Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі.

2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів, а третій особі - копія позовної заяви.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 127Цивільного процесуального кодексу України

1. Належна і в установлені законом строки підготовка цивільних справ до судового розгляду має важливе значення для якісного їх вирішення з метою охорони наданих громадянам прав і законних інтересів підприємств, установ організацій. Суди, в кожному випадку, після відкриття провадження по справі, зобов'язані здійснити передбачені в ЦПК дії по підготовці цивільних справ до розгляду по суті, що й забезпечить своєчасність і правильність вирішення спору. Неналежна організація і проведення підготовчих дій має наслідками відкладання розгляду спорів, несвоєчасне поновлення порушених прав і законних інтересів громадян та організацій.

2. Суд не вправі до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі здійснювати будь-які дії щодо підготовки справи до судового розгляду, зокрема забезпечувати позов (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 151 ЦПК), проводити попереднє судове засідання тощо. Після відкриття провадження у справі суддя не вправі вирішувати питання про залишення заяви без руху та її повернення (стаття 121 ЦПК) чи про відмову у відкритті провадження у справі (частина друга статті 122 ЦПК).

3. Підготовка справи до судового розгляду може здійснюватися суддею лише після відкриття провадження по цивільній справі, тобто після прийняття відповідної ухвали. ЦПК в окремих випадках дозволяє судді проводити підготовчі до судового розгляду дії ще до відкриття провадження у цивільній справі (ст. 133 ЦПК: за заявою заінтересованої сторони суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову; ст. 151 ЦПК: за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності).

4. На підставі позовної заяви, поданої і оформленої в порядку, передбаченому ЦПК, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, та не пізніше наступного дня після отримання судом інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи суддя відкриває провадження в цивільній справі за наявності достатніх для цього підстав, передбачених в ЦПК.

Після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі. Коло осіб, які беруть участь у справі і яким надсилається копія ухвали, визначається на час відкриття провадження.

ЦПК не встановлює конкретного строку для надсилання сторонам копії цієї ухвали, вказуючи лише на те, що ця процесуальна дія повинна бути вчинена невідкладно. На нашу думку, невідкладне надсилання ухвали - це надсилання її у день постановлення або на наступний робочий день.

Суд повинен надіслати відповідні копії з таким розрахунком, щоб сторони мали можливість їх отримати і ознайомитися завчасно, не пізніше як за три дні до настання передбаченої в ухвалі про відкриття провадження в справі дати судового засідання.

5. Разом з ухвалою про відкриття провадження у цивільній справі відповідачеві (усім співвідповідачам) надсилається також копія позовної заяви та копії доданих до неї документів. Суддя не зобов'язаний самостійно робити ці копії. Як випливає зі ст. 120 ЦПК, позивач повинен додавати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. У випадку неподання зазначених документів суд залишає позовну заяву без руху і надає строк для усунення недоліків. Таким чином, після відкриття провадження у справі у судді вже є готові копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, надсилається лише копія позовної заяви. Можна побачити певну невідповідність ст. 127 і ст. 120 ЦПК. В 120 ЦПК передбачається обов'язок позивача подати копії позовної заяви і доданих до неї документів в кількості відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. В свою чергу, ст. 127 ЦПК передбачає, що третім особам надсилаються лише копії позовної заяви. Про копії доданих до неї документів не зазначено. Крім того, позивач не може наперед передбачити кількість третіх осіб, які будуть приймати участь в судовому засіданні.

Слід врахувати й те, що в процесі розгляду справи може відбутися заміна відповідача, залучення співвідповідача. Для цієї ситуації законом не передбачено, на кого покладається обов'язок виготовлення і надсилання додаткових копій. На нашу думку, суд вправі за аналогією зобов'язати відповідача надати зазначеним особам копії відповідних документів.

6. Копії ухвали та документів надсилаються поштою, рекомендованим відправленням, разом із супровідним листом, підписаним суддею. Обов'язок надсилання поштової кореспонденції покладається на канцелярію суду, а не на суддю, який відкрив провадження у справі.