Стаття 281. Розгляд справи

1. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24 годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів.

2. Справа за заявою про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку розглядається в присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, з обов'язковою участю прокурора, лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням психіатричної допомоги.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 281 Цивільного процесуального кодексу України

1. Коментована стаття визначає строки та порядок розгляду судом справ даної категорії.

Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку розглядається судом за місцем проживання цієї особи у триденний строк з дня її надходження.

Заяви лікаря-психіатра про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядаються судом за місцем проживання особи у десятиденний строк з дня їх надходження.

Заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу в примусовому порядку розглядається судом за місцем знаходження психіатричного закладу протягом 24 годин з дня її надходження. Заяви представників психіатричних закладів про продовження госпіталізації в примусовому порядку розглядаються судом за місцем знаходження психіатричного закладу у десятиденний строк з дня їх надходження.

Зважаючи на обмежені строки розгляду справ даної категорії, підготовка справи до судового розгляду у них не проводиться.

2. Розгляд справ даної категорії проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів.

Судові справи щодо надання психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядаються в присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй такої допомоги. Відповідно до п. 18 Принципів захисту психічно хворих осіб та покращення психіатричної допомоги, визначених Резолюцією 46/119 Генеральної Асамблеї ООН на 75-му пленарному засіданні 17.12.91 р., особа якій надається психіатрична допомога, має право обирати або призначати адвоката для свого представництва. Якщо пацієнт не забезпечив самостійно такі послуги, адвокат надається пацієнтові безкоштовно, оскільки цей пацієнт не має достатньо коштів для оплати його послуг. З огляду на вказаний принцип Закон України "Про психіатричну допомогу" в ст. 25 закріпив норму, згідно якої особи, яким надається психіатрична допомога, мають право на безоплатну юридичну допомогу з цих питань.

Участь при розгляді цих справ прокурора, лікаря-психіатра чи представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника осіб, щодо яких розглядаються питання, пов'язані з наданням їм психіатричної допомоги, є обов'язковою.