Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства

1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

2. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою.

Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

5. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

6. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

7. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

8. Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

9. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.

Абзац другий виключено.

 

Коментар:

 

1. Комунальні унітарні підприємства мають всі родові ознаки підприємств, що визначені розд. 7 цього Кодексу. Проте, безумовно, ці підприємства мають і свої особливості. Так, комунальні унітарні підприємства створюються виключно компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входять до сфери його управління. Повноваження органів місцевого самоврядування по створенню таких підприємств закріплені, перш за все, в Законі України "Про місцеве самоврядування в України". Саме цим законом визначається, що рішення про створення підприємства приймається виключно на пленарному засіданні сільської, селищної, міської ради.

2. Власниками майна комунальних унітарних підприємств виступають районні або обласні ради, представниками яких є відповідні територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах і на які покладаються функції по управлінню цим майном.

3. Як і державні підприємства, так і комунальні залежно від мети їх створення поділяються на комунальні комерційні підприємства, що мають на меті отримання прибутку, та комунальні некомерційні підприємства, основною метою яких є задоволення потреб відповідної територіальної громади. Саме тому майно комунального підприємства може належати йому як на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство), так і на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

4. Законодавець визначає, що комунальне унітарне підприємство має свій статутний фонд, розмір якого визначається відповідною місцевою радою. Формування цього фонду також здійснюється за рахунок відповідної місцевої ради, яка може використовувати для цього майно, що перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, та грошові кошти місцевого бюджету з урахуванням вимог бюджетного законодавства. Державна реєстрація комунального унітарного підприємства здійснюється в загальному порядку згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Частиною 5 коментованої статті встановлюється вимога щодо необхідності внесення до найменування комунального унітарного підприємства слів "комунальне підприємство" та вказівки на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

6. Як самостійний суб'єкт господарювання комунальне унітарне підприємство несе відповідальність тільки за своїми власними зобов'язаннями. Отже, дане підприємство не відповідає за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить.

7. За правовим станом комунальне підприємство певними ознаками нагадує державне підприємство. Зокрема, як і в державному підприємстві, в комунальному керівника призначає на посаду та звільняє з посади орган, до сфери управління якого входить підприємство. З керівником комунального підприємства укладається контракт, в якому визначаються його права та обов'язки, а також права та обов'язки органу, до сфери управління якого входить підприємство. Саме цьому органу призначений керівник комунального підприємства безпосередньо звітує про свою діяльність. Щодо оплати праці керівників комунальних підприємств застосовуються положення постанови КМУ "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств".

8. Незалежно від того, що орган місцевого самоврядування виконує функцію власника майна щодо комунального підприємства, тобто вирішує всі стратегічні питання його діяльності, ч. 8 коментованої статті визначено, якщо внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування таким підприємствам були завдані збитки, вони підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

9. За своїм правовим становищем комунальні унітарні підприємства подібні до державних та казенних підприємств. Саме тому особливості діяльності цих підприємств визначаються відповідно до вимог Кодексу щодо державних комерційних або казенних підприємств. Проте щодо комунальних унітарних підприємств законодавством можуть встановлюватися й інші вимоги. Аналогічно до положень ч. 1 ст. 75 та ч. 2 ст. 77 даного розділу, законодавством для комунальних унітарних підприємств встановлюється вимога щодо необхідності застосування положень Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Як вже зазначалося, даний закон на сьогодні втратив чинність і питання закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти визначаються відповідним Положенням, що затверджене постановою КМУ від 17.10.2008 р.