Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства мають право:

брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами;

брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);

одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо;

вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.

2. Учасники товариства мають також інші права, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими документами товариства.

3. Учасники господарського товариства зобов'язані:

додержуватися вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління;

вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

нести інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими документами товариства.

Коментар:

1. Правовий статус учасників господарських товариств передбачає наділення їх відповідним колом прав та обов'язків. Коментованою статтею визначаються загальні для всіх господарських товариств права й обов'язки їх учасників. У юридичній літературі права та обов'язки учасників господарських товариств поділяються на два види: майнові та немайнові.

Так, майновим правом учасника будь-якого господарського товариства є право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Це право учасника господарського товариства безпосередньо пов'язане з наявністю у товариства прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, розрахунків з кредиторами, погашення відсотків по кредитах тощо. Крім того, виплата дивідендів здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення загальними зборами товариства та за умови повної сплати своєї частки (акції) учасником.

До немайнових прав учасника господарського товариства перш за все відноситься право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Таке право включає в себе право брати участь у загальних зборах товариства, право вносити на розгляд загальних зборів питання, право обирати та бути обраним до органів управління товариства, право бути посадовою особою товариства тощо. Проте законодавством користування такими правами може бути обмежено. Зокрема, такі обмеження встановлені ч. 3 ст. 89 Кодексу (див. коментар до неї).

Другим немайновим правом учасника господарського товариства - є право одержувати інформацію про діяльність товариства. Це право передбачає обов'язок товариства на вимогу учасника надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи загальних зборів, протоколи зборів виконавчого органу товариства тощо.

Також до немайнового права учасника господарського товариства відноситься право в будь-який момент вийти з товариства у порядку, що визначений установчими документами товариства. Оскільки в певних господарських товариствах вихід учасника може вплинути на майновий капітал товариства, установчими документами може передбачатися відповідний порядок виходу учасника з товариства. Зокрема, в акціонерному товаристві встановлюється порядок відчуження акцій акціонера, що виходить з товариства; в товаристві з обмеженою відповідальністю порядок передачі частки в майні товариства тощо.

2. Крім зазначених вище прав, учасники господарського товариства можуть мати й інші права, що передбачаються як законодавством, так і установчими документами товариства. До таких прав можна віднести: право брати участь в розподілі майна товариства в разі його ліквідації; право на переважне придбання частки учасника; переважне право на придання акцій додаткових емісій; право на отримання відшкодування збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду (капіталу) товариства; право пільгового придбання продукції (робіт, послуг), що є предметом діяльності товариства, тощо.

3. Обов'язки учасників господарського товариства також поділяються на майнові та немайнові. Так, відповідно до ч. 3 коментованої статті основним майновим обов'язком учасників господарського товариства є внесення вкладів (оплата акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та Закону "Про господарські товариства". Немайновим обов'язком учасників господарського товариства є обов'язок додержуватися вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління.

Безумовно, обов'язки, які визначені вище, є загальними, адже законодавством та установчими документами відповідного господарського товариства можуть передбачатися й інші обов'язки його учасників. Зокрема, такими обов'язками можуть бути: обов'язок сплати додаткових внесків у порядку і в розмірах, що визначені установчими документами товариства; обов'язок попередити господарське товариство про вихід з товариства в строк, що визначений законом або установчими документами; обов'язок не конкурувати з товариством, цей обов'язок стосується, перш за все, учасників повного товариства; обов'язок не розголошувати конфіденційної та комерційної інформації про діяльність товариства тощо.