Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація

1. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

2. Аудитор має право об'єднатися з іншими аудиторами у спілку з дотриманням вимог законодавства.

3. Аудиторською організацією є господарська організація, створена відповідно до вимог закону.

4. Умови та порядок здійснення аудиторської діяльності, права та обов'язки аудиторів та аудиторських організацій визначаються законом, іншими нормативно-правовими актами.

Коментар:

1. У відповідності зі ст. 4 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог законодавства України. Крім того, аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

З метою забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг впроваджено щорічне удосконалення професійних знань аудиторів на підставі Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. N 178/5. На сьогодні існує 10 затверджених АПУ програм удосконалення професійних знань аудиторів. Так, наприклад, "Порівняльний аналіз практичного застосування МСФЗ та П(С)БО", затверджена рішенням АПУ від 02.02.2006 р. N 159/3, "Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами", затверджена рішенням АПУ від 27.01.2005 р. N 144/3, в редакції, затвердженій рішенням АПУ від 02.02.2006 р. N 159/3, "Незалежність, професійна етика, контроль якості аудиторських послуг", затверджена рішенням АПУ від 02.02.2006 р. N 159/3, тощо.

2. Законодавство України передбачає можливість громадян об'єднуватися у саморегулівні організації, які формуються, серед іншого, і на професійній основі. Відповідно до ст. 18 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитори України мають право об'єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів. Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх статутами та положеннями. На сьогодні в України діє Спілка аудиторів України (САУ), яка покликана сприяти становленню та розвитку аудиторської діяльності в Україні. Ця професійна громадська організація має фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їх колективів. Спілці аудиторів України надано право відкривати місцеві осередки.

Вищим керівним органом Спілки є з'їзд делегатів САУ, який скликається раз на рік. На з'їзді обирається також Комісія з питань аудиторської етики та Ревізійна комісія. На засідання Ради Спілки аудиторів України постійно запрошуються керівники територіальних відділень Спілки.

Для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні Спілка аудиторів України забезпечує підготовку нормативної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження в практику стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Особливу увагу Спілка приділяє питанням забезпечення незалежності діяльності аудиторів, дотриманню аудиторами норм і стандартів аудиту та вимог Кодексу етики аудитора.

3. Відповідності до ст. 5 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудиторська фірма - юридична особа, яка створена відповідно до законодавства і здійснює виключно аудиторську діяльність.

Аудиторські фірми, як правило, створюються у формі приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, державна реєстрація яких провадиться у відповідності із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затверджений рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 р. N 176/7). Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

4. Умови й порядок здійснення аудиторської діяльності, права й обов'язки аудиторів та аудиторських організацій визначаються Законом України "Про аудиторську діяльність", а також нормативними актами АПУ (наприклад, рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2005 р. N 149/5.1).

Так, аудитори й аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності мають право:

1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;

2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і в третіх осіб;

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;

4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Згідно зі ст. 19 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;

2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;

3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності;

4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;

6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;

7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.

Крім прав та обов'язків аудиторів та аудиторських фірм законодавство України містить і спеціальні вимоги щодо проведення аудиту. Так, відповідно до ст. 20 Закону України "Про аудиторську діяльність" забороняється проведення аудиту:

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;

2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється;

3) аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

4) аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

5) аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;

6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеню відповідальності аудитора;

7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності.

Крім того, законодавство містить гарантії незалежності аудиторів. Так, членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам аудиторських фірм забороняється втручатися в практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.