Стаття 1308. Розірвання спадкового договору

1. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

2. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Коментар:

1. Виходячи з того, що спадковий договір є нерозривно пов'язаний з особами його учасників, ЦК надає останнім право заявляти у суді вимоги про дострокове розірвання договору.

Відчужувач має право заявляти позов про розірвання спадкового договору, якщо набувач не виконує або виконує неналежним чином покладені на нього обов'язки щодо здійснення дій майнового або немайнового характеру (ст. 1305 ЦК).

Набувач має право заявляти позов про розірвання спадкового договору, якщо належне виконання розпоряджень відчужувача є з його боку неможливим. Неспроможність виконати доручені йому обов'язки може бути викликана причинами, які об'єктивно унеможливлюють виконання (погіршення стану здоров'я та ін.), або суб'єктивними факторами (наприклад, бажанням набувача відмовитися від узятих на себе зобов'язань в силу того, що після укладення спадкового договору він був призначений спадкоємцем за заповітом тієї частини майна, яка не охоплена спадковим договором).

2. Слід підкреслити, що право відчужувача на розірвання договору, на відміну від аналогічного права набувача, ЦК розглядає в якості різновиду встановлених законом наслідків порушення зобов'язання (пункт перший ч. 1 ст. 611 ЦК). Разом з тим у спадковому договорі можуть бути встановлені й інші правові наслідки порушення зобов'язань як набувачем, так і відчужувачем у вигляді встановлення обов'язків щодо відшкодування ними збитків та компенсації моральної шкоди контрагенту.

3. Наведеними у ст. 1308 ЦК випадками підстави припинення спадкового договору не вичерпуються. Зазначені у ст. 1308 ЦК спеціальні підстави розірвання судом спадкового договору засновуються на вимозі лише однієї із сторін, тобто ст. 1308 ЦК застосовується за відсутності погодження між відчужувачем і набувачем щодо припинення договірних відносин. За наявності ж згоди обох сторін спадковий договір може бути достроково розірваний на підставі загальних положень про зобов'язання (ст. 651 ЦК).

Спадковий договір може бути припинений і за іншими підставами припинення зобов'язань, якщо інше не випливає з правової природи підстави припинення зобов'язання. Так, через відсутність зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, спадковий договір не може бути припинений зарахуванням.