До _____________________________

(найменування місцевого суду)

Заявник _________________________,

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:

________________________________

Номер засобу зв'язку _____________

Зацікавлена особа: ________________________________

________________________________

(найменування емітента цінного паперу)

місцезнаходження:

________________________________.

 

ЗАЯВА
про визнання цінного паперу недійсним і про відновлення
прав на втрачений цінний папір

________________________________________________________________

(вказати: коли, ким і який саме втрачений цінний папір був емітований)

 

Втрачений цінний папір має наступні реквізити_______________________

(докладно їх описати)

Емітентом цінного паперу є ________________________________________

                           (вказати повну точну назву емітента цінного паперу та його реквізити)

Втрата цінного паперу сталася за наступних обставин_________________

________________________________________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.260 - 262 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

1.Визнати_______________________________________________________

                   (вказати втрачений цінний папір та найменування його емітента)

недійсним.

2. Відновити мої права на втрачений цінний папір на пред'явника шляхом спонукання ________________________________ видати мені аналогічний цінний

       (вказати найменування емітента)

папір взамін цінного паперу, що був визнаний недійсним.

3.В порядку підготовки справи до розгляду винести ухвалу про заборону ________________________________________ здійснюватибудь-які операції за
               (вказати найменування емітента)

втраченим цінним папером на пред'явника, а також зробити публікацію про виклик держателя цінного паперу до суду.

4.Викликати свідків______________________________________________.

(П. І. Б., місце проживання)

 

Додатки:

1.Наявні письмові докази.

2.Копія заяви.

3.Квитанція про сплату державногомита.

4. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

 

"___" ____________ 200_ року

Підпис ___________/__________/