Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

2. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

 

Коментар:

 

1. Основним правовстановлюючим документом, який засвідчує правову охорону винаходу, корисної моделі та промислового зразка є патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на зазначені об'єкти. Він видається Державним департаментом інтелектуальної власності за результатами перевірки умов патентоздатності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. При цьому, на корисну модель видається лише патент за результатами формальної експертизи заявки. На винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз.

2. Процедура патентування винаходів включає ряд етапів: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної та кваліфікаційної експертиз; 3) опублікування відомостей про заявку та надання тимчасової правової охорони заявленому об'єкту; 4) проведення державної реєстрації об'єкта як винаходу та публікація відомостей про видачу патенту; 5) видача патенту. Патентування корисних моделей та промислових зразків відбувається за більш спрощеною процедурою, що охоплює: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної експертизи заявки; 3) проведення державної реєстрації об'єкта та публікація відомостей про видачу патенту; 4) видача патенту.

3. Винахідник, роботодавець чи їх правонаступники, які бажають одержати патент подають особисто чи через своїх представників заявку до Держдепартаменту. При цьому, іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Держдепартаментом реалізують свої права лише через представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених.

Заявка на має містити: заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель), опис винаходу (корисної моделі), формулу винаходу (корисної моделі), креслення (якщо на них є посилання в описі) та реферат. За подання заявки сплачується збір.

Датою подання заявки є дата одержання Держдепартаментом матеріалів, що містять принаймні: заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою, відомості про заявника та його адресу, матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою.

Необхідно також підкреслити, що відповідно до норм Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Держдепартаменту чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції.

4. Заявка на промисловий зразок повинна стосуватися одного зразка і може містити його декілька варіантів. Така заявка повинна містити: заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно). Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. За подання заявки також встановлений сплачується збір.

Датою подання заявки на промисловий зразок є дата одержання Держдепартаментом матеріалів, що містять принаймні клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

5. Перевірка патентоздатності заявленого науково-технічного результату здійснюється шляхом проведення експертизи. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та за заявкою стосовно патенту на винахід також з кваліфікаційної експертизи. У ході формальної експертизи встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами або корисними моделями, і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Під час проведення експертизи заявки на видачу патента на промисловий зразок встановлюється дата подання заявки; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до патентоздатних об'єктів. Заявка також перевіряється на відповідність формальним вимогам, а документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

У процесі проведення експертизи заявник має право вносити до заявки виправлення, уточнення, зміни, подавати додаткові матеріали та знайомитися з результатами експертизи.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, Держдепартамент публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про заявку. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Відомості про заявку на видачу патенту на корисну модель не опубліковуються.

З моменту опублікування відомостей про заявку заявнику надається тимчасова правова охорона. На підставі якої заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки після публікації відомостей про заявку. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

6. У разі позитивного висновку експертизи (формальної та кваліфікаційної - для винаходу та формальної - для корисної моделі та промислового зразка) приймається рішення про видачу патенту, на підставі якого здійснюється державна реєстрація патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи на корисну модель здійснюється публікація відомостей про видачу патенту. Після їх публікації будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації. При цьому, патент видається особі, яка має право на його одержання, але якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент.

Заявник у разі незгоди з рішенням Держдепартаменту може його оскаржити у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення.