Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції

1. Суб'єкти господарювання за сприяння заінтересованих організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. Правила професійної етики у конкуренції погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

2. Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватися при укладанні договорів, розробці установчих та інших документів суб'єктів господарювання.

Коментар:

1. Зміст звичаїв у підприємницькій діяльності, порушення яких створює акти недобросовісної конкуренції, може мати широке суб'єктивне тлумачення. Але в діловій та судовій практиці є прагнення до об'єктивації змісту дій та правових норм. Щоб звинувачення мало не тільки суб'єктивний характер, а компетентні органи мали можливість оголошувати неприпустимими певні дії, які з об'єктивних причин не відповідають духу чесної виваженої конкуренції, зміст недобросовісних дій повинен бути закріплений у правових нормах.

Відповідну норму має ст. 33 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", яка встановлює, що господарюючі суб'єкти за сприяння Торгово-промислової палати України та інших зацікавлених організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер підприємницької діяльності, а також для певних галузей економіки. Розроблені правила повинні узгоджуватися з Антимонопольним комітетом України. Визначення в Законі тільки Антимонопольного комітету України органом, що санкціонує застосування правил у конкуренції, звужує коло фактичних обставин, які виникають у конкурентних відносинах і підлягають контролю з боку інших органів.

Правила професійної етики або чесні звичаї складаються між підприємцями в процесі господарської діяльності в певних сферах, які мають специфіку, і повинні санкціонуватися відповідними компетентними у цих сферах органами: органами правосуддя; органами управління, зокрема, галузевими міністерствами; торгово-промисловою палатою; громадськими організаціями підприємців, у випадку делегування їм таких функцій державою.

2. Метою правил професійної етики є визначення усталеної поведінки суб'єктів господарювання на ринку, певні з яких є конкурентами.

Відступлення від цих правил може свідчити про нечесну поведінку суб'єкта господарювання та бути приводом для звинувачення такого суб'єкта в недобросовісній конкуренції.