Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав

1. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

 

Коментар:

 

Коментована стаття визначає перелік об'єктів цивільних прав, під якими розуміються ті цінності (блага), відносно яких виникають цивільні правовідносини, тобто це все те, на що спрямовуються суб'єктивні права та обов'язки учасників цивільних правовідносин, незалежно від того, якими є ці правовідносини (відносини власності, зобов'язальні відносини, особисті немайнові відносини тощо).

Стаття 1 ЦК (див. коментар до неї) встановлює загальне правило щодо того, які відносини можна назвати цивільно-правовими, тобто які відносини регулюються цивільним правом. Такі правовідносини поділяються на дві великі групи: майнові та особисті немайнові. Відповідно коментована стаття визначає загальний перелік об'єктів, навколо яких можуть виникати майнові або особисті немайнові цивільні правовідносини. Коментована стаття надає загальний перелік об'єктів цивільних прав. В подальшому в інших статтях ЦК конкретизуються визначення таких об'єктів та надаються їх характеристики.

Отже об'єктами цивільних прав є такі цінності, як:

- Речі - поняття речі надається ст. 179 ЦК. Подальші статті глави 13 ЦК характеризують окремі види речей;

- Гроші - визначення грошей надається у ст. 192 ЦК;

- Цінні папери - цінним паперам присвячена окрема глава ЦК - глава 14. Також відносини, пов'язані із цінними паперами, регулюються законом України "Про цінні папери і фондовий ринок";

- Інше майно - загальне поняття майна надається у ст. 190 ЦК;

- Майнові права - даний об'єкт виділяється у коментованій статті як окремий, хоча ст. 190 ЦК визначає майнові права та обов'язки як різновид майна;

- Результати робіт - даний об'єкт є більшою мірою об'єктом зобов'язальних, зокрема підрядних праовідносин (глава 61 ЦК);

- Послуги - послуги є своєрідним об'єктом зобов'язань із надання послуг. Такого роду зобов'язання характеризуються дуже широким застосуванням в цивільному обороті, отже в ЦК їм присвячені як окремі норми, що регулюють певні види зобов'язань із надання послуг (зберігання - глава 66; перевезення - глава 64; доручення - глава 68 тощо), так і і загальні положення про послуги (глава 63), які розповсюджуються на будь-які зобов'язання, що виникають внаслідок надання послуг.

- Результати інтелектуальної, творчої діяльності - за загальним правилом, дані види об'єктів відносяться до нематеріальних благ (ст. 199 ЦК). Разом з тим правове регулювання правовідносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної, творчої діяльності здійснюється Книгою 4 ЦК, а зобов'язальні правовідносини щодо переміщення таких об'єктів регулюються главою 75 ЦК.

 

- Інформація - див. коментар до ст. 200 ЦК.

- Інші матеріальні та нематеріальні блага. Зазначене положення коментованої статті говорить про невичерпність переліку об'єктів цивільних прав. Зокрема, особисті немайнові права знайшли своє регулювання у Книзі 2 ЦК. Інші матеріальні блага також можуть бути об'єктами цивільних правовідносин.