Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції

1. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

 

Коментар:

 

Норма статті, що коментується, визначає обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції відповідно до предметного змісту такої пропозиції. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані. Опис пропозиції викладається в письмовій заяві про раціоналізаторську пропозицію. Заява може супроводжуватись кресленнями, ескізами, схемами, графіками тощо, техніко-економічними розрахунками, обґрунтуваннями та ін.

Форми заяви про раціоналізаторську пропозицію та журналу їх реєстрації, затверджені наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 року N 469 "Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення".

В заяві в розділі "Опис пропозиції" викладаються недоліки існуючої конструкції виробу, технології виробництва і техніки, що застосовується, чи складу матеріалу, які усуваються пропозицією, ціль пропозиції, зміст пропонованого рішення, включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без участі автора (співавторів), а також відомості про прибуток чи інший позитивний ефект.

В заяві слід вказати найменування пропозиції, всіх без винятку співавторів, творчою працею яких створена пропозиція, і навести відомості про них (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи або домашня адреса, якщо заява подається особою, яка не працює на цьому підприємстві). Заява, графічні чи інші матеріали, що додаються до неї, підписуються всіма співавторами, зазначеними у заяві. На заяві і графічному матеріалі проставляється дата заповнення і виготовлення.

На кожну пропозицію складається окрема заява. Якщо при розгляді заяви буде встановлено, що в ній міститься дві і більше самостійних пропозиції, то авторові слід запропонувати оформити кожну пропозицію окремою заявою у 15-денний термін з дня повідомлення його про це. При цьому першість таких раціоналізаторських пропозицій встановлюється за первинною датою надходження заяви. Якщо автор в зазначений термін не подасть окремі заяви, то заява розглядається по відношенню до однієї з пропозицій, що містяться в ній.

Якщо в описі у заяві не буде розкрито суть раціоналізаторської пропозиції, то вона не приймається до розгляду і не реєструється в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Такі ж наслідки мають місце тоді, коли пропозиція не стосується діяльності підприємства.

У цих випадках заява в 5-денний термін з дня її надходження повертається авторові із зазначенням причини відмови в реєстрації чи з роз'ясненням, куди її треба подати. Причини відмови в реєстрації пропозиції повинні бути викладені в письмовому вигляді з зазначенням найменування пропозиції і дати її надходження на підприємство.

Якщо автор не згоден з відмовою у прийнятті до розгляду його заяви, він може подати заперечення на цю відмову керівнику підприємства. Заперечення повинно бути розглянуте у 15-денний термін. У разі задоволення заперечення автора заяву слід прийняти до розгляду і зареєструвати в Журналі по первинній даті надходження.

Після реєстрації заяви, але до винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською, або про її відхилення, автор може доповнювати або змінювати опис пропозиції, креслення, схеми чи ескізи, не змінюючи суті пропозиції. Зміни і доповнення оформлюються на окремому аркуші з зазначенням дати подання і підписуються автором (співавторами). Зміна суті пропозиції розглядається як подача нової пропозиції, яка повинна бути оформлена окремою заявою.

Термін зберігання заяв на прийняті раціоналізаторські пропозиції - 15 років, на відхилені - 5 років, журналів реєстрації заяв на раціоналізаторські пропозиції - постійно. Разом із заявою зберігаються і акт про використання раціоналізаторської пропозиції, розрахунок економічної ефективності або оцінки іншого позитивного ефекту, договір між автором (співавторами) та підприємством про розмір винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції і угоди співавторів про розподіл між ними винагороди та про порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві.

В Україні існують випадки визначення особливостей правової регламентації відносин щодо раціоналізаторства в окремих галузях певними підзаконними нормативно-правовими актами. Зокрема, наказом Міністра оборони України від 5 березня 2001 року N 78 затверджено Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України.