернення Вкладникам їхніх вкладів наявні кошти розподіляються між Вкладниками відповідно до їх частки у майні Товариства.

7.7. Майно, передане Учасником або Вкладником в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.8. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство припиняє своє існування з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі питання діяльності Товариства, не визначені цим Засновницьким договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Цей Засновницький договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

Засновники:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Підписи

____________________

____________________

____________________