Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі

1. Товарна біржа має право:

встановлювати відповідно до законодавства власні обов'язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;

встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;

встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України;

видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

вирішувати інші питання, передбачені законом.

2. Товарна біржа зобов'язана:

створювати умови для проведення біржової торгівлі;

регулювати біржові операції;

регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;

надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги;

забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон'юнктури ринку.

Коментар:

1. Стаття 3 Закону України "Про товарну біржу" розширює перелік прав товарної біржі порівняно зі ст. 280 Господарського кодексу України. Так, окрім передбачених Господарським кодексом України товарна біржа має наступні права: зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір; встановлювати інші грошові збори (крім вступних та періодичних внесків для членів біржі та плати за послуги, що надаються біржею); вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності; здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

2. Обов'язки товарної біржі, передбачені ст. 280 Господарського кодексу України, співпадають з положеннями ст. 4 Закону України "Про товарну біржу" з урахуванням того, що товарна біржа забезпечує регулювання цін виключно на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі.