Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства

1. Облік і звітність господарських товариств здійснюються відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.

2. Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією (ревізором) господарського товариства та/або аудиторами.

3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності господарського товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

Коментар:

1. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" юридичні особи, створені відповідно до законодавства України незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, зобов'язані вести облік і звітність у порядку, визначеному законодавством. Тобто, вимоги цього Закону, інших нормативно-правових актів, а також ч. 1 коментованої статті поширюються і на господарське товариство.

2. Перевірка дотримання суб'єктами господарювання, зокрема господарськими товариствами, вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється як уповноваженими державними органами, так і органами управління господарського товариства або аудиторами. Так, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" серед завдань органів державної податкової служби визначено здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством. У свою чергу Законом України "Про господарські товариства" передбачено, що контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів (ст. 49). Подібного роду норми встановлені в законодавстві і щодо інших видів господарських товариств. Крім того, на підставі відповідного договору господарське товариство може доручити здійснення перевірки своєї фінансової діяльності аудитору або аудиторській організації, що діють відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

3. За результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності господарським товариством складаються річні звіти та баланси. Достовірність та повнота річного балансу і звітності господарського товариства, як визначено ч. 3 коментованої статті, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією) у випадках, передбачених законом. Так, відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" проведення аудиту є обов'язковим:

- для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

- для перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

- для емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України.