Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду

1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

2. Суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходи для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку. З цією метою суд може:

1) прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів; навести необхідні довідки; провести огляд письмових та речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду; призначити експертизу, вирішити питання про необхідність залучення свідків, спеціаліста, перекладача;

2) прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб, які беруть участь у справі, у судовому засіданні, про залучення третіх осіб до справи;

3) викликати на судовий розгляд адміністративної справи свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів;

4) прийняти рішення про проведення попереднього судового засідання.

3. За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає заходи щодо невідкладного розгляду і вирішення справи. У такому разі виклик осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає загальні правила підготовки адміністративної справи до судового розгляду. Стаття спрямована на створення необхідних умов для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку.

Поняття і завдання підготовки адміністративної справи до судового розгляду

2. Підготовка адміністративної справи до судового розгляду - це система процесуальних дій судді адміністративного суду, спрямованих на визначення спірних питань між сторонами, з'ясування можливостей щодо припинення спору, а за відсутності таких можливостей - зібрати весь доказовий матеріал у справі з тим, щоб дослідити його та вирішити справу в одному судовому засіданні протягом розумного строку.

Таким чином, завданнями підготовки адміністративної справи до судового розгляду є:

1) уточнення кола обставин, якими сторони обґрунтовують свої вимоги і заперечення, а також інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи; з'ясування, які з них необхідно доводити;

2) з'ясування можливостей щодо припинення спору на стадії підготовчого провадження: внаслідок примирення сторін, визнання адміністративного позову чи відмови від позову;

3) визначення можливих правових відносин між сторонами; вирішення питання про склад осіб, які беруть участь у справі; встановлення кола доказів, необхідних для вирішення справи, і забезпечення їх своєчасного одержання;

4) сприяння судом особам, які беруть участь у справі, у здійсненні їхніх процесуальних прав та обов'язків.

Порядок здійснення підготовки та підготовчі дії

3. Підготовка адміністративної справи до судового розгляду повинна починатися з часу відкриття провадження в адміністративній справі.

4. Підготовче провадження здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження у справі, одноособово. Цей суддя вже попередньо ознайомився з позовною заявою та викладеними у ній обставинами справи, тому цілком слушно, що саме він здійснює підготовку справи до судового розгляду. Хоча якщо такий суддя не може з об'єктивних причин далі вести провадження у справі (припинення його повноважень, тривале захворювання тощо), то її може бути передано іншому судді в порядку черговості і це не матиме наслідком проведення підготовки справи до судового розгляду спочатку.

5. Законом не визначено строку підготовки адміністративної справи до судового розгляду. Зважаючи на загальне правило, що адміністративна справа повинна бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі (частина перша статті 122 КАСУ), суд повинен провести підготовку протягом такого часу, аби вирішити справу у зазначений строк.

6. Для досягнення завдань підготовки справи до судового розгляду суд уповноважений вчиняти різноманітні процесуальні дії, орієнтовний перелік яких передбачений у частині другій коментованої статті.

Усі ці процесуальні дії судді на стадії підготовчого провадження умовно можна звести до таких питань:

1) визначення обставин, що потребують доказування, з'ясування кола доказів та їх збір (для цього суд може: вирішити питання про забезпечення доказів за наявності відповідної заяви відповідно до статей 73 - 75 КАСУ; запропонувати особам, які беруть участь у справі, доповнити чи пояснити певні обставини, а також надати суду додаткові докази відповідно до статті 114 КАСУ; витребувати документи та інші матеріали відповідно до частини другої статті 69 КАСУ; навести необхідні довідки; провести огляд письмових та речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду; відповідно до статті 147 КАСУ; призначити експертизу відповідно до статті 81 КАСУ; дати судове доручення іншому адміністративному суду щодо збору доказів відповідно до статті 115 КАСУ тощо);

2) встановлення кола осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників адміністративного процесу (суд відповідно до статті 52 КАСУ може вирішити питання про заміну позивача чи відповідача, або залучення другого відповідача, про вступ або залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, про вступ третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, відповідно до статті 53 КАСУ; також суд може визнати обов'язковою особисту участь сторін чи третіх осіб у судовому розгляді відповідно до статті 120 КАСУ, викликати на судовий розгляд адміністративної справи свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів);

3) проведення попереднього судового засідання (у разі необхідності суд може прийняти рішення про проведення попереднього судового засідання та провести його відповідно до статті 111 КАСУ);

4) визначення подальшої долі справи (зокрема, суд може об'єднати справи в одне провадження чи роз'єднати справу у самостійні провадження відповідно до статті 116 КАСУ; залишити позовну заяву без розгляду, зупинити провадження у справі чи закрити його відповідно до статей 155 - 157 КАСУ, за наявності підстав прийняти рішення про забезпечення адміністративного позову відповідно до статей 117 - 118 КАСУ, закінчити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду відповідно до частини другої статті 121 КАСУ).

7. Перелік процесуальних дій судді під час підготовки справи до судового розгляду, що наведений у коментованій статті, не є вичерпним. У разі необхідності суддя може вчиняти інші процесуальні дії, спрямовані на досягнення завдань підготовки справи до судового розгляду.

Невідкладний розгляд адміністративної справи

8. Згідно з частиною третьою коментованої статті, за обґрунтованим клопотанням позивача про невідкладне вирішення адміністративної справи суд під час підготовчого провадження повинен вжити заходи щодо якнайскорішого розгляду і вирішення справи з метою дотримання розумного для такої справи строку її вирішення. У такому разі судові виклики чи повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників адміністративного процесу суд здійснює за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, який забезпечував би необхідну швидкість (стаття 38 КАСУ).