Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

 

Коментар:

 

1. Патентовласник має комплекс прав, що випливають з державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Коментована стаття ЦК України до таких майнових прав інтелектуальної відносить: право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності.

2. Виключне право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка надається патентовласнику, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу чи корисної моделі визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. При цьому, продукт чи процес визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У разі, якщо патент на який належить кільком особам, то взаємовідносини по використанню винаходу чи корисної моделі, визначаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід чи корисну модель за своїм розсудом, але жоден з них не має права видавати ліцензію на використання запатентованого об'єкта та передавати право власності на винахід чи корисну модель іншій особі без згоди інших власників патенту.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

3. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. При цьому, виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

4. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати запатентований об'єкт без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом.

Зокрема, не визнається порушенням прав власника патенту:

1) Право попереднього користувача, тобто право будь-якої особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель чи зразок, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала винахід, корисну модель чи промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою.

2) Використання запатентованого об'єкта: - в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України;

- без комерційної мети;

- з науковою метою або в порядку експерименту;

- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

3) Введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

4) Використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом.

5) Не визнається порушенням прав, що надаються патентом на промисловий зразок, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.

5. Власник патенту має виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на підставі ліцензійного чи іншого договору або передати свої майнові права на запатентований об'єкт іншим особам.

Особливі вимоги містить Цивільний кодекс до форми таких договорів. Вони повинні укладатися в обов'язковій письмовій формі, недодержання якої має наслідком нікчемність договору. Крім обов'язкової письмової форми, закон містить ряд вимог, пов'язаних з державною реєстрацією договорів у сфері інтелектуальної власності. Так, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації (ч. 2 ст. 1114 кодексу).

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на винахід чи корисну модель або видачу ліцензії на використання винаходу та корисної моделі. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей, з одночасним внесенням їх до відповідного реєстру.

6. Крім прав, видача патенту покладає на його власника ряд обов'язків. Насамперед, власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключними правами, що випливають з державної реєстрації об'єкта.

Патентовласник зобов'язаний також використовувати свій винахід, корисну модель чи промисловий зразок. У випадку, якщо винахід, корисна модель або промисловий зразок, не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність його використовувати, у разі відмови власника від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка.