Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету

1. Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:

1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

3) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).

2. Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету (місцевого бюджету) формується Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий бюджет) у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України.

До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів України. Складові частини цієї класифікації, що конкретизують програми і заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, для цілей цього Кодексу вживаються в контексті терміна "бюджетна програма".

3. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.

На основі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Державна казначейська служба України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

4. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов'язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування бюджету на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

5. Видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

6. Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету.

7. У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видатки) споживання і витрати (видатки) розвитку відповідно до бюджетної класифікації.

Коментар:

Коментована стаття присвячена бюджетній класифікації видатків та кредитування бюджету.

Згідно п. 13 ч. 1 ст. 2 БК України, видатки бюджету - це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.

Натомість, кредитування бюджету - це операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). До кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі (п. 31 ч. 1 ст. 2 БК).

Відповідно, класифікацію видатків та кредитування бюджету слід розуміти як єдине систематизоване згрупування видатків та кредитування бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Україна, яка входить в число країн - учасниць МВФ та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, розробляючи свою класифікацію доходів та видатків державного бюджету, спиралася на існуючі міжнародні стандарти класифікації публічних видатків та доходів. Сучасний розвиток міжнародного співробітництва між державами практично в усіх сферах життєдіяльності та, зокрема, розвиток міжнародних державних запозичень загострили питання про необхідність порівнянь, аналізу та оцінки фінансового стану країн-співробітниць та країн - учасниць різних міжнародних об'єднань. У зв'язку з цим міжнародні фінансові організації, членом яких сьогодні також є і Україна, розпочали роботу щодо розробки міжнародних стандартів класифікації у сфері публічних фінансів. Головна мета розробки таких стандартів полягає у гармонізації класифікацій, що застосовуються у кожній країні окремо, та приведення їх до єдиної загальноприйнятої основи і єдиних принципів ведення обліку у сфері утворення, управління, розподілу та використання фінансових ресурсів держави.

Українська класифікація видатків бюджету спирається на стандарти, розроблені Міжнародним Валютним Фондом (МВФ), Організацією економічного співробітництва і розвитку, Організацією Об'єднаних Націй, Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Отже, класифікація видатків та кредитування бюджету в Україні загалом відповідає класифікації, яка запропонована вищезазначеними міжнародними стандартами.

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за трьома напрямками:

1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

3) функції, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).

Застосування (використання) програмної класифікації видатків та кредитування бюджету має застосовуватись у випадках, якщо у бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету формується Міністерством фінансів України. Під час складання проекту закону про Державний бюджет України, головні розпорядники бюджетних коштів державного бюджету, подають свої пропозиції щодо програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету до Міністерства фінансів України. Пропозиції оформлюються у вигляді бюджетних запитів.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом. Під час складання проекту рішення про місцевий бюджет, головні розпорядники бюджетних коштів відповідного місцевого бюджету, подають свої пропозиції щодо програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету до місцевих фінансових органів. Пропозиції оформлюються у вигляді бюджетних запитів.

При формуванні програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету враховується типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету. Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету підлягає затвердженню Міністерством фінансів України.

До того часу, поки на рівні місцевих бюджетів у бюджетному процесі не буде застосовуватись програмно-цільовий метод, необхідно використовувати тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів повинна затверджуватись Міністерством фінансів України.

Програми та заходи по виконанню повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які конкретизуються в складових частинах тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, повинні розумітись як заходи, що спрямовані на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

У відомчій класифікації видатків та кредитування бюджету зазначається перелік видатків на фінансування головних розпорядників бюджетних коштів. Відповідно до частини 2 статті 22 Бюджетного кодексу України головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:

1. За бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України.

- Установи, уповноважені забезпечувати діяльність:

• Верховної Ради України (апарат Верховної Ради України),

• Президента України (Державне Управління справами),

• Кабінету Міністрів України (господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів). 

- Міністерства,

- Конституційний Суд України,

- Верховний Суд України,

- вищі спеціалізовані суди,

- інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України,

- Національна академія наук України,

- Національна академія аграрних наук України,

- Національна академія медичних наук України,

- Національна академія педагогічних наук України,

- Національна академія правових наук України,

- Національна академія мистецтв України,

- інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Всі вищезазначені установи та відомства діють в особі їх керівників.

2. За бюджетними призначеннями, визначеними рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим:

- уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

- міністерства Автономної Республіки Крим,

- інші органи влади Автономної Республіки Крим.

Всі вищезазначені установи та відомства діють в особі їх керівників.

3. За бюджетними призначеннями, визначеними іншими рішеннями про місцеві бюджети:

- місцеві державні адміністрації,

- виконавчі органи місцевих рад,

- апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради),

- головні управління,

- управління,

- відділи,

- інші самостійні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад.

Всі вищезазначені установи та відомства діють в особі їх керівників.

На підставі відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Державне казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Вищезазначені головні розпорядники бюджетних коштів самостійно визначають (створюють) певну підвідомчу їм мережу (структуру) розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Головні розпорядники бюджетних коштів самостійно визначають (створюють) певну підвідомчу їм мережу (структуру) одержувачів бюджетних коштів. Мережі одержувачів бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня створюються з обов'язковим урахуванням всіх вимог, які стосуються формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Також при створенні мережі одержувачів бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня враховується всі дані єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету згруповує видатки державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету відображає напрямки використання бюджетних коштів для реалізації функцій (напрямів діяльності) держави в цілому (загальнодержавних функцій), а також функцій Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

За рівнями деталізації (структурою) функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету складається із розділів, підрозділів та груп.

В розділах функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов'язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування. В підрозділах та групах розкриваються та деталізуються відповідні загальнодержавні функції, функції Автономної республіки Крим та функції органів місцевого самоврядування, що зазначені та класифіковані в розділах більш загально.

Всі видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій (за їх економічним змістом), які здійснюються при вчиненні таких операцій, дана класифікація називається - економічна класифікація видатків бюджету. Економічна класифікація видатків бюджету поділяє всі видатки бюджету на поточні видатки бюджету та капітальні видатки бюджету.

Поточними видатками є:

1. Видатки на товари та послуги, під якими слід розуміти наприклад: оплату праці бюджетних працівників, їх відрядження; будівництво, ремонт та інші заходи, що мають загальнодержавне значення; оплати комунальних послуг; забезпечення виконання державних програм тощо.

2. Обов'язкові виплати за зобов'язаннями.

3. Субсидії та поточні трансфери.

Під капітальними видатками слід розуміти всі дії, що пов'язані з капіталізацією держави, а саме:

1. Придбання основного капіталу, під яким слід розуміти проведення капітального духівництва та ремонту, закупівля матеріалів та устаткування для його проведення та інше.

2. Створення та наповнення державних запасів та резервів загальнодержавного значення.

3. Придбання земельних ділянок та нематеріальних активів.

4. Капітальні трансфери установам, підприємствам та організаціям.

Класифікація кредитування бюджету поділяє всі операції, пов'язані із кредитуванням, на операції по наданню кредитів з бюджету та операцій по поверненню кредитів до бюджету. Відповідно до даної класифікації кредитування бюджету відбувається за типом позичальника, тобто ставить позикодавця на місце позичальника.

Всі витрати (видатки) бюджету поділяються на витрати (видатки), спрямовані на споживання, тобто видатки на поточні потреби (видатки споживання) та витрати (видатки), що націлені на розвиток (видатки розвитку), що відповідають бюджетній класифікації.