Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

1. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства може застосовуватися учасниками бюджетного процесу, уповноваженими цим Кодексом на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

2. Рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 цього Кодексу, приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, органами державного фінансового контролю, місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками бюджетних коштів у межах встановлених їм повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

3. Не допускається застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених статтею 117 цього Кодексу, за раніше виявлені і усунені порушення бюджетного законодавства.

4. Інформація про результати здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства оприлюднюється органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, якщо інше не передбачено законом.

 

Коментар:

 

1. Щодо попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства див. коментар до ст. 117 БК України.

2. Згідно частини другої коментованої статті БК, рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами (див. коментар до ст. 120 БК), призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету, безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів (див. коментар до ст. 117 БК) приймається Міністерством фінансів України, органами Державного казначейства України, органами Державної контрольно-ревізійної служби, місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками бюджетних коштів у межах встановлених їм повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

Форма та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства встановлюються Міністерством фінансів України.

2.1. Протокол про порушення бюджетного законодавства (бюджетне правопорушення)

- це документ, яким засвідчується факт недотримання учасниками бюджетного процесу установленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, унесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету (п. 1 Порядку складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України N 129 від 26 лютого 2002 року).

Протокол складається посадовими особами Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства України, органів державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів, виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад, які згідно із законодавством уповноважені здійснювати контроль та проводити перевірки дотримання порядку складання, розгляду, затвердження, унесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Протокол оформляється на підставі довідок, що складені за результатами проведених відповідно до законодавства перевірок і засвідчують факт бюджетного правопорушення, та матеріалів звітності, за аналізом яких виявлені бюджетні правопорушення.

У разі складання акта ревізії Протокол не оформляється.

У Протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

- посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

- відомості про учасника бюджетного процесу, яким учинене бюджетне правопорушення (повна назва, місцезнаходження, інші реквізити - номер рахунка в банку чи в органі державного казначейства тощо; його підпорядкованість; прізвище, ім'я, по батькові керівника; реквізити відповідного бюджету);

- час учинення і суть бюджетного правопорушення із зазначенням положень законодавчих або інших нормативно-правових актів, які було порушено;

- пояснення керівника (або особи, яка виконує його обов'язки) органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення;

- додаток до Протоколу (довідка перевірки, інші матеріали з питань, що перевірялися). Якщо внаслідок бюджетного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду або завдані збитки відповідному бюджету, то про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, та пере дається на строк до двох робочих днів для викладу пояснень та підпису керівником органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення.

Якщо керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, відмовляється від підписання Протоколу, то в ньому робиться про це запис. Керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу, що додаються до Протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Протокол заповнюється українською мовою розбірливим почерком.

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол підписаний.

Протокол складається у чотирьох примірниках - один оригінал і три копії.

Оригінал Протоколу протягом трьох робочих днів після його підписання (відмови від його підписання) передається для прийняття рішення про накладення стягнення за бюджетне правопорушення до органу, керівник якого має право накладати стягнення за бюджетні правопорушення:

- якщо Протокол складено посадовою особою контрольно-ревізійного відділу в районі, місті, районі у місті, міжрайонного контрольно-ревізійного відділу, посадовою особою контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, посадовою особою Головного контрольно-ревізійного управління України - відповідно до контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, Головного контрольно-ревізійного управління України, Голови Головного контрольно-ревізійного управління України;

- якщо Протокол складено посадовою особою відділення Державного казначейства України у районі, місті, районі в місті, посадовою особою управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, об ласті, містах Києві і Севастополі, посадовою особою Державного казначейства України - відповідно до управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, Державного казначейства України, Голови Державного казначейства України (якщо Протокол складено в частині порушення порядку перерахування належних державному бюджету коштів з місцевих бюджетів, він передається Міністру фінансів);

- якщо Протокол складено посадовою особою фінансового органу виконкому міської міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення ради, посадовою особою фінансового органу районної державної адміністрації, посадовою особою Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансового органу обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, посадовою особою Міністерства фінансів України - до керівника відповідного фінансового органу;

- якщо Протокол складено посадовою особою виконавчого органу міської міста районного значення, у разі створення районної у місті, селищної та сільської ради - відповідно до міського, районного у місті, селищного та сільського голови.

Одна копія Протоколу залишається органу, посадова особа якого склала Протокол, друга копія Протоколу надається керівнику органу, установи, організації, підприємства, де вчинене бюджетне правопорушення, третя копія Протоколу надсилається до відома органу вищого рівня учасника бюджетного процесу, де вчинене бюджетне правопорушення.

2.2. Акт ревізії належить (як і протокол) до офіційної документації, що складається за результатами контрольних заходів щодо фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, є основною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою обов'язкові для складання документи (див. Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 4. Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання. Затверджено наказом Головного контрольно-ревізійного управління України N 168 від 9 серпня 2002 року).

Акт ревізії - службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення комплексної, фінансової чи тематичної ревізії, що відображає її результати стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки в господарюванні та порушення законів й інших нормативно-правових актів. Акт ревізії повинен складатися з таких частин:

- вступної, в якій повністю або частково зазначаються такі дані: підстава для здійснення контрольного заходу; тема контрольного заходу; назва суб'єкта господарювання, на якому здійснювався контрольний захід, місце його розташування та загальні відомості про нього; дати початку і закінчення контрольного заходу; період, який підлягав дослідженню в ході контрольного заходу; перелік посадових осіб, що його здійснювали;

- констатувальної, в якій зазначається зміст, характер та результати контрольного заходу. Констатувальна частина може бути розділена на тематичні розділи за окремими напрямами чи процесами контрольного заходу.

Зокрема, в акті ревізії органів КРУ зазначаються повна назва підприємства, установи, організації, суть порушення, які нормативно-правові акти, за який період та якою посадовою особою порушені, обсяг порушення (суми коштів державного, місцевого бюджетів чи державних цільових фондів, що використані всупереч їх цільовим призначенням, суми операцій з бюджетними коштами, проведених з порушенням бюджетного законодавства. У разі відмови посадових та інших осіб, причетних до виявлених порушень, від надання письмових пояснень, ревізори фіксують цей факт в акті ревізії (див. Стандарт "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів", затверджений постановою Колегії Рахункової палати України N 28-6 від 27 грудня 2004 року).

3. Додані документи (до протоколу чи акта) - додаткова документація, складена за результатами контрольних заходів, є невід'ємною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою оформлену як додатки (здебільшого у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо) інформацію, що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовані в офіційній документації (п. 7 Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 4). До акта ревізії та протоколу може додаватися також офіційна супровідна документація, складена за результатами контрольних заходів: листування з органами Державної влади та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання і громадянами з питань, які стосуються результатів контрольного заходу, інші офіційні документи, оформлені після закінчення контрольного заходу.