Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність

1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею.

2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються цим Кодексом, прийнятими відповідно до нього законами та іншими нормативно-правовими актами.

Коментар:

1. Стаття 278 ГК України визначає мету торговельно-біржової діяльності, а саме: організація та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею. Поняття "торговельно-біржова діяльність" вживається тільки стосовно діяльності товарних бірж та не може бути застосоване до діяльності, що здійснюється фондовими біржами. Основне призначення товарної біржі це - створення умов для укладення біржових договорів (контрактів), а також виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на продукцію, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу.

В економічній літературі визначають наступні функції товарних бірж:

- організаційна функція (організація біржових торгів, вироблення правил, матеріально-технічного забезпечення торгів, забезпечення висококваліфікованим персоналом);

- вироблення біржових договорів (стандартизація якісних параметрів, визначення розмірів партій, процедур розрахунків та забезпечення ліквідності);

- розв'язання суперечок між членами біржі й учасниками біржових операцій;

- реєстрація та публікація біржових цін (котирування);

- страхування цінових та курсових ризиків (хеджування);

- гарантування виконання біржових договорів (через організацію розрахунково-клірингової діяльності);

- інформаційна роль (збір та реєстрація біржових цін з метою подальшого поширення).

Ефективність роботи товарної біржі також залежить від своєчасного освоєння і впровадження в практику нових методів і технологій біржової торгівлі, створення й організації роботи біржових складів.

2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються нормами Господарського кодексу України, Законом України "Про товарну біржу". Прийнято низку нормативно-правових актів, які регулюють біржову торгівлю сільськогосподарською продукцією (оскільки сільськогосподарська продукція - є одним із найважливіших сегментів біржового ринку). Значну роль у регулюванні діяльності товарної біржі виконують локальні нормативні акти, такі як: статут біржі, правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які приймаються кожною біржею.

У зв'язку з тим, що положення Закону України "Про товарну біржу" від 10.12.91 р. потребують значної зміни та доповнення, нагальним є прийняття нового закону. Постановою Верховної Ради України від 15.06.2007 р. прийнято за основу проект Закону України "Про товарну біржу" (реєстр. N 3256).