Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження

1. Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи референдум, визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або приймає інше передбачене законом рішення. У разі виявлення порушень, що можуть бути підставою для притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу, суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом.

2. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

3. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 - 175 цього Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Судові рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

4. Виключено.

5. Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172 - 175 цього Кодексу, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосування, - не пізніш як за чотири години до початку голосування.

6. Судами апеляційної інстанції є відповідні апеляційні адміністративні суди. Судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 цього Кодексу Київським апеляційним адміністративним судом, є Вищий адміністративний суд України.

7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосування, розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голосування.

8. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду.

9. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

10. При розгляді справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарженні частина четверта статті 20 цього Кодексу не застосовується.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає особливості змісту судових рішень, порядку набрання ними законної сили, а також оскарження і перегляду в апеляційному порядку в адміністративних справах, що розглядаються відповідно до статей 172 - 176 КАСУ.

2. Правила статті спрямовані на якнайшвидше досягнення юридичної визначеності у відносинах, що пов'язані з процесом виборів чи референдуму.

Види і зміст судових рішень

3. Судовими рішеннями за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, як і будь-яких інших адміністративних справ, можуть бути постанова або ухвала. Так, у разі вирішення справи по суті суд приймає постанову, а в інших випадках - постановляє ухвалу.

4. Суд, задовольнивши адміністративний позов, у постанові повинен не лише констатувати порушення законодавства про вибори чи референдум, а й визначити спосіб захисту порушених прав та інтересів позивача, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону, або приймає інше передбачене законом рішення.

5. Якщо в ході судового розгляду справи будуть виявлені порушення, що можуть бути підставою для притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу (насамперед дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності), тоді суд постановляє окрему ухвалу (стаття 166 КАСУ) з повідомленням про наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом, тобто органів та осіб, що уповноважені притягнути особу до дисциплінарної відповідальності, скласти протокол про адміністративне правопорушення, порушити кримінальну справу тощо. Відповідні орган чи особа повинні повідомити суд про вжиті заходи не пізніше одного місяця після одержання окремої ухвали.

6. Оскільки частиною другою статті 177 КАСУ встановлено, що копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення, то під час розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, застосування правил частини четвертої статті 167 КАСУ щодо проголошення вступної та резолютивної частин постанови, складеної відповідно до вимог частини третьої статті 160 КАСУ, не допускається (пункт 17 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму" від 2 квітня 2007 року N 2).

Набрання судовим рішенням законної сили

7. Частина третя коментованої статті містить загальне правило, що судові рішення місцевих адміністративних судів (окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів) за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172 - 175 КАСУ, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, тобто через два дні з дня їх проголошення, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування. Якщо судове рішення оскаржено в апеляційному порядку і воно не скасоване, тоді воно набирає законної сили з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Частина четверта коментованої статті встановлює виняток із цього загального правила. Так, судові рішення місцевих адміністративних судів за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172, 174, 175 цього Кодексу, у період від двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, до шостої години дня голосування, не можуть бути оскаржені і набирають законної сили з моменту проголошення. Це обумовлено тим, що перегляд таких рішень втратить будь-який сенс, адже рішення суду апеляційної інстанції вже не можна буде виконати.

Водночас необхідно нагадати, що постанови суду щодо внесення змін у списки виборців, прийняті за наслідками розгляду справ, визначених статтею 173 КАСУ, виконуються негайно після проголошення незалежно від набрання ними законної сили (частина шоста статті 173 КАСУ).

8. Судове рішення Вищого адміністративного суду України, ухвалене у першій інстанції, набирає законної сили з моменту проголошення (друге речення частини третьої коментованої статті).

Оскарження судових рішень

9. Потреба оперативно вирішувати спори у процесі виборів чи референдуму обумовила те, що для судових рішень у цих спорах передбачена можливість лише апеляційного оскарження, і то не в усіх випадках.

Оскаржувати в апеляційному порядку можна лише судові рішення, що не набрали законної сили, ухвалені за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172 - 175 КАСУ, тобто постанови суду чи ухвали про залишення позовної заяви без розгляду, повернення позовної заяви, відмову у відкритті провадження у справі, закриття провадження у справі тощо. Не можуть бути оскаржені рішення, що набрали законної сили.

10. При оскарженні в апеляційному порядку судових рішень за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172 - 175 цього Кодексу, подавати заяву про апеляційне оскарження не потрібно, відразу подається апеляційна скарга.

Строк апеляційного оскарження

11. Відповідно до частини п'ятої коментованої статті апеляційну скаргу належить подати протягом двох днів з дня проголошення судового рішення, а для оскарження судового рішення, ухваленого до дня голосування, - у такий самий строк, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

12. Відповідно до частини другої статті 186 КАСУ апеляційна скарга подається до місцевого адміністративного суду, що розглядав справу, а копія надсилається до суду апеляційної інстанції. Тому, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності порушення дводенного строку, встановленого для подання апеляційної скарги, суди апеляційної інстанції повинні керуватися тією датою надходження апеляційної скарги до будь-якого із цих судів, яка є першою. Апеляційні скарги, подані після зазначеного строку або не розглянуті за дві години до початку голосування, залишаються без розгляду.

Водночас необхідно враховувати, що за частиною п'ятою статті 179 КАСУ днем подання апеляційної скарги є день її надходження до суду (до 24-ї години цього дня). У разі незабезпечення роботи суду до зазначеної години апеляційну скаргу, подану у зв'язку з цим наступного дня, необхідно вважати поданою у встановлений строк.

Суди першої інстанції повинні враховувати, що правила статті 188 КАСУ щодо строків направлення апеляційних скарг разом зі справою до суду апеляційної інстанції у спорах, що пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, не застосовуються. Суд першої інстанції після отримання апеляційної скарги повинен негайно направити її разом зі справою до відповідного суду апеляційної інстанції (див. пункти 10, 19 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму").

Суд апеляційної інстанції

13. Відповідно до частини шостої коментованої статті судом апеляційної інстанції у справах, визначених статтями 172 - 175 КАСУ, є відповідний апеляційний адміністративний суд, який переглядає судові рішення місцевих адміністративних судів, що знаходяться у межах територіальної юрисдикції цього апеляційного адміністративного суду.

У справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії (крім її рішень, дій чи бездіяльності щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму), члена цієї комісії, розглянутих окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ (Окружним адміністративним судом міста Києва), судом апеляційної інстанції є Вищий адміністративний суд України.

14. Перегляд в апеляційному порядку здійснює колегія у складі трьох суддів (частина третя статті 24 КАСУ).

Строк розгляду справи в суді апеляційної інстанції

15. Справу в апеляційній інстанції суд розглядає у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження. Апеляційна скарга на судове рішення, ухвалене до дня голосування, має бути розглянута не пізніше ніж за дві години до початку голосування (частина сьома коментованої статті).

16. Про розгляд справи у судовому засіданні суд повідомляє сторони у строк, достатній для їх прибуття до суду (друге речення частини третьої статті 35 КАСУ). У цьому випадку допустимо здійснювати судовий виклик або судове повідомлення телеграмою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефоном або й через друкований засіб масової інформації (стаття 38 КАСУ). Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду (частина восьма коментованої статті).

17. Якщо розгляд справи не закінчений за дві години до початку голосування, то апеляційна скарга залишається без розгляду, а оскаржене судове рішення набирає законної сили (див. абзац 2 пункту 11 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму").

Повноваження суду апеляційної інстанції

18. Важливо, що у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, суд за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Як роз'яснив Пленум Вищого адміністративного суду України, положення частини дев'ятої коментованої статті щодо неможливості повернення судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду справи на новий розгляд поширюється на всі випадки скасування судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції, яким вирішено спір по суті, незалежно від підстав скасування. Тому суди апеляційної інстанції, розглядаючи спори, пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, не мають права застосовувати положення статті 204 КАСУ в частині обов'язкового направлення справи на новий розгляд у разі скасування постанови чи ухвали суду першої інстанції із зазначених у цій статті підстав.

Також не може суд апеляційної інстанції повернути справу в суд першої інстанції після скасування ухвали суду першої інстанції для додаткової перевірки тих питань та підстав, з огляду на які була постановлена скасована ухвала. У разі ж скасування ухвал суду першої інстанції, що стали перешкодою для відкриття провадження у справі та розгляду справи по суті, суд апеляційної інстанції направляє такі справи до суду першої інстанції для відкриття провадження у справі, розгляду по суті або продовження розгляду (пункт 21 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму").

19. Якщо суд першої інстанції залишив позовну заяву без розгляду, повернув її, відмовив у відкритті провадження у справі або закрив провадження, а в суді апеляційної інстанції змінилися підстави або з'явилися нові підстави для ухвалення подібних рішень, то суд апеляційної інстанції скасовує ухвалу суду першої інстанції та постановляє нову ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, повернення її, відмову у відкритті провадження або закриття провадження з інших підстав.

Наприклад, суд першої інстанції повернув позовну заяву у зв'язку з тим, що справа не підсудна цьому адміністративному суду, однак у суді апеляційної інстанції виявилося, що справа підсудна цьому суду першої інстанції, але позовна заява подана з пропуском строку звернення до суду, - у такому випадку апеляційний суд скасовує ухвалу суду першої інстанції та постановляє свою нову ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

20. Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним, а відповідно - набирає законної сили з моменту проголошення і не може бути оскаржене.

Інші особливості

21. Особливості представництва в суді апеляційної інстанції у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, передбачено статтею 178 КАСУ, а особливості обчислення строків, визначених коментованою статтею, закріплено статтею 179 КАСУ.

22. Судові рішення першої та апеляційної інстанцій у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами, якщо заява про такий перегляд подана до настання події або дати (години), після настання яких суд не може розглядати відповідну справу, інакше така заява залишається без розгляду. Також вона залишається без розгляду у випадку, коли суд не встиг розглянути її до настання зазначених подій або дати (години) для розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Винятком є перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень у справах щодо встановлення відповідними виборчими комісіями результатів виборів, за якими перегляд за нововиявленими обставинами може ініціюватися в загальному порядку, але їх розгляд відбувається з особливостями, встановленими статтями 172, 177 - 179 КАСУ (абзаци 3 - 4 пункту 18 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму").