Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах

1. Правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміністративними судами.

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає, на які суди покладено повноваження щодо здійснення правосуддя в адміністративних справах, і дає найзагальніше визначення предмету юрисдикції цих судів.

2. Оскільки положення коментованої статті конкретизовані у статтях 17 - 21 КАСУ, вона має більш ідеологічне значення, ніж регулятивне. Її навантаження у тому, що для здійснення правосуддя в адміністративних справах в Україні запроваджуються адміністративні суди, які мають загальну компетенцію розглядати і вирішувати публічно-правові спори. Це основні положення устрою адміністративної юстиції в Україні.

Суди, що здійснюють правосуддя в адміністративних справах

2. Відповідно до принципу спеціалізації, визначеного статтею 125 Конституції України засадою побудови системи судів загальної юрисдикції, здійснення правосуддя в адміністративних справах покладено на адміністративні суди (частина перша коментованої статті).

3. Поняття адміністративної справи дано у пункті 1 статті 3 КАСУ (див. також пункти 2 - 5 коментарю до зазначеної статті). Поняття адміністративного суду наведено у пункті 2 статті 2 КАСУ (див. також пункт 7 коментарю до зазначеної статті).

Сфера юрисдикції адміністративних судів

4. До юрисдикції адміністративних судів (інакше - адміністративної юрисдикції) належать публічно-правові спори - правові спори з правовідносин, що виникають у сфері здійснення публічної влади. Принаймні одним із учасників публічно-правового спору повинен бути суб'єкт владних повноважень і цей спір має існувати саме з приводу публічно-правових відносин (див. пункт 8 коментарю до статті 2 КАСУ).

За відсутності суб'єкта владних повноважень такий спір не віднесено до юрисдикції адміністративних судів, хоч він і може мати окремі публічно-правові риси (наприклад, правовий спір між студентом-бюджетником і адміністрацією державного навчального закладу, правовий спір щодо якості наданих послуг у комунальному медичному закладі тощо). Але виборчі спори, особливості провадження у яких визначено статтями 174 - 175 КАСУ, розглядають адміністративні суди, навіть якщо серед учасників цих спорів немає суб'єкта владних повноважень, адже всі виборчі спори прямо віднесено до юрисдикції адміністративних судів.

6. Необхідно звернути увагу на те, що у публічно-правових відносинах може бути порушено не лише суб'єктивні публічні права, свободи чи інтереси (наприклад, право на мирні збори, право на доступ до інформації, що є у розпорядженні суб'єкта владних повноважень, тощо). У публічно-правових відносинах можуть бути порушені і цивільні права, свободи чи інтереси (наприклад, суб'єкт владних повноважень без рішення суду конфіскував певне майно, чим порушив право власності особи на це майно).

7. Виняток з юрисдикції адміністративних судів становлять лише спори, для яких законом встановлено інший порядок судового вирішення (див. частину другу статті 17, частину першу статті 181 КАСУ та коментар до них).