Стаття 24. Резервний фонд бюджету

1. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування.

3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

4. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних місцевих рад) щомісячно звітують перед Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідною місцевою радою) про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.

5. У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається обов'язково. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.

Коментар:

1. При складанні проекту бюджету на відповідний рік та при його прийнятті неможливо з об'єктивних причин врахувати всі видатки, які необхідно буде здійснити протягом наступного року. Це видатки, які характеризуються двома ознаками: 1) вони не мають постійного характеру; 2) вони не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Неможливо наперед передбачити стихійні лиха, катастрофи, техногенні аварії тощо. Однак ліквідація наслідків від стихійного лиха, катастрофи, техногенної аварії вимагає значних грошових витрат, і, в першу чергу, коштів з бюджету, тобто бюджетного фінансування. З метою покриття таких витрат в Державному бюджеті України в обов'язковому порядку резервується певна сума коштів без визначення головного розпорядника бюджетних коштів. Виокремлена сума коштів об'єднується в резервному фонді.

2. Резервний фонд бюджету встановлюється законом про Державний бюджет України. Якщо резервний фонд створюється в складі місцевого бюджету, то він встановлюється рішенням про місцевий бюджет.

3. Законодавець покладає обов'язок щодо визначення порядку використання коштів резервного фонду бюджету на Кабінет Міністрів України. На виконання цієї законодавчої норми Кабінет Міністрів України розробив Порядок використання коштів резервного фонду бюджету та затвердив його постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415.

4. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру. Дефініція поняття "надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру" міститься в статті 1 Закону України від 8 червня 2000 року N 1809-III "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". Під цим поняттям законодавець розуміє "порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат";

б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради підстав для проведення таких заходів.

Не можуть бути віднесені до непередбачених:

1) заходи щодо обслуговування та погашення державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим чи боргу місцевого самоврядування;

2) додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;

3) капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

4) придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації (наприклад, при відселенні громадян, житло яких постраждало внаслідок аварії в газорозподільних мережах, що сталась 13 жовтня 2007 року в м. Дніпропетровську - розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2007 р. N 869-р та від 15.10.2007 р. N 870-р);

5) надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною радою.

5. Кошти з резервного фонду бюджету можуть бути виділені як на безповоротній основі, так і на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення таких бюджетних коштів. Кошти із резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення.

6. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету. Наприклад, в 2007 році в Законі України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" було передбачено, що обсяг видатків загального фонду бюджету складає 142768163 тис. гривень (стаття 1 Закону), а резервний фонд - 470000 тис. грн. (додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", затверджений статтею 26 цього Закону).

7. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається тільки в межах бюджетного призначення на цю мету, закріпленого у бюджеті на відповідний рік, та втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду, тобто 31 грудня.

8. Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету подаються:

1) до Кабінету Міністрів України щодо видатків державного бюджету. Заявниками виступають міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

2) до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради щодо видатків місцевих бюджетів. Заявниками є підприємства, установи та організації.

У зверненні зазначається: а) напрям використання коштів резервного фонду бюджету; б) головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності); в) обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, в тому числі на умовах повернення; г) підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету; д) інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені.

Звернення містить обов'язкові додатки: а) розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету; б) перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших заходів; в) документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини не проведення страхування); г) інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, до звернення також обов'язково додаються: акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку; узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт.

Не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація чи виконавчий орган відповідної ради дають доручення відповідно Міністерству економіки України, Міністерству економіки Автономної Республіки Крим, головному управлінню, управлінню чи відділу економіки місцевої держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради та Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу) щодо розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші зацікавлені органи виконавчої влади.

У разі потреби Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

1) Міністерству з надзвичайних ситуацій України, регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях - щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями. Вказаний Порядок було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368;

2) Держбуду України (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

3) Мінагрополітики України (Міністерству сільського господарства Автономної Республіки Крим), головному управлінню, управлінню чи відділу сільського господарства і продовольства місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, щодо можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, щодо можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету і наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін Міністерству економіки України (уповноваженому місцевому органу).

Міністерство економіки України (уповноважений місцевий орган) згідно з дорученнями Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради) за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, пропозицій Міністерства фінансів України (місцевого фінансового органу) робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, щодо правильності поданих розрахунків та щодо можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету, а також щодо оцінки наслідків у разі не виділення коштів на такі заходи з резервного фонду бюджету.

Міністерство економіки України (уповноважений місцевий орган) є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду бюджету Міністерство економіки України (уповноважений місцевий орган) готує відповідний проект рішення, в якому повинно бути визначено:

- головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету;

- напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;

- обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду бюджету;

- умови повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету.

Міністерство економіки України (уповноважений місцевий орган) погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).

У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Міністерство економіки України готує і подає на розгляд Кабінетові Міністрів України на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, в якому передбачається виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку.

Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, виконавчий орган відповідної ради) приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків Міністерства економіки України та Міністерству фінансів України (уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового органу).

Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду бюджету, подають Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Державному казначейству (уповноваженому місцевому органу та місцевому фінансовому органу) звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, а у разі виділення коштів резервного фонду бюджету на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до державного бюджету.

Державне казначейство України (його територіальний орган) готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду бюджету і подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України (Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчого органу відповідної місцевої ради) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують відповідно перед Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідною місцевою радою про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.