Стаття 73. Позики місцевим бюджетам

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів - у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України;

2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів відповідно до частини п'ятої статті 43 цього Кодексу;

3) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.

Коментар:

1. У бюджетній практиці трапляються випадки, коли у процесі планування та виконання того чи іншого місцевого бюджету не вистачає коштів для фінансування видатків. Для вирішення цього питання Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати короткострокові та середньострокові позики, а також здійснювати місцеві запозичення (про місцеві запозичення див. коментар до ст. 74 БК України) до місцевого бюджету. Позики місцевим бюджетам, про які йдеться у коментованій статті БК України, є однією із форм запозичень, що здійснюються виключно на стадії виконання бюджету для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків у випадку виникнення тимчасових касових розривів (тимчасовий касовий розрив - різниця між доходами і видатками помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету, що виникає у процесі його виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі впродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань) або невиконання розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів (доходів загального фонду, закріплених на постійній основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів), визначених у законі про Державний бюджет України.

У фінансовому законодавстві України до прийняття коментованої редакції Бюджетного кодексу чітко не розмежовували такі поняття як "позичка" і "позика". Потребує з'ясування правова природа позички. Для отримання позички укладається договір позички - вид цивільно-правового договору, за яким одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. При цьому користування річчю може вважатися безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі, строком на один рік і більше підлягає нотаріальному посвідченню. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Отже, предметом договору позики є грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а договору позички - лише речі. Очевидно, що в ст. 73 БК України йдеться саме про позики, а не про позички. Ясність щодо цього питання була внесена лише новою редакцією Бюджетного кодексу, схваленою Верховною Радою України в липні 2010 року.

1.1. Строк надання позик для покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом місцевих бюджетів та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, - до 3 місяців у межах поточного бюджетного періоду. У виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи відповідних міських рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної міської ради можуть отримувати такі позики у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України.

Отримувачами короткотермінових позик виступають:

1) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, - на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи міських рад, - на строк у межах поточного бюджетного періоду (тобто до одного року).

Обсяг позик на покриття тимчасових касових розривів визначається на відповідний бюджетний період рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради про місцевий бюджет і може уточнюватися шляхом унесення змін до нього.

Надавачами короткотермінових позик виступають фінансово-кредитні установи.

1.2. Строк надання короткострокових позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету, а також тимчасових касових розривів Пенсійного фонду, пов'язаних з виплатою пенсій, обмежується кінцем поточного бюджетного періоду, в межах якого їх було узято.

При цьому обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, покриваються Державним казначейством України в обов'язковому порядку, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою пенсій, - покриваються лише у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Порядок проведення таких операцій затверджується Кабінетом Міністрів України.

Отримувачами короткотермінових позик тут виступають:

1) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад - щодо позик на покриття тимчасових касових розривів бюджетів Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду цих бюджетів;

2) місцеві органи Пенсійного фонду України - щодо позик на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій.

Надавачем короткотермінових позик тут виступає Державне казначейство України.

1.3. Строк надання середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, визначається відповідним звітним періодом, у якому має місце невиконання розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України.

Отримувачами позик тут виступають місцеві бюджети, за якими на постійній основі Бюджетним кодексом України закріплені доходи загального фонду, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Надавачем позик тут виступає Державне казначейство України.

Погашення отриманих середньострокових позик здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок надання та погашення безвідсоткових середньострокових позик місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2005 р. N 104. На виконання пункту 12 Порядку надання та погашення безвідсоткових середньострокових позик місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування Міністерством фінансів України видано наказ "Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик" від 11 жовтня 2005 р. N 686 (тут містяться: типовий договір надання середньострокової позики; форма заяви на отримання середньострокової позики; форма реєстру сум позик у розрізі місцевих бюджетів; форма доручення Державному казначейству на надання середньострокової позики).

2. Згідно із ч. 2 коментованої статті надання позик з одного бюджету іншому забороняється. Тобто виключається існування кредитних і позикових відносин між бюджетами.