Стаття 11(1). Автоматизована система документообігу суду

1. У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує:

1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді;

2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь;

3) централізоване зберігання текстів рішень, ухвал суду та інших процесуальних документів;

4) підготовку статистичних даних;

5) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху;

6) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних в автоматизованій системі документообігу суду даних щодо судового рішення та реєстрації заяви особи, на користь якої воно ухвалено;

7) передачу справ до електронного архіву.

2. Позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, у порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, що здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження документів. До автоматизованої системи документообігу суду в обов'язковому порядку вносяться: дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони у справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

3. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який ураховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених законом.

4. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається суддям та працівникам апарату суду згідно з їх функціональними обов'язками.

5. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, установлену законом.

6. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду, в тому числі видачі судових рішень та виконавчих листів, передачі справ до електронного архіву, зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів, надання інформації фізичним і юридичним особам, підготовки статистичних даних визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 111 Цивільного процесуального кодексу України

1. Автоматизація роботи суду - це неминучий процес, який є частиною інформатизації суспільства та державного управління. Завданням автоматизованого документообігу є:

1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді;

2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь;

3) централізоване зберігання текстів рішень, ухвал суду та інших процесуальних документів;

4) підготовку статистичних даних;

5) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху;

6) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних в автоматизованій системі документообігу суду даних щодо судового рішення та реєстрації заяви особи, на користь якої воно ухвалено;

7) передачу справ до електронного архіву.

Окремі завдання мають організаційний характер та не впливають на судочинство. Для цивільного судочинства має значення, насамперед те, що автоматизована система забезпечує об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді; надання особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь.

2. Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу. Персональний склад суду для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою документообігу за принципом вірогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг. При визначенні персонального складу суду для розгляду конкретної справи автоматизованою системою документообігу забезпечується врахування ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону.

Відповідно до ст. 149 цього ж Закону керівник апарату суду несе персональну відповідальність за функціонування автоматизованої системи документообігу.

3. Автоматизована система документообігу суду функціонує на підставі Положення, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. N 30.

4. Предметом автоматичного розподілу є позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду (надалі - процесуальні звернення). До таких належать: позовні заяви, заяви про забезпечення позову чи доказів до подання позовної заяви, заяви (подання, клопотання) у порядку виконання судових рішень (у разі відсутності судді, який розглядав справу), заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, судові доручення, що надійшли з інших судів, справи, які надійшли на новий судовий розгляд після скасування судом апеляційної чи касаційної інстанції судового рішення.

Справи, що надійшли із судів апеляційної чи касаційної інстанції, після скасування ухвал: про залишення позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) без руху, про відмову у відкритті провадження у справі, про забезпечення позову, про забезпечення доказів, з питань визначення розміру судових витрат, про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень, про відмову в ухваленні додаткового судового рішення, про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні, про розгляд питань, пов'язаних із виконанням судового рішення (окрім випадків відсутності судді, який розглядав справу), про зупинення провадження у справі, окремої ухвали, додаткового судового рішення - не підлягають автоматичному розподілу, а передаються суддям, судове рішення яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває цивільна справа.

Звернення громадян, які не передбачені процесуальним законом і не пов'язані із розглядом конкретної справи, які не належать до компетенції професійних суддів, розподілу не підлягають. Вони вирішуються відповідними працівниками згідно функціональних обов'язків.

5. Усі процесуальні звернення до суду реєструються в порядку їх надходження в день надходження. До автоматизованої системи документообігу суду в обов'язковому порядку вносяться: дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони у справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

6. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності. Принцип вірогідність полягає у непередбачуваності конкретного судді (колегії суддів), які будуть розглядати справу.

 Відповідно до п. 3.1.14 аналізованого Положення про автоматизовану систему документообігу суду, при автоматичному розподілі судових справ використовується та враховується така інформація: 1) спеціалізація (за наявності); кількість судових справ, що надійшла на розгляд судді; 2) кількість фактично відпрацьованого робочого часу (в днях); 3) коефіцієнт складності категорій судових справ; 4) коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи; 5) категорія судової справи за загальним рядком відповідної форми звіту, що затверджується ДСА України, або загальним рядком класифікатора; 6) наявність у судді повноважень для здійснення правосуддя на момент розподілу судових справ; 7) наявність обставин, що виключають або не допускають повторної участі судді (складу суду) у розгляді судової справи відповідно до законодавства; 8) наявність у судді допуску до державної таємниці; 9) наявність у судді дозволу на розгляд судових справ з грифом "Для службового користування"; 10) відсоток справ, що підлягає розгляду суддею, в разі виконання ним інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя; 11) участь у роботі з допуску справ до провадження у Верховному Суді України.

Основним критерієм є річне навантаження суддів. Визначення річного навантаження здійснюється з урахуванням:

кількості судових справ, що надійшли на розгляд за період;

кількості фактично відпрацьованого  робочого  часу за період;

коефіцієнта складності судових справ, що надійшли за період,

за формулою:

РН = сума (1 * К_складності * К_ФУС * 100 / відсоток адміністративних посад) / КтРД,

де:

РН - річне навантаження;

К_складності - коефіцієнт складності категорії судової справи, що підраховується (повинен бути більше 0);

К_ФУС - коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи, що підраховується.

Коефіцієнт складності категорій судових справ, виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя, відсоток адміністративних посад тощо визначаються зборами суддів відповідного суду. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, визначається зборами суддів відповідного суду.

При цьому враховується кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, а також обставини, які унеможливлюють участь окремих суддів у розгляді справи: заборона брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень.

Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, якщо така запроваджена в суді.

7. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, установлену законом. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку передбачена ст. 361 КК.