Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів

1. Фізична особа має право вільно ознайомлюватися і використовувати, зокрема шляхом опублікування, будь-які особисті папери, передані до фонду бібліотек або архівів, з додержанням прав фізичних осіб, визначених частинами третьою та четвертою статті 303 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором, на підставі якого були передані особисті папери.

 

Коментар:

 

1. Коментована стаття передбачає право на вільне ознайомлення і використання особистих паперів, що передані до фонду бібліотек або архівів, яке за своїм змістом є одним з обмежень загального права на особисті папери (ст. 303 ЦК України). При цьому, слід зауважити, що дане обмеження є, як правило, наслідком здійснення фізичною особою (фізичними особами) чи їх законними представниками розпорядження щодо особистих паперів у формі їх передачі до бібліотек чи архівів.

Під поняттям "бібліотека", відповідно до чинного законодавства, слід розуміти інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам (ст. 1 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу").

Поняттям "архів" охоплюється установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства (ст. 1 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи").

2. За своїм змістом закріплене у коментованій статті право на вільне ознайомлення і використання, зокрема шляхом опублікування, будь-яких особистих паперів, переданих до фонду бібліотек або архівів можливо здійснювати лише за умови:

а) передачі у передбаченому законом порядку особистих паперів до фондів зазначених установ;

б) отримання згоди на таке вільне ознайомлення та використання у інших фізичних осіб, якщо зазначені особисті папери стосуються обставин їх особистого життя;

в) отримання згоди дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер померлого - у випадку смерті фізичної особи, яка мала відповідні права на особисті папери.

Однак в договорі про передачу особистих паперів можуть бути встановлені і інші умови щодо вільного ознайомлення та використання особистих паперів.