Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу

1. Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими принципами:

добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід з нього;

особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства;

відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах, встановлених статутом кооперативу;

демократичний характер управління кооперативом, рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень;

розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх трудової та майнової участі в діяльності кооперативу;

контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, визначеному статутом.

Коментар:

1. Коментована стаття містить принципи діяльності виробничого кооперативу, які в цілому відповідають принципам кооперації, закріпленим у ст. 4 Закону України "Про кооперацію" від 10.07.2003 р. (див. коментар до ст. 94 ГК України).

Сутність цих принципів, зокрема, полягає в наступному:

- добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід з нього - це принцип, який включає як право громадян добровільно об'єднуватися у виробничі кооперативи, так і право члена виробничого кооперативу на вільний вихід із кооперативу з виплатою йому вартості паю або одержанням його в натурі шляхом видачі майна, пропорційного розміру паю, а також право члена виробничого кооперативу передати свій пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу чи законом;

- принцип особистої трудової участі членів кооперативу у діяльності підприємства є неодмінною умовою членства у виробничому кооперативі і полягає у безпосередній участі члена кооперативу в його виробничо-господарській діяльності (за винятком асоційованих членів, які можуть існувати у сільськогосподарських виробничих кооперативах); припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу є підставою для припинення членства в кооперативі;

- відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах, встановлених статутом кооперативу, - це принцип, який полягає не тільки в можливості реалізації права громадян на створення виробничого кооперативу, але й їх права на вступ до існуючого виробничого кооперативу на підставі письмової заяви громадянина і рішення правління (голови) кооперативу про прийняття у члени кооперативу, яке підлягає затвердженню загальними зборами, та за умови здійснення особою вступного та пайового внесків в порядку, визначеному статутом виробничого кооперативу;

- демократичний характер управління кооперативом, рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень - як принцип діяльності виробничого кооперативу забезпечуються завдяки здійсненню управління ним на основі самоврядування, гласності та участі членів кооперативу у вирішенні питань його діяльності, а також завдяки наявності розгалуженої системи представницьких органів управління виробничого кооперативу, кожен з яких, за винятком виконавчого директора (який є найманим працівником), складається з членів кооперативу. Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу, а в передбачених законом та/або статутом випадках ще й спостережна рада кооперативу;

- розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх трудової та майнової участі в діяльності кооперативу - це принцип, який закріплює право членів кооперативного підприємства на так звані кооперативні виплати та виплати на паї, тобто на частину чистого прибутку (після сплати податків та формування передбачених законом і статутом фондів) виробничого кооперативу, що розподіляється між його членами з урахуванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу і за рішенням загальних зборів членів кооперативу виплачується у грошовій формі, товарами, цінними паперами тощо;

- контроль членів кооперативу за його роботою в порядку, визначеному статутом, полягає як у підзвітності решти органів управління кооперативом вищому органу - загальним зборам членів кооперативу, так і в самостійному здійсненні окремими органами (зокрема, ревізійною комісією) контрольних функцій за фінансово-господарською діяльністю кооперативу.