Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств

1. Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.

2. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

3. Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

4. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

5. Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

6. Державні і комунальні господарські об'єднання утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання (комбінат, трест тощо).

Коментар:

1. ГК України не обмежує види об'єднань підприємств (поширеними видами господарських об'єднань є комбінати, трести, картелі, синдикати). Не поширюються положення цієї глави на об'єднання підприємств на ПФГ, на асоційовані підприємства та об'єднання громадян.

2. Асоціація має такі ознаки:

а) метою створення асоціації є координація господарської діяльності;

б) є договірним об'єднанням;

в) централізує одну чи кілька виробничих та управлінських функцій, розвиток спеціалізації і кооперації виробництва, організацію спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів;

г) працює переважно для задоволення господарських потреб учасників асоціації;

д) у статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією;

е) асоціація не має права втручатися в господарську діяльність підприємств - учасників асоціації.

За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, з іншими підприємствами та організаціями.

Зауважимо, визначення асоціації як об'єднання, створеного з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї чи кількох виробничих функцій, є не досить вдалим, оскільки в такому виді асоціація мало чим відрізняється від кооперації4.

3. Ознаками корпорації є:

а) створена на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися;

б) органам управління корпорації делегуються окремі повноваження централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

4. Ознаками консорціуму є:

а) це - тимчасове статутне об'єднання підприємств;

б) створюється для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);

в) використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел у порядку, визначеному його статутом;

г) у разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

5. Ознаками концерну є:

а) це - статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій;

б) створюється на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання;

в) відбувається централізація функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності;

г) учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями;

д) учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Зазначимо, що, по-перше, концерн традиційно не визнається юридичною особою, однак на теренах СНД історично склалося, що об'єднання підприємств визнається юридичною особою, хоча такий підхід, на нашу думку, подекуди обтяжує їх існування. По-друге, наріжним поняттям у концерні є поняття залежності. Поняття "фінансова залежність" в українському законодавстві не тлумачиться. По-третє, у німецькому законодавстві (в якому вперше з'явився цей інститут об'єднання підприємств) концерн - один з видів об'єднання підприємств без створення юридичної особи, що засновано на залежності від головного підприємства.

6. У ГК України міститься рекомендація, що державним і комунальним господарським об'єднанням потрібно утворюватися у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання (комбінат, трест тощо). Проте це не означає, що державним та комунальним підприємствам забороняється об'єднуватися в інших формах (наприклад, в Україні створено державні консорціуми "Екосорб" та "Укрфітотерапія").