Стаття 154. Статут акціонерного товариства

1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

2. Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом.

 

Коментар:

 

1. Відповідно до коментованої статті та ст. 13 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним установчим документом акціонерного товариства (надалі - АТ) є його статут.

Від розуміння правової природи статуту залежить визначення: 1) норм права, яким він повинен відповідати; 2) кола зобов'язаних осіб; 3) порядку застосування; тощо.

Судова практика1 свідчить про неоднаковий підхід до розуміння правової природи статуту. Трапляються випадки визнання статуту правочином чи договору.

____________

1 Стаття 4 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. N 04-5/14 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин", лист Верховного суду України від 01.08.2007 "Практика розгляду судами корпоративних спорів", п. 14 постанови Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 року N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів".

1) Статут не є правочином, оскільки затверджується установчими зборами (ст. ст. 9, 10 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 36 Закону України "Про господарські товариства"), а змінюється загальними зборами акціонерів (ч. 2 ст. 154 Цивільного кодексу України, ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 41 Закону України "Про господарські товариства"). При цьому варто враховувати, що установчі збори АТ та загальні збори акціонерів не є суб'єктами права, а отже, не вправі вчиняти будь-які правочини;

2) не є статут і договором, тому що статут може бути затверджений однією особою (єдиним учасником товариством - ст. ст. 6, 49 Закону України "Про акціонерні товариства"), а договором є домовленість двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Статут тільки затверджується всіма засновниками АТ (ч. 3 ст. 10 Закону України "Про акціонерні товариства"), а змінюється 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Ознаками статуту є: 1) у статуті містяться норми, що регулюють цивільно-правові, фінансово-правові, трудові та інші правовідносини; 2) статут обов'язковий для товариства, його акціонерів та трудового колективу; 3) при вступі в правовідносини з товариством треті особи зобов'язані враховувати положення статуту, наприклад при визначенні компетенції статуту органу АТ на укладення договору; 3) статут підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Викладене вище дає підстави визначити статут як локальний акт АТ.

Статути нерідко стають бездумним копіюванням формулювань законів та підзаконних нормативно-правових актів. Таким чином, статут перетворюється у непотрібний документ. Статут повинен бути працюючим актом, що містить у собі положення, які визнані законодавством обов'язковими, та норми, які дозволяють ефективно управляти товариством (в тому числі і ті, що дозволяють врегулювати корпоративне управління, інакше ніж запропоновано законодавцем, з урахуванням інтересів засновників (акціонерів).

2. Крім вимог до змісту статуту АТ законодавцем встановлені вимоги і до форми статуту товариства (в тому числі і акціонерного). Так, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Справжність підписів засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах повинна бути нотаріально засвідчена, а засновницькі договори - нотаріально посвідчені.

Одночасно п. 5 ч. 2 ст. 10 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що на установчих зборах акціонерного товариства, серед інших, вирішується питання про уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства. Відтак, чинне законодавство України допускає можливість прийняття установчими зборами рішення про уповноваження представника на підписання статуту цього товариства (аналогічної позиції дотримується і Держкомпідприємництво у своєму листі від 16.03.2007 р. N 1906).

Подібний порядок підписання статуту АТ може використовуватись і при внесенні до нього змін. Варто відзначити, що у цьому випадку, на думку Держкомпідприємництва (листи Держкомпідприємництва від 30.08.2004 р. N 588, 21.09.2004 р. N 6447, від 24.12.2004 р. N 9008), зміни повинен підписати виключно голова зборів. Такий висновок Держкомпідприємництва не можна вважати однозначним, оскільки жодним нормативно-правовим актом не передбачено обмежень щодо вибору уповноваженої особи на підписання статуту АТ, а отже, нею може бути будь-яка особа, уповноважена на це відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Статут АТ повинен зберігатися за місцезнаходженням товариства або в іншому місці відомому та доступному його акціонерам. Товариство зобов'язано надати кожному акціонеру доступ до статуту товариства (стаття 77, 78 Закону України "Про акціонерні товариства").

3. Оскільки статут АТ є основним актом, який регулює діяльність товариства, а внесення до нього змін не завжди відображає волю всіх акціонерів АТ, в судовій практиці є поширеними позови про визнання статутів недійсними.

Варто зазначити, що чинним законодавством прямо не визначено підстав для визнання статутів недійсними. У зв'язку із чим такі підстави були сформовані у судовій практиці і викладені в роз'ясненнях президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 р. N 02-5/35 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів", Узагальненнях судової практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України "Про господарські товариства" у частині регулювання діяльності акціонерних товариств, затверджене постановою президії Верховного суду України від 03.03.2004 року N 15 (ст. 1), листі Верховного суду України від 01.08.2007 "Практика розгляду судами корпоративних спорів", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. N 04-5/14 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" (ст. 4), постанові Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 року N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (пп. 13, 14).

Отже, вищими судовими інстанціями пропонується визнавати недійсними статути за таких умов:

1) на момент розгляду справи статут не відповідає вимогам чинного законодавства. Під відповідністю статуту вимогам законодавства необхідно розуміти наявність у статуті відомостей, які є обов'язковими (при цьому до них не відносяться ті відомості, які законодавець пропонує врегулювати у статуті), а також дотримання форми, у якій має бути викладено статут. З цього правила є винятки - статути відкритих і закритих акціонерних товариств до 29 жовтня 2011 року можуть не відповідати приписам Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі п. 5 Прикінцевих і перехідних положень цього Закону. Варто звернути увагу на те, що відсутність обов'язкових відомостей у статуті не завжди є підставою для визнання такого статуту недійсним. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 6 листопада 2002 р. у справі N 4901/4-11 зазначено, що, оскільки зобов'язання засновників щодо викупу акцій виконані належним чином, то відсутність у статуті відомостей про наслідки невиконання зазначеного зобов'язання не може бути підставою для визнання статуту недійсним.

2) допущені при їх прийнятті та затвердженні порушення не можуть бути усунуті. Водночас необхідно мати на увазі, що порушення закону чи інших нормативно-правових актів не може бути підставою для визнання недійсним статут АТ, якщо допущені при прийнятті чи затвердженні статуту порушення носять малозначний характер та не мали негативних наслідків.

3) відповідні положення установчих документів порушують права та законні інтереси позивачів.

Статут товариства може бути визнано недійсним тільки за умови наявності усіх трьох перелічених вище підстав.

4. Частина друга коментованої статті разом із ст. 88 Цивільного кодексу України, встановлює вимоги до змісту статуту АТ. Проте варто зауважити, що цей перелік не є вичерпним, адже додаткові вимоги до статуту АТ встановлюють також Господарський кодекс України, Закон України "Про акціонерні товариства" (для всіх новостворених товариств та товариств, що приводять свої установчі документи у відповідність із цим законом, а з 29.10.2011 року для всіх акціонерних товариств без виключень) Закон України "Про господарські товариства" (для відкритих і закритих акціонерних товариств до 29.10.2011 року), Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інші.

Інформація, яка повинна міститися у статутах АТ в імперативному порядку

Статут АТ має містити такі відомості 

НПА, що зобов'язує врегулювати 

Повне та скорочене найменування акціонерного товариства (надалі - АТ) українською мовою повинно містити назву його типу (публічне чи приватне) - для новостворених АТ і тих, що приводять свої статути у відповідність із ЗУ "Про акціонерні товариства" або виду (відкрите чи закрите) - для діючих АТ і організаційно-правової форми (акціонерне товариство) 

ч. 1 ст. 88 ЦК України, ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 82 ГК України, ч. 2 ст. 4 Закону України "Про господарські товариства" (надалі - ЗУ "Про господарські товариства), ч. 4 ст. 3, пп. 1, 2 ч. 2 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства" (надалі - ЗУ "Про акціонерні товариства") 

Місцезнаходження АТ - з 29.10.2011 року втрачає свою обов'язковість для АТ 

ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про господарські товариства" 

Мету, предмет і цілі діяльності товариства 

чч. 2, 4 ст. 57 ГК України, ч. 2 ст. 82 ГК України, ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про господарські товариства" 

Склад засновників
У цьому випадку виникає колізія норм законодавства. Згідно зі статтею 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, є відкритими і загальнодоступними. Проте, ст. 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено, що інформація про облік іменних цінних паперів розкривається тільки в окремих випадках до яких державна реєстрація статуту АТ не віднесена.
Відтак Держкомпідприємництва рекомендує у статуті АТ зазначити, що склад акціонерів товариства визначається (фіксується) уповноваженим реєстратором, який веде відповідний реєстр власників іменних цінних паперів, а в реєстраційній картці, яка подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації статуту товариства, доцільно зазначити: "склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем".
Проте на практиці із застосуванням цих рекомендацій виникають суто технічні проблеми коли відповідні програми реєстрації юридичних осіб не допускають державної реєстрації без зазначення відомостей про засновників. У такому випадку видається доцільним розкрити інформацію про осіб, що володіють 10 % голосів у товаристві, яка є відкритою 

ч. 2. ст. 82 ГК України, ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про господарські товариства", ч. 2 ст. 39 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", листи Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.12.2006 N 8730, 30.05.2007 р. N 3880 

Порядок оцінки вкладів засновників, який не може суперечити порядку, визначеному ст. 8 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

ч. 2 ст. 86 ГК України, ч. 2 ст. 11 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок формування майна Товариства 

ч. 2 ст. 57 ГК України 

Розмір та порядок утворення статного (складеного) капіталу (фонду), розмір резервного (страхового) фонду (але не менше ніж 15 % статутного капіталу, якщо інше не встановлено статутом АТ) і відрахувань до нього (але не менше ніж 5 % суми чистого прибутку), а також розмір і порядок формування інших фондів товариства 

ч. 2 ст. 154 ЦК України, ч. 4 ст. 57 ГК України, пп. 2, 3 ст. 13, ч. 1 ст. 19 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч. 2 ст. 4, 14 ЗУ "Про господарські товариства" 

Порядок схвалення правочинів, укладених засновниками товариства до дня його реєстрації, та інформація про зобов'язання засновників пов'язані з заснуванням АТ, за які нестиме відповідальність товариство 

ч. 1 ст. 84 ГК України, абз. 2 ч. 2 ст. 12 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок вступу до товариства та виходу з нього. Для дотримання вказаної вимоги достатньо зазначити в статуті, що вступ та вихід з АТ відбувається внаслідок набуття/відчуження права власності на акції АТ 

ч. 1 ст. 88 ЦК України 

Види, категорії акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість кожного типу розміщених акцій (у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій), кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, а також порядок реалізації неоплачених акціонером акцій 

ч. 2 ст. 154 ЦК України, ч. 3 ст. 82 ГК України, п. 5 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч. 3 ст. 24, ст. 33, ст. 37 ЗУ "Про господарські товариства" 

Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, якщо товариством передбачений випуск привілейованих акцій 

п. 6 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Права акціонерів (в тому числі власників привілейованих акцій кожного класу) та порядку їх реалізації (в тому числі і тих прав, що встановлені законом) 

чч. 1, 2 ст. 116, ч. 2 ст. 154 ЦК України, п. 7 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. а) ст. 10 ЗУ "Про господарські товариства" 

Наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власниками до продажу третій особі, та порядок його реалізації 

п. 8 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Порядок розподілу прибутків (в тому числі строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року) та збитків 

ч. 2 ст. 57 ГК України, ч. 2 ст. 4, ст. 37 ЗУ "Про господарські товариства" 

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів 

абз. 2 ч. 3 ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів  

п. 9 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок затвердження договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

ст. 9 Закону України "Про Національну депозитарну діяльність та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" 

Склад органів управління і контролю товариством, їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції, прийняття ними рішень, включаючи перелік питань по яким необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів 

ч. 1 ст. 88, ч. 2 ст. 154 ЦК України, ч. 2 ст. 57 ГК України, ч. 2 ст. 82 ГК України, п. 13 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про господарські товариства" 

Порядок затвердження положень про структурні підрозділи 

ст. 64 ГК України 

Порядок скликання, проведення і компетенцію загальних зборів акціонерів, а також обставини, умови і порядок проведення позачергових зборів. У Статуті повинно бути визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і зміни порядку денного загальних зборів 

ст. 98, абз. 2 ч. 5 ст. 159 ЦК України, п. 10, 11, 12 ст. 13, абз. 2 ч. 1 ст. 35, ч. 7 ст. 38, ч. 1 ст. 40 ЗУ "Про акціонерні товариства", чч. 1, 2 ст. 43, ч. 2 ст. 45, п. 5 ч. 1 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні товариством та визначення органу уповноваженого представляти його інтереси на загальних зборах акціонерів 

ст. 65 ГК України, ч. 1 ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Спосіб доведення до акціонерів підсумків голосування після закриття загальних зборів 

абз. 2 ч. 3 ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Компетенція та виключна компетенція наглядової ради  

ч. 2 ст. 160 ЦК України, ч. 1 ст. 46 ЗУ "Про господарські товариства", ч. 1, п. 23 ч. 2 ст. 52 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Спосіб обрання членів наглядової ради приватного АТ (за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належним акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного голосування) 

абз. 2 ч. 3 ст. 53 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Коло осіб, які вправі скликати засідання наглядової ради (крім члена наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії) та періодичність їх проведення 

ч. 1 ст. 55 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Межі доступу членів наглядової ради до інформації у товаристві 

ч. 4 ст. 52 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради  

ч. 3 ст. 51 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів, порядок скликання та проведення засідань колегіального виконавчого органу, підстави припинення повноважень голови та членів виконавчого органу 

ч. 1 ст. 59, абз. 3 ч. 1 ст. 61 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Межі дії виконавчого органу від імені товариства 

ч. 1 ст. 161 ЦК України, ч. 2 ст. 58 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч. 3 ст. 47 ЗУ "Про господарські товариства" 

Межі надання виконавчим органом на вимогу органів та посадових осіб товариства інформації про діяльність товариства 

ч. 6 ст. 58 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Межі і порядок відповідальності посадових осіб товариства за заподіяну ними шкоду (в тому числі і за розголошення комерційної таємниці) 

ч. 4 ст. 89 ГК України, ч. 4 ст. 23 Закону України "Про господарські товариства" 

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад, а також порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства 

ч. 2 ст. 162 ЦК України, ч. 3 ст. 49 ЗУ "Про господарські товариства" 

Права та обов'язки членів ревізійної комісії 

ч. 3 ст. 73 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок внесення змін до статуту товариства  

п. 14 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства", ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про господарські товариства" 

Порядок припинення товариства (в тому числі умови реорганізації та ліквідації товариства), порядок розподілу грошових коштів, що належали товариству при ліквідації між акціонерами  

п. 15 ст. 13 ЗУ "Про акціонерні товариства", чч. 2, 4 ст. 57, ч. 4 ст. 91 ГК України, ч. 2 ст. 4, 21 ЗУ "Про господарські товариства" 

Відомості, які є не обов'язковими для статуту, але дозволяють врегулювати діяльність товариства інакше, ніж передбачено чинним законодавством.

У Статуті АТ може бути 

НПА, що надають можливість 

Строк діяльності товариства 

абз. 3 ч. 3 ст. 3 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Випадки незалежної оцінки майна АТ 

ч. 1 ст. 8 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Можливість зменшення статутного капіталу товариства шляхом купівлі та погашення (анулювання) частини акцій 

ч. 2 ст. 157 ЦК України, ч. 1 ст. 16 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Обмеження щодо форм оплати цінних паперів (але це обмеження не може поширюватися на грошову форму) 

абз. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями 

ч. 5 ст. 14 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Розширено перелік прав акціонерів (порівняно із тим, що визначений у законодавстві) 

абз. 3 ч. 1 ст. 25 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Наявність переважного права акціонерів приватного товариства або самого товариства (якщо таким правом не скористались акціонери) на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власниками до продажу третій особі, та порядок його реалізації.
При цьому може бути встановлено строк дії такого переважного права (але не менше ніж 20 днів) та скорочено строк реалізації переважного права після закінчення строку дії переважного права.
Статутом також може бути визначено, що повідомлення акціонерів про намір продажу акцій здійснюється за рахунок товариства 

ст. 7 ЗУ "Про акціонерні товариства".
Варто зазначити, що ст. 13 ЗУ "Про акціонерне товариство" встановлено, що інформація про переважне право повинна обов'язково міститись в статуті товариства 

Встановлено переважне право акціонерів на придбання акцій товариства при їх додатковому випуску 

ч. 3 ст. 156 ЦК України 

Порядок реалізації акціонером свого права на викуп АТ належних йому акцій цього товариства 

ч. 1 ст. 66 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Можливість укладення договору між акціонерами, за якими на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання 

абз. 2 ч. 1 ст. 29 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Випадки, за яких акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій 

абз. 3 ч. 2 ст. 3 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Випадки розміщення привілейованих акцій різного класу (одного чи кількох), що надають їх власникам різні права 

ч. 9 ст. 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ч. 3 ст. 20 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Право акціонерам - власників привілейованих акцій голосувати на загальних зборах акціонерів з інших питань ніж ті, що визначені законом 

абз. 2 ч. 5 ст. 26 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Визначено випадки за яких власники привілейованих акцій Мають право на управління товариством 

ч. 8 ст. 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

Переважні права, що надаються акціонеру - власнику привілейованих акцій 

абз. 2 ч. 2 ст. 27 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Заборону на розміщення інших цінних паперів, крім акцій, або без спеціального рішення загальних зборів 

абз. 2 ч. 1 ст. 21 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Розширено виключну компетенцію загальних зборів акціонерів 

абз. 2 ч. 2 ст. 159 ЦК України, п. 25 ч. 2, ч. 4 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Особу або орган товариства, що має право вносити зміни до затвердженого переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерного товариства. У цьому випадку також доцільно встановлювати підстави та порядок внесення таких змін до статуту АТ 

ч. 2 ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

У АТ з кількістю акціонерів понад 100 може бути визначено інший ніж передбачено законом порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

ч. 2 ст. 36 ЗУ "про акціонерні товариства" 

Обставини за яких скликаються позачергові загальні збори акціонерів 

абз. 2 ч. 2 ст. 159 ЦК України 

Порядок обрання головуючого на загальних зборах 

абз. 2 ч. 1 ст. 40 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Більша кількість голосів (ніж проста більшість), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного, а також збільшено (порівняно із законом) кількість питань для прийняття яких необхідно 3/4 голосів від загальної їх кількості 

ч. 3, 5 ст. 42 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Питання з яких голоси акціонерів (власників простих та привілейованих акцій) на загальних зборах підраховуються окремо за всіма голосуючими з цього питання акціями 

ч. 7 ст. 42 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Спеціальний порядок підрахунку голосів акціонерів - власників привілейованих акцій - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій 

абз. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

У статутах АТ з кількістю акціонерів до 25 осіб, можуть передбачатися випадки коли допускається прийняття рішень загальними зборами методом опитування 

ч. 1 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Можливість затвердження внутрішніх документів товариства (крім положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію) іншим органом, ніж загальні збори акціонерів 

п. 10 ч. 2 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Визначено компетенцію наглядової ради 

ч. 1 ст. 51 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок обрання голови наглядової ради (інший, ніж обрання його членами наглядової ради) 

ч. 1 ст. 54 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Випадки коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени 

ч. 1 ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Порядок заміщення голови наглядової ради у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків (якщо обов'язки не переходять до іншого члена наглядової ради за її рішенням) 

ч. 3 ст. 54 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок організації роботи наглядової ради, скликання її засідань та головування на них, відкриття загальних зборів та організація обрання секретаря загальних зборів (якщо цього не здійснює голова наглядової ради) 

ч. 2 ст. 54 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Визначено більшу кількість голосів членів наглядової ради (ніж половина її складу), необхідних для визнання її засідань правомочними та прийняття рішень 

чч. 2, 4 ст. 55 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень 

ч. 5 ст. 55 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Прийняття рішень наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування)  

абз. 5 ч. 1 ст. 55 ЗУ "Про акціонерне товариство" 

Право наглядової ради на відміну скликаних нею загальних зборів акціонерів або змінювати повідомлені час та місце проведення скликаних загальних зборів 

роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 3 

Порядок утворення комітетів наглядової ради та визначення більшої, ніж половина, кількості голосів необхідних для прийняття рішень про утворення комітету та визначення переліку питань, які передаються йому для вивчення і підготовки 

абз. 4 ч. 1 ст. 56 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

За відсутності у АТ наглядової ради може бути визначено особу (осіб), яка вправі реалізовувати компетенцію наглядової ради по скликанню загальних зборів акціонерів 

абз. 2 ч. 2 ст. 51 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

За відсутності у АТ наглядової ради може бути визначено особу (осіб), яка вправі реалізовувати компетенцію наглядової ради по обранню аудитора товариства та визначенню умов договору, що укладається з ним, встановленню розміру оплати його послуг 

п. 13 ч. 2 ст. 52 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Визначення іншого, ніж правління або дирекція виконавчого органу товариства 

ч. 1 ст. 161 ЦК України 

Обрання голови виконавчого органу загальними зборами 

ч. 5 ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) за рішенням загальних зборів 

чч. 1, 2 ст. 61 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок заміщення голови виконавчого органу у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків (якщо обов'язки не переходять до іншого члена виконавчого органу за його рішенням) 

ч. 6 ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок заміщення одноосібного виконавчого органу (якщо таке його обов'язки не покладаються ним на іншу особу) 

ч. 3 ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Підстави відсторонення від обов'язків голови виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) у разі якщо їх обрання та відкликання віднесено до компетенції загальних зборів 

ст. 99 ЦК України, ч. 2 ст. 61 ЗУ "Про акціонерні товариства"  

Порядок прийняття рішень одноосібним виконавчим органом 

ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Права та обов'язки членів виконавчого органу. Член виконавчого органу може бути наділений правом діяти без довіреності від імені АТ відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ 

ч. 5 ст. 58, абз. 3 ч. 5 ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Перелік осіб (крім членів наглядової ради та представників профспілкового комітету чи іншого уповноваженого органу трудового колективу), яким може бути надано право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу 

ч. 3 ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Перелік осіб, які мають право на отримання протоколу засідання колегіального виконавчого органу (крім членів виконавчого органу, наглядової ради, профспілкового комітету чи іншого уповноваженого органу трудового колективу) 

ч. 4 ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Порядок обрання голови ревізійної комісії (якщо він не обирається членами ревізійної комісії) та додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції, строк повноважень ревізійної комісії 

ч. 1 ст. 73 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Випадки коли члени ревізійної комісії мають право брати участь в засіданнях наглядової ради та виконавчого органу 

абз. 3 ч. 3 ст. 73 ЗУ "Про акціонерні товариства" 

Випадки проведення ревізійною комісією (ревізором) фінансово-господарської діяльності АТ частіше ніж один раз на рік 

ч. 1 ст. 74 ЗУ "Про акціонерні товариства"