Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

 

Коментар:

1. Якщо норми про підвідомчість встановлюють коло справ, віднесених до розгляду господарських судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності дозволяє розмежувати справи, підвідомчі господарським судам, у межах системи господарських судів між окремими її елементами.

Підсудністю є коло господарських справ, вирішення яких віднесене до компетенції певного господарського суду. Отже, правила підсудності у своїй сукупності складають критерій обрання компетентного господарського суду для розгляду і вирішення конкретної господарської справи.

Частиною 1 коментованої статті встановлено положення, відповідно до якого місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам. Більшість справ вирішується саме у першій інстанції судами найнижчої ланки — місцевими судами, що зумовлено намаганнями створення для осіб, які потребують судового захисту своїх прав та інтересів, найкращих умов для участі у судочинстві, залучення всіх зацікавлених у справі осіб.

Розрізняють предметну, територіальну та виключну підсудність справ.

2. Правила предметної (родової) підсудності дозволяють визначити, господарський суд якої ланки розглядатиме справу у першій інстанції. Предметна підсудність залежить від предмета спору або суб'єктного складу сторін спірних правовідносин. Загальні положення предметної підсудності справ визначено положеннями коментованої статті.

Територіальною підсудністю є підсудність, що визначається за місцезнаходженням сторони. Територіальна підсудність дає змогу зме-жувати компетенцію господарських судів одного рівня. Територіальна підсудність справ визначена ст. 15 цього Кодексу (див. детальніше коментар до зазначеної статті).

З територіальної підсудності зроблено винятки, що охоплюються поняттям "виключна підсудність" (детально про виключну підсудність див. коментар до ст. 16 цього Кодексу).