Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора

1. Після одержання вимоги кредитора гарант повинен негайно повідомити про це боржника і передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами.

2. Гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк і встановити відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії.

 

Коментар:

 

1. Ст. 564 ЦКУ визначає основні обов'язки гаранта, якому надійшла вимога бенефіціара про сплату належних йому по гарантії сум. Чітке виконання зазначених обов'язків має важливе практичне значення для гаранта, оскільки прийнята вимога бенефіціара є достатньою підставою для сплати гарантійної суми бенефіціару. Недотримання зазначених обов'язків призводить до позбавлення гаранта права на зворотну вимогу (регрес) (див. ч. 2 ст. 569 ЦКУ з коментарем).

2. Одержавши вимогу бенефіціара, гарант зобов'язаний: 1) негайно повідомити про це принципала; 2) надіслати йому копію вимоги разом з копіями документів, якими вона супроводжується, якщо подання таких документів передбачалось умовами гарантії.

Положення закону стосовно негайного повідомлення принципала може бути реалізовано із застосуванням засобів телефонного, факсимільного, електронного зв'язку в максимально стислі строки. Обов'язок гаранта передати принципалу копію вимоги бенефіціара також повинен здійснюватися одразу ж після її надходження, в такому вигляді, як вона була отримана. Варто зазначити, що повідомлення принципала може відбуватися як одночасно із направленням відповідних копій вимоги бенефіціара, так і окремо. Крім того, оскільки ч. 1 ст. 564 ЦКУ не встановлено спеціальних вимог щодо форми та змісту повідомлення, передача гарантом копій вимоги та документів принципалу може розцінюватися як належне повідомлення боржника.

Направляючи повідомлення та копії вимоги принципалу, гарант не зобов'язаний перевіряти її достовірність та відповідність документів умовам гарантії. Навіть якщо вимога пред'явлена з явними порушеннями положень ч. 2 та 3 ст. 563 ЦКУ, гарант не звільняється від обов'язку повідомити боржника і надіслати йому відповідні документи. Якщо ж згодом гарант отримає інформацію про недостовірність пред'явленої вимоги або інших документів, то він повинен додатково повідомити про цей факт принципала.

Оригінали вимоги бенефіціара, а також оригінали доданих до неї документів повинні залишатися у гаранта, тому принципалу вони передаються в копіях.

Зазначені обов'язки гаранта носять інформаційний, технічний характер, і особливих перешкод на практиці щодо їх здійснення не повинно виникати. Тим більше, що в більшості випадків гарант особисто зацікавлений в інформуванні боржника про отримання вимоги кредитора, оскільки принципалу краще відомо про суть порушення основного зобов'язання, на забезпечення якого видано гарантію, а також про зміст доданих до неї документів. Тому боржник може оперативно надати гаранту інформацію, яка буде корисною при реалізації обов'язку, передбаченого ч. 2 ст. 564 ЦКУ.

3. Не очікуючи відповіді боржника, гарант зобов'язаний приступити до перевірки відповідності вимоги кредитора та доданих до неї документів ч. 2 - 4 ст. 563 ЦКУ, а також умовам гарантії. Перевірка вимоги проводиться як з точки зору її форми, так і змісту. Необхідно встановити справжність підписів, в тому числі електронних, наявність та справжність печаток, а також з'ясувати чи дійсно мало місце порушення основного зобов'язання боржником і в чому воно полягає. При цьому гарант може звернутися із відповідними запитами до державних установ та організацій, судових, митних органів, банківських та інших фінансових організацій тощо.

Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами протягом строку, визначеного у гарантії, а в разі його відсутності - у розумний строк. При визначенні тривалості строку в останньому випадку необхідно враховувати різні обставини, наприклад, скільки часу знадобилося гаранту для розгляду вимоги, встановлення достовірності вимоги та доданих до неї документів тощо. У випадку прострочення гарант може бути притягнутий до цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків або стягнення неустойки за умови, що вона передбачена в гарантії (див. ст. 566 ЦКУ з коментарем).

4. Якщо вимога та документи, обумовлені в гарантії, відповідатимуть умовам, які містяться в наданій гарантії, а також отримані гарантом протягом строку дії гарантії і способом, зазначеним у гарантії, гарант зобов'язаний виплатити гарантійну суму. В протилежному випадку гарант відмовляє бенефіціару в задоволенні вимоги (див. ст. 565 ЦКУ з коментарем).