Стаття 42. Організація виконання державного бюджету

1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Коментар:

Однією з основних стадій бюджетного процесу є стадія виконання Державного бюджету України. І, безумовно, ефективність виконання державного бюджету залежить, насамперед, від належної організації цього процесу.

Згідно з пунктом 6 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" забезпечення виконання Державного бюджету України віднесено до основних повноважень Кабінету Міністрів України. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" міститься спеціальна стаття 32, яка має назву "Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання Державного бюджету України." Звертаємо увагу, що незважаючи на назву, повноваження Уряду щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у статті не прописані. В цілому зазначена стаття має відсилочний характер, оскільки направляє адресата звернутися до спеціального закону - Бюджетного кодексу України.

Згідно з пунктом 9 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. Безпосередньо за організацію виконання Державного бюджету України та управління цим процесом відповідає Міністерство фінансів України. Таким чином, Кабінет Міністрів України координує і спрямовує діяльність Міністерства фінансів України щодо організації виконання Державного бюджету України.

Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів.

Мінфін у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема, Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 1837 від 27.12.2006 р.

Згідно з вказаним Положенням про Міністерство фінансів України одним із основних завдань Мінфіну є організація роботи, пов'язаної із виконанням Державного бюджету України, та координація діяльності учасників бюджетного процесу.

Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство фінансів України, зокрема:

• готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України;

• здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством;

• здійснює методичне керівництво з питань виконання бюджету;

• регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом та державними цільовими фондами;

• координує у межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів;

• розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

• опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

• готує експертні висновки стосовно визначення вартісної величини впливу законопроектів на дохідну чи видаткову частину бюджетів і пропозиції щодо доцільності їх прийняття, можливості та строку набрання ними чинності);

• бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм;

• надає відповідно до законодавства за поданням органів стягнення відстрочку у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів);

• проводить експертизу та погоджує кошториси, а також штатні розписи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

• вживає в установленому законодавством порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання та застосування безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету;

• погоджує проект плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби;

• визначає основні організаційно-методичні засади державного внутрішнього фінансового контролю, дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;

• здійснює перевірки правильності складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджетів, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів;

• взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності під час провадження своєї діяльності;

• здійснює на основі та на виконання Конституції та законів України, а також указів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України інші функції;

• здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. Мінфін відповідно до покладених на нього завдань і повноважень, зокрема, має право:

1) одержувати:

- в установленому порядку від головних розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для аналізу виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави;

- в установленому порядку матеріали з питань надходження і використання коштів державних цільових фондів, їх кошториси та звіти;

- від центральних і місцевих органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення внутрішнього фінансового контролю і внутрішнього аудиту;

. від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності дані, необхідні для здійснення контролю за раціональним і цільовим використанням бюджетних коштів;

- в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- щомісяця в установленому порядку від ГоловКРУ звіти про проведення контрольних заходів;

- від органів місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інформацію про здійснені запозичення, в тому числі надходження від розміщення облігацій місцевих позик та надходжень від укладених договорів про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах;

- від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про реєстрацію випуску облігацій місцевих позик та надходження від їх розміщення, а також про погашення;

2) зупиняти у межах своїх повноважень здійснення бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законодавством;

3) зупиняти в установленому законодавством порядку здійснення операцій з бюджетними коштами у разі виявлення бюджетного правопорушення;

4) здійснювати внутрішній фінансовий контроль та аудит на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління.

Мінфін під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, підприємствами, установами і організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав.

Мінфін очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України. Міністр, зокрема, здійснює такі повноваження:

• керує Міністерством, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

• затверджує бюджетний розпис у місячний строк після набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;

• забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням;

• приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та бюджетних коштів, передбачених для утримання центрального апарату Мінфіну, забезпечує та контролює виконання таких рішень;

• представляє звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;

• погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мінфіну;

• приймає рішення про накладення стягнень, передбачених бюджетним законодавством, за бюджетні правопорушення;

• приймає в установленому порядку рішення про зменшення бюджетних призначень головному розпоряднику бюджетних коштів;

• приймає в установленому порядку рішення про зупинення здійснення операцій з бюджетними коштами;

• забезпечує вирішення питань, що виникають під час взаємовідносин між центральним апаратом Мінфіну, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Президента України і Секретаріатом Кабінету Міністрів України, а також співпраці Мінфіну з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

• або за його рішенням перший заступник Міністра фінансів спрямовує і координує діяльність Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, ГоловКРУ;

• координує діяльність центральних органів виконавчої влади в частині розроблення та опрацювання ними проектів актів фінансового, бюджетного, податкового і митного законодавства та законодавства у сфері державного внутрішнього фінансового контролю;

• здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Виконання Державного бюджету України здійснюється за розписом (див. коментар до ст. 44 Бюджетного кодексу України).

З приводу такої функції Міністерства фінансів України як координація у межах своїх повноважень діяльності центральних органів виконавчої влади, пов'язаної із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, слід звернути увагу на наступне. Згідно Положенням про Міністерство фінансів України реалізацію цієї функції забезпечує безпосередньо Міністр фінансів України або за його рішенням його перший заступник. Так, Положенням передбачено, що Міністр фінансів або за його рішенням перший заступник Міністра фінансів спрямовує і координує діяльність Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, ГоловКРУ.

Спрямування і координація діяльності вказаних державних органів здійснюється Міністром фінансів України відповідно до Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 965 від 13.06.2000 р. Згідно з пунктом 1 вказаного Порядку спрямування і координація діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади (далі - центральний орган виконавчої влади) здійснюється Міністром шляхом:

• формування державної політики у відповідній сфері та контролю за її реалізацією центральним органом виконавчої влади;

• внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених центральним органом виконавчої влади проектів нормативно-правових актів та погодження проектів нормативно-правових актів цього органу;

• внесення пропозицій Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, а за поданням зазначених керівників - їх заступників;

• установлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

• погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

• визначення порядку обміну інформацією між міністерством та центральним органом виконавчої влади;

• затвердження структури центрального органу виконавчої влади;

• одержання звітності центрального органу виконавчої влади. З приводу виконання Державного бюджету за доходами та видатками див. коментар відповідно до статей 45 та 46 Бюджетного кодексу України.

У складі Мінфіну за рішенням Кабінету Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Урядовим органом державного управління Міністерства фінансів України є Державне казначейство України. З приводу казначейського обслуговування Державного бюджету України див. коментар до статті 43 Бюджетного кодексу України.