Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами

1. Суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.

3. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета, компакт-диск тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи.

 

Коментар:

 

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає єдиним способом фіксування судового засідання під час судового розгляду (у судах вищих інстанцій - відповідно апеляційного, касаційного розгляду, розгляду за винятковими обставинами) звукозапис судового засідання технічним засобом.

2. Використання технічного засобу дає можливість з повною точністю зафіксувати перебіг судового засідання, зменшити ймовірність фальшування чи перекручення висловлювань, стимулює суд і учасників процесу до належної поведінки в судовому засіданні.

Правова основа статті

3. Стаття 129 Конституції України гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами визначила одними з основних засад судочинства. На впровадження цих засад у життя і передбачені положення коментованої статті.

4. Частина шоста статті 12 КАСУ з метою забезпечення принципу гласності та відкритості судового розгляду покладає на суд обов'язок забезпечити повне фіксування судового засідання під час судового розгляду справи за допомогою звукозаписувального технічного пристрою. Водночас це не перешкоджає особам, присутнім у судовому засіданні, вести звукозапис судового засідання власним портативним технічним засобом, а за дозволом суду навіть проводити відеозапис (див. частину сьому статті 12 КАСУ).

Судові засідання, які належить фіксувати

5. Загальна формула, що суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання, зважаючи на цілі статті, потребує розширеного тлумачення.

Фіксуватися за правилами коментованої статті повинні судові засідання, що проводяться у залі судового засідання, під час:

1) судового розгляду справи в суді першої інстанції (глава 3 розділу III КАСУ);

2) апеляційного розгляду справи (стаття 196 КАСУ);

3) касаційного розгляду справи (стаття 221 КАСУ);

4) судового розгляду справи за винятковими обставинами (частина третя статті 241, стаття 221 КАСУ);

5) розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (стаття 252 КАСУ).

На наш погляд, повинні фіксуватися також судові засідання, що проводяться в залі судового засідання для вирішення окремих процесуальних питань, таких як: передача справи до іншого адміністративного суду (стаття 22), поновлення чи продовження процесуального строку (стаття 102), забезпечення адміністративного позову (стаття 118), питань, пов'язаних з усуненням недоліків судового рішення (статті 168 - 170), а також з виконанням судового рішення (статті 256, 259 - 265 КАСУ) тощо, оскільки ухвали з цих питань можуть бути предметом перегляду в суді вищої інстанції.

Також разом із складанням протоколу можуть фіксуватися шляхом проведення аудіозапису судові засідання, у яких виконується судове доручення або вчиняється окрема процесуальна дія поза залою судового засідання (наприклад, допит свідка у місці його перебування, огляд доказів на місці), якщо для цього є відповідні технічні можливості (див. частину другу статті 45 КАСУ).

6. Перебіг попереднього судового засідання не підлягає фіксуванню ні технічними засобами, ні складенням протоколу. Разом із тим фіксування попереднього судового засідання може вестися з ініціативи суду для закріплення окремих процесуальних дій, що вчиняються у його ході і мають значення для подальшого розгляду справи, зокрема, усної заяви сторони (третьої особи) про підтвердження повноважень свого представника, усних заяв сторін про досягнення примирення чи про визнання певних обставин. Альтернативним може бути варіант, коли суд схилятиме сторони та інших осіб, які беруть участь у справі, до письмового оформлення таких заяв.

Суд не повинен фіксувати судовий (апеляційний, касаційний) розгляд справи, який відбувається в порядку письмового провадження, оскільки відповідно до пункту 10 статті 3 КАСУ такий розгляд проводиться без судового засідання.

Не належить фіксувати попереднє судове засідання під час касаційного провадження (стаття 2201 КАСУ), а також вирішення питання про допуск скарги до провадження за винятковими обставинами (стаття 240 КАСУ), оскільки в обох випадках судове засідання за своїм змістом є нарадою суддів, таємницю якої охороняє стаття 154 КАСУ.

Порядок здійснення фіксування судового засідання

7. Фіксування судового процесу технічними засобами - технічний запис судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає в себе створення аудіофонограми судового засідання.

8. Суд здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою спеціального звукозаписувального технічного засобу.

Законом України "Про судоустрій України"103 від 7 лютого 2002 року обов'язок забезпечувати суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу покладено на Державну судову адміністрацію України (пункт 14 частини першої статті 126). Сьогодні найпоширенішою в судах системою фіксування судового процесу є комплекс звукозапису "Оберіг", що являє собою персональний комп'ютер з мікшером (може бути вбудований у системний блок), 1 - 6 мікрофонами, навушниками, динаміками, блоком безперебійного живлення та відповідним програмним забезпеченням.

9. Коментована стаття покладає обов'язок фіксувати судове засідання на секретаря судового засідання. Головуючий своїм розпорядженням може доручити фіксування судового засідання іншому працівникові суду з відповідною підготовкою. Секретар чи інший працівник допускається до звукозапису за наявності сертифіката про проходження курсу навчання за темою "Технічне фіксування судового процесу".

Відповідно до підпункту "ж" пункту 2.9 Тимчасового положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 21 квітня 2004 року N 51/04, судовий розпорядник, за розпорядженням головуючого, зобов'язаний надавати допомогу секретарю судового засідання у забезпеченні фіксування судового процесу технічними засобами. Також під час підготовки секретарем судового засідання до роботи технічних засобів фіксування та здійснення фіксування судового процесу судовий розпорядник вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення їх з ладу присутніми в залі особами (пункт 3.6.7 Інструкції про порядок забезпечення старшими судовими розпорядниками та судовими розпорядниками проведення судового засідання, їх взаємодії з правоохоронними органами, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 18 жовтня 2004 року N 182/04).

10. Єдиний порядок фіксування судового процесу технічними засобами встановлено Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84.

Відповідно до Інструкції секретар судового засідання перед початком роботи зобов'язаний:

1) перевірити комплекс звукозапису на відсутність ознак втручання в його конструкцію, цілісність пломб;

2) увімкнути комплекс звукозапису, зареєструватись у системі;

3) перевірити годинник та календар комплексу звукозапису на предмет відповідності поточним даті та часу;

4) перевірити наявність вільного місця на внутрішньому носії комплексу звукозапису;

5) перевірити працездатність пристроїв, провести тестування для перевірки того, що складові комплексу звукозапису (мікрофони, мікшер тощо) працюють нормально та запис іде правильно.

Тестовий запис зберігається разом з фонограмою судового засідання.

Дані про результати перевірки (прізвище, ім'я, по батькові секретаря судового засідання, інвентарний номер комплексу звукозапису, дата та час за показниками перевірки комплексу звукозапису, відомості про вільне місце, "комплекс звукозапису працездатний") вносяться до журналу судового засідання.

Технічне фіксування судового процесу починається з моменту відкриття судового засідання. Протягом судового засідання секретар судового засідання веде журнал судового засідання за допомогою спеціальної програми звукозапису.

У разі необхідності секретар звертається до суду з проханням зобов'язати учасників засідання говорити голосніше.

Якщо виявлено ознаки непрацездатності обладнання комплексу звукозапису, секретар судового засідання доповідає головуючому про неможливість подальшого фіксування судового процесу.

Після закінчення судового засідання секретар судового засідання зберігає журнал, роздруковує і підписує його та передає для долучення до матеріалів справи, створює архівну та робочу копії фонограми (на окремих компакт-дисках). Архівна копія має бути здана архіваріусу до кінця робочого дня, а робоча копія додається до справи.

Оригінал фонограми записується на комплекс звукозапису залу судового засідання, зберігається тимчасово на комп'ютері чи пристрої, з якого безпосередньо робилося фіксування, та не може бути стертим, доки не відбулося створення архівної та робочої копій.

Відповідно до частини третьої коментованої статті носій інформації (компакт-диск із робочою копією) є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи у спеціальному конверті, на якому зазначаються такі відомості: номер судової справи; серійний номер компакт-диска; дата судового засідання; підпис секретаря судового засідання; примітка.

Перехідний період

11. Після набрання чинності Конституцією України у 1996 році і навіть КАСУ у 2005 році держава не змогла створити належних умов для виконання відповідних вимог про повне фіксування судового засідання технічними засобами. Суди не отримали достатньої кількості залів судових засідань, обладнаних технічними засобами фіксації судового процесу. Тому у вересні 2005 року терміново були внесені зміни до ЦПКУ і КАСУ, якими до 1 січня 2008 року судам було дозволено і далі фіксувати перебіг судових засідань складанням протоколу, якщо не було вимоги особи, яка бере участь у справі, чи ініціативи суду щодо проведення фіксування технічними засобами. Детальніше про це див. пункт 21 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ.