Стаття 1012. Умови договору комісії

1. Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.

2. Комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими особами.

3. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.

Коментар:

1. Ст. 1012 ЦК присвячена визначенню умов договору комісії. Зміст цієї статті дає можливість поділити істотні умови договору комісії на дві групи: 1) істотні умови, як визначені законом як обов'язкові, тобто умови, без наявності згоди щодо яких між сторонами договір комісії не може вважатися укладеним (ч. 3 ст. 1012 ЦК); 2) умови, які набувають значення істотних лише за наявності згоди на це сторін (ч. 1, 2 ст. 1012 ЦК). Ці умови взагалі не є істотними, проте у разі пред'явлення однією із сторін вимоги щодо досягнення згоди щодо них останні стають істотними саме тому, що принаймні одна із сторін поставила в залежність від них факт укладення договору (абзац другий ч. 1 ст. 638 ЦК).

2. Частина третя даної статті серед істотних умов, визначених законом для договору комісії, за яким комісіонер уповноважується укласти договір купівлі-продажу, визначає умови про це майно та його ціну. Умова щодо майна може передбачати як чітку ідентифікацію майна (придбати будинок, розташований за такою-то адресою), так і вказівки на його родові ознаки (придбати земельну ділянку площею не менше 1 га). Слід підкреслити, що у договорі комісії на укладення договору купівлі-продажу має обов'язково визначатися ціна, за якою комісіонер має придбати майно в інтересах комітента. Це відрізняє даний інститут від договору купівлі-продажу, який на підставі ч. 4 ст. 632, ч. 1 ст. 691 ЦК може бути укладений і без зазначення ціни.

Якщо комісіонер має укласти від свого імені, але за рахунок комітента інший договір, ніж договір купівлі-продажу, в договорі комісії обов'язково мають бути вказані усі умови, істотні для даних договорів. Цей висновок випливає із змісту абзацу другого ч. 1 ст. 638 ЦК, яка відносить до істотних умов будь-якого договору умову про його предмет, а предметом договору комісії, як зазначалося у коментарі до ст. 1011 ЦК, є посередницька послуга комісіонера у вигляді укладення певних правочинів.

3. До умов, які можуть бути погоджені сторонами договору комісії, належать умови щодо: 1) визначення строку виконання договору. Якщо строк договору комісії не встановлений, слід застосовувати ч. 2 ст. 530 ЦК, за якою кредитор має право вимагати виконання у будь-який час, а боржник має виконати зобов'язання у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства; 2) визначення території виконання, якою може бути як територія континенту, сукупності держав, об'єднаних певними ознаками (наприклад, ЄС, СНД), адміністративно-територіальна одиниця або певна місцевість; 3) посилання на асортимент товарів, які є предметом договору комісії, що дозволяє визначити ступінь індивідуалізації речі (товару), що є предметом правочину, який укладається комісіонером; 4) зобов'язання комітента утримуватись від укладення договору комісії з іншими особами.