"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

 

 

 

 

Засновницький договір Повного товариства

"__________________________________________________"

(найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів "повне товариство")

 

 

м. ________________

 

200_ р.

 

 

 

Цей Засновницький договір укладений у відповідності із ст.ст. 88, 120 Цивільного кодексу України, ст. 57, ст. 82 Господарського кодексу України і є установчим документом Повного товариства "__________________" (надалі іменується "Товариство").

 Відповідно до цього Засновницького договору засновниками (учасниками) Товариства виступають:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 (надалі іменуються Учасники), які вирішили заснувати Товариство на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство є господарським товариством, суб'єктом підприємницької діяльності, який функціонує на принципах ініціативності, економічної самостійності, прибутковості.

1.1.1. Учасники Товариства здійснюють підприємницьку діяльність від імені Товариства відповідно до положень цього Засновницького договору і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства усім своїм майном.

1.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими актами чинного законодавства України та цим Засновницьким договором.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою:

а) повне найменування: "Повне товариство " __________________"

б) скорочене найменування: "ПТ "____________________"

1.3.2. російською мовою:

а) повне найменування: "Полное общество "__________________"

б) скорочене найменування: "ПО "__________________"

1.4. Місцезнаходження Товариства: ________________________________.

1.5. Товариство набуває статусу юридичної особи за законодавством України з дня його державної реєстрації.

1.6. Товариство може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, власний поточний та інші (включаючи валютний) рахунки у банку, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зареєстровану торговельну марку (знак для товарів та послуг) тощо.

1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

1.8. Учасники визначили наступний порядок спільної діяльності засновників щодо створення Товариства: __________________________________.

1.9. В Товаристві діє наступний порядок входження (вступу) до нього нових Учасників: ______________________________________________________.

 

2. СФЕРА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілями діяльності Товариства є задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання прибутку шляхом здійснення дозволених відповідним чинним законодавством України виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. роздрібна торгівля промисловими, продовольчими товарами, що закуповуються у населення, у тому числі і на комісійних засадах;

2.2.2. оптова торгівля промисловими, продовольчими товарами, товарами виробничо-технічного призначення (технологічне обладнання, промислова та побутова електротехніка й електроніка) та сировиною;

2.2.3.послуги громадського харчування (кафе, бари, ресторани, їдальні тощо);

2.2.4.виробництво, заготівля, закупівля (у тому числі у населення) та переробка сільськогосподарської продукції (м'ясної, молочної та рослинної), вирощування квітів, садівництво, бджільництво;

2.2.5.виготовлення, реалізація продовольчих товарів, кондитерських, хлібобулочних, м'ясо-ковбасних, молочних, овочевих, фруктових виробів, безалкогольних напоїв, мінеральних, фруктових вод, соків, харчових концентратів, квасу;

2.2.6.заготівля, переробка та реалізація деревини;

2.2.7.будівництво і ремонт цивільних та промислових споруд і будівель;

2.2.8.виробництво і реалізація будівельних матеріалів (цегли, гіпсових та цементних блоків тощо) та конструкцій;

2.2.9.транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення вантажів і пасажирів різними видами транспорту у внутрішньому та міжнародному сполученні;

2.2.10.транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення зовнішньоторговельних та транзитних вантажів різними видами транспорту;

2.2.11.оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами, посередницькі послуги при торгівлі транспортними засобами, організація автосалонів;

2.2.12.послуги у сфері обслуговування автотранспортних засобів, організація та експлуатація автозаправних станцій і пунктів технічного обслуговування автомобілів, реалізація паливно-мастильних матеріалів через власну мережу АЗС;

2.2.13.надання послуг прокату легкових та вантажних автомобілів;

2.2.14.здійснення нетоварних операцій з готівковою валютою та іншими валютними цінностями, у тому числі послуги обмінних пунктів валюти (здійснюється за наявності агентського договору з уповноваженим банком та необхідних дозволів);

2.2.15.посередницькі та агентські послуги особам у сфері торгівлі та матеріально-технічного забезпечення;

2.2.16.виробництво та реалізація товарів народного споживання, у тому числі предметів побутового призначення, товарів повсякденного вжитку тощо.

Товариствоодержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено відповідним чинним законодавством України. Здійснення Товариством діяльності, що потребує відповідного дозволу (ліцензії), проводиться після одержання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.

2.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.4. Відповідно до цілей та предмета своєї діяльності Товариство має право:

2.4.1. створювати на території України і за її межами філії та представництва згідно із відповідним чинним законодавством. Філії і представництва Товариства діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством;

2.4.2. укладати договори з підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням зобов'язань, які належать до предмета діяльності Товариства;

2.4.3. наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів (контрактів) та інших умовах, встановлених відповідним чинним законодавством України, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;

2.4.4. продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

2.4.5. передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;

2.4.6. користуватися банківським кредитом (у тому числі і валютним) на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси;

2.4.7. реалізовувати власну продукцію і майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за державними цінами і тарифами;

2.4.8. відряджати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи та (або) надають послуги для Товариства;

2.4.9. організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;

2.4.10. набувати у власність й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

2.4.11. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України;

2.4.12. входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства та не заборонена чинним законодавством України;

2.4.13. вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, у зв'язку із здійсненням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).

2.6. При заподіянні шкоди навколишньому природному середовищу та порушенні прав та інтересів громадян Товариство несе майнову та іншу встановлену чинним законодавством України відповідальність.

2.7. Трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праціі відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) та цим Засновницьким договором відповідно до чинного законодавства України. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими чинним законодавством України про працю.

2.8. Соціальне страхування працівників Товариства та їх соціальне забезпечення регулюються нормами чинного законодавства України.

 

3. МАЙНО, ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА, ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому на правах власності речі, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

3.2. Товариство є власником:

3.2.1. майна, переданого йому Учасниками у власність;

3.2.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.2.3. одержаних Товариством доходів;

3.2.4. іншого майна, придбаного на законних підставах.

3.3. Джерелом формування майна Товариства є:

3.3.1. грошові та інші матеріальні вклади (внески), передані йому Учасниками у власність;

3.3.2. доходи від реалізації продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.3.3.доходи від цінних паперів;

3.3.4.кредити банків та інших кредиторів;

3.3.5.безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

3.3.6.інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Для забезпечення досягнення цілей і реалізації предмета діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється складений капітал Товариства.

3.4.1. Складений капітал становить __________ грн.

3.4.2. Учасники вносять:

- ___________________________________________________ __ % ________

- ___________________________________________________ __ % ________

- ___________________________________________________ __ % ________

3.5. Учасники Товариства вносять свої вклади у складений капітал згідно із цим Договором протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства, а будь-які інші (поточні) вклади - згідно із цим Договором та іншими внутрішніми локальними актами Товариства.

3.6. Зміна вартості майна, внесеного Учасниками, не впливає на розмір їх часток у складеному капіталі.

3.7. Учасники можуть вносити свої вклади у вигляді грошових коштів, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, спорудами, а також інших майнових прав (у тому числі прав на інтелектуальну власність). Оцінка вкладу здійснюється у валюті, що діє на території України. Оцінка вкладу здійснюється на підставі незалежної експертної оцінки на етапі створення Товариства, а у процесі його діяльності - комісією, сформованою із засновників, склад якої затверджений Учасниками Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

3.8. Товариство має право змінити розмір складеного капіталу. Збільшення складеного капіталу може бути проведено тільки після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів.

3.9. Порядок розподілу прибутків і збитків регламентується _______________________________________________, та іншими положеннями цього Засновницького договору.

3.10. Порядок зміни часток кожного з Учасників: _______________________ ______________________________________________________________________.

3.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Учасники солідарно несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства всім своїм майном.

3.11.1. Учасник Товариства відповідає за борги Товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до Товариства.

3.11.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників.

3.11.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Товариства.

3.12. Звернення стягнення на частку учасника Товариства за його власними зобов'язаннями не допускається.

3.12.1. При недостатності майна учасника для покриття боргів за зобов'язаннями кредитори можуть вимагати у встановленому порядку виділення долі учасника-боржника.

3.12.2. Решта учасників вправі з метою збереження Товариства виділити частку учасника-боржника в грошовій або натуральній формі відповідно до балансу, складеного на день вибуття такого учасника з товариства.

3.13. Учасники не володіють відокремленими правами на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі на об'єкти, внесені як вклад.

3.14. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) майна, яке є власністю Товариства або передане Учасниками йому в користування, несе Товариство.

3.15. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

3.16. Чистий прибуток, отриманий після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишається у повному розпорядженні Товариства.

3.17. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25 % складеного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5 % чистого прибутку Товариства до стягнення фондом вказаного розміру.

3.18. Розподіл чистого прибутку між Учасниками здійснюється за підсумками роботи за рік пропорційно їхнім часткам у складеному капіталі Товариства в передбаченому ____________ порядку.

3.18.1. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня поточного року.

3.18.2. Покриття збитків, які можуть виникнути внаслідок діяльності Товариства, відбувається за рахунок резервного фонду або з інших джерел, визначених зборами Учасників.

3.19. Товариство проводить виплати до бюджетів відповідно до чинного законодавства України.

3.20. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність.

3.21. Перевірки і ревізії фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюються уповноваженими державними органами України, ревізійними органами Товариства. Ревізії і перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

4.1. Учасники мають право:

4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому Засновницьким договором Товариства;

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати свою частину прибутку;

4.1.3.вийти з Товариства у встановленому порядку;

4.1.4.отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річним балансом, даними бухгалтерської та іншої звітності, будь-якої документації Товариства.

4.1.5.Учасники мають право на першочергове отримання продукції (послуг, робіт) власного виробництва Товариства.

4.2. Учасники зобов'язані:

4.2.1. дотримуватися Засновницького договору Товариства, виконувати рішення Зборів Учасників;

4.2.2.виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку і способом, передбаченим цим Договором та локальними внутрішніми актами Товариства;

4.2.3.не розголошувати комерційну таємницю і зберігати конфіденційність інформації про діяльність Товариства. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається зборами Учасників. Це положення стосується встановлення терміну зберігання конфіденційності отриманої Учасниками інформації після припинення дії цього договору;

4.2.4.вносити додаткові вклади (внески) в розмірі, способом і в порядку, визначеному зборами Учасників;

4.2.5.виконувати прийняті на себе зобов'язання щодо Товариства.

4.3. Учасник, який систематично не виконує або неналежно виконує зобов'язання, або перешкоджає своїми діями (або бездіяльністю) досягненню мети діяльності Товариства, може бути виключений зі складу Учасників на основі одноголосно прийнятого рішення Зборів Учасників. При цьому даний Учасник або (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення учасника з повного товариства призводить до наслідків, передбачених у ___________________.

4.4. Учасники частково або повністю звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), до яких належать події, які Учасники не в змозі передбачити і запобігти їм. Порядок подання заяви Учасника про початок форс-мажорних обставин, так само як і про їх припинення, визначається Зборами Учасників.

4.5. Учасники вирішують всі розбіжності і спори, пов'язані з виконанням цього Засновницького договору, шляхом переговорів.

4.5.1. Спори між Учасниками, а також ними і Товариством, які виникають у зв'язку з їх діяльністю і не врегульовані за взаємною домовленістю, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Учасник Товариства має право лише за згодою інших його Учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому Учасникові Товариства або третій особі.

4.6.1. У разі передання частки (її частини) новому Учасникові до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали Учасникові, який передав частку (її частину).

4.6.2. У разі передання Учасником товариства усієї частки іншій особі участь цього Учасника в Товаристві припиняється.

4.7. Учасник Товариства може у будь-який момент вийти з Товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до запланованого ним дня виходу із Товариства.

4.7.1. Особі, що вийшла із складу Учасників, виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна тій частці у складеному капіталі Товариства, яку мала зазначена особа, будучи Учасником, в строк _____________ шляхом _________.

4.7.2. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається йому в натуральному вигляді без винагороди.

4.8. При реорганізації юридичної особи – Учасника Товариства або у зв'язку зі смертю громадянина – Учасника Товариства, правонаступник (спадкоємець) несе відповідальність за борги учасника, що виникли за час діяльності Товариства, перед Товариством, а також за борги Товариства перед третіми особами.

4.8.1. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або смерті громадянина, Учасника Товариства, правонаступник (спадкоємець) має переважне право вступу до товариства за згодою решти учасників.

4.9. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті правонаступника (спадкоємця) йому виплачують вартість частки, що належить реорганізованій юридичній особі (спадкоємцю), розмір якої визначається на день реорганізації (смерті) учасника. В цих випадках відповідно зменшується розмір майна Товариства, вказаний в засновницькому договорі.

4.10. Формами участі Учасників у Товаристві є здійснення спільної підприємницької діяльності, майнова та особиста (включаючи трудову) участь у діяльності Товариства.

4.11. Вихід та вибуття Учасника з Товариства здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 


5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників.

5.2. До виключної компетенції Зборів Учасників належить:

5.2.1. визначення основних напрямів (предмета) діяльності Товариства;

5.2.2. затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання; погодження умов Засновницького договору;

5.2.3. вибори і відкликання Директора Товариства та членів ревізійної комісії;

5.2.4. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії;

5.2.5. затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

5.2.6. порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;

5.2.7. створення, реорганізація і ліквідація філій і представництв, затвердження положень про них;

5.2.8. прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

5.2.9. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

5.2.10. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових (поточних) вкладів;

5.2.11. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;

5.2.12. прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3. Прийняття рішень Зборами Учасників здійснюється наступним чином: _______________________________________.

5.4. Кваліфікована більшість голосів Учасників необхідна для прийняття наступнихрішень: ___________________________.

5.5. Ведення справ Товариства здійснюється за загальною згодою Учасників.

5.5.1. Ведення справ Товариства здійснюється всіма Учасниками спільно.

5.5.2. Учасник, який діяв у спільних інтересах, не маючи повноважень, у випадках, коли його дії не будуть схвалені рештою учасників, має право ставити вимогу до Товариства відшкодувати витрати за умови, якщо доведено, що внаслідок його дій Товариство зберегло чи відповідно надбало майно, яке перебільшує за вартістю понесені Товариством витрати.

 

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі самоокупності та самофінансування.

6.2. Товариство має право безпосередньо виконувати експортно-імпортні операції, а також через відповідні зовнішньоторговельні організації відповідно до митного законодавства України з урахуванням правил міжнародної торгівлі.

6.3. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, та з урахуванням вимог іноземного законодавства, може створювати свої філії і представництва за кордоном.

6.4. Товариство має право брати участь у діяльності міжнародних виставок, ярмарків та здійснюватиспівробітництво в інших не заборонених чинним законодавством формах.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації.

7.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників.

7.2.1. При реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

7.3. Товариство ліквідується:

7.3.1. за рішенням Вищого органу управління Товариства – Зборів Учасників;

7.3.2. на підставі рішення суду;

7.3.3. на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

7.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, яка призначається відповідним державним органом.

7.5. Наявні у Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, розрахунків з банками та іншими кредиторами розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі в шестимісячний строк після публікації інформації про ліквідацію Товариства.

7.5.1. Майно, передане Учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

7.6. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство припиняє своє існування з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі питання діяльності Товариства, не визначені цим Засновницьким договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 

Засновники:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Підписи

____________________

____________________

____________________