Стаття 111(14). Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.

 

Коментар:

Відповідно до Конституції України систему судів загальної юрис­дикції в Україні утворюють загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Так, згідно із Законом України "Про судоустрій України" Вер­ховний Суд України у межах своїх повноважень здійснює перегляд справ у касаційному порядку у випадках, встановлених законом. Перегляд Верховним Судом України рішень Вищого господарсько­го суду України є різновидом касаційного провадження та має назву "повторна касація".

Існування цієї стадії є однією з основних засад судочинства, обумовлених Конституцією України. Ця стадія судового процесу є екстраординарною, виключною. Перегляд справ у порядку повторної касації не тільки створює додаткові та важливі гарантії судо­вого захисту законних прав та інтересів осіб, які беруть участь у справі, а й надає можливість додаткової перевірки судових актів та виправлення судових помилок.

Саме існування судового інституту повторної касації усуває неоднакове застосування судами касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права, що є однією з підстав створення єдиної судової практики у розгляді спорів та забезпечення суворого та неухильного додержання судами норм матеріального та процесуального права. Забезпечення права на касаційне оскарження рішення відповід­но до Основного Закону України також є однією з основних засад судочинства.

Згідно з коментованою статтею суб'єктами касаційного оскар­ження можуть бути:

сторони у справі: позивачі, відповідачі, які визнані такими під час розгляду справи судом;

інші особи, які беруть участь у справі: треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;

Генеральний прокурор України як орган, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси осіб, згідно з правами, наданими статтями 36-1,37 Закону України "Про прокуратуру", здійснює у суді представництво інтересів громадянина або держави в порядку на будь-якій стадії судового процесу. Повноваження про­курора у господарському процесі визначені законодавцем у ст. 29 цього Кодексу.

Водночас законодавець визначив коло судових актів господарсько­го суду, які можуть бути оскаржені до Верховного Суду України. Так, відповідно до положень цієї статті право касаційного оскарження до Верховного Суду України виникає:

щодо постанови Вищого господарського суду України, прийня­тої за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили;

щодо постанови Вищого господарського суду України, прийнятої за наслідками перегляду постанови апеляційного господарського суду;

щодо ухвали Вищого господарського суду України про повер­нення касаційної скарги (подання).