Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції

1. Розглянувши апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу в разі:

1) залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін;

2) зміни ухвали суду першої інстанції;

3) скасування судового рішення і постановлення нової ухвали;

4) скасування судового рішення і залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі;

5) визнання судового рішення нечинним і закриття провадження у справі;

6) скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

2. Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти нову постанову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги.

3. З усіх процесуальних питань суд апеляційної інстанції постановляє ухвали.

4. Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються або надсилаються особам, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому статтями 160 і 167 цього Кодексу.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає види судових рішень, що може ухвалювати суд апеляційної інстанції. Стаття також бланкетно, з посиланням на статті 160 і 167 КАСУ, визначає порядок ухвалення, проголошення рішення суду апеляційної інстанції, видачі або направлення його копії особам, які беруть участь у справі.

2. Метою цієї статті є розрізнення судових рішень залежно від того, чи суд вирішує у них вимоги позовної заяви, чи інші питання. Таке розрізнення дає можливість на законодавчому рівні встановити певні особливості таких рішень. Стаття також спрямована на забезпечення принципів відкритості та гласності, відповідно до яких проголошення судового рішення є відкритим для осіб, які беруть участь у справі, та громадськості, і ніхто не може бути позбавлений інформації щодо судових рішень, ухвалених у його чи її справі (стаття 12 КАСУ).

Рішення суду апеляційної інстанції

3. Коментована стаття розрізняє судові рішення, які суд ухвалює:

1) при вирішенні питання щодо відкриття апеляційного провадження і в процесі апеляційного провадження - ухвали (частина третя);

2) за наслідками розгляду апеляційної скарги - ухвали і постанови (частини перша та друга).

4. Суд апеляційної інстанції приймає постанову у разі:

1) зміни постанови суду першої інстанції (пункт 2 статті 198 КАСУ);

2) скасування постанови суду першої інстанції і прийняття нової постанови, якою суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги (пункт 3 статті 198 КАСУ).

Постанова завжди стосується одночасно вимог апеляційної скарги і позовної заяви.

У всіх інших випадках за наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу (пункти 1, 4 - 6 статті 198, стаття 199 КАСУ).

Порядок ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, його форма

5. Суд апеляційної інстанції при вирішенні питання щодо відкриття апеляційного провадження і в процесі апеляційного провадження постановляє ухвали, які викладаються у письмовій формі з дотриманням вимог частини першої статті 165 КАСУ щодо змісту ухвали. Ухвали, які суд постановляє під час апеляційного розгляду у судовому засіданні, зазвичай є усними і постановляються на місці без виходу до нарадчої кімнати, проголошуються судом негайно і заносяться секретарем судового засідання у журнал судового засідання. Усна ухвала складається з висновку суду та мотивів, з яких суд дійшов цього висновку (частина друга статті 165 КАСУ).

Якщо в ході апеляційного розгляду суд не може вирішити якогось питання процесуального характеру на місці, він виходить до нарадчої кімнати і постановляє ухвалу там, виклавши її у письмовій формі у вигляді окремого документа. Ухвалу повинен постановити і підписати склад суду, який розглядає справу. Ухвалу, постановлену в процесі апеляційного розгляду в нарадчій кімнаті, суд повинен проголосити у судовому засіданні негайно після постановлення та виходу з нарадчої кімнати (останній абзац частини четвертої, частини п'ята і сьома статті 160 КАСУ).

Але в будь-якому разі окремим документом завжди належить викладати ухвали про:

1) залишення апеляційної скарги без руху;

2) повернення апеляційної скарги;

3) відкриття апеляційного провадження чи відмову у цьому;

4) інших питань, що визначені частиною четвертою статті 160 КАСУ.

6. Судові рішення за наслідками розгляду апеляційної скарги завжди викладаються у письмовій формі: ухвали - з урахуванням вимог статті 206, а постанови - статті 207 КАСУ. Такі постанови й ухвали суд апеляційної інстанції постановляє іменем України (частина перша статті 14 КАСУ).

Якщо адміністративна справа є складною і виготовлення постанови може зайняти тривалий час, як виняток, складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк до п'яти днів з дня закінчення розгляду справи (частина четверта коментованої статті). При цьому суд повинен невідкладно скласти короткий варіант постанови у вигляді вступної та резолютивної частин постанови (пункт 1, 4 статті 207 КАСУ), який підписується всім складом суду. Це правило стосується лише постанови.

7. Після прийняття і підписання постанови (у повному чи, як виняток, скороченому варіанті) суд повертається з нарадчої кімнати і головуючий прилюдно проголошує постанову в тому самому засіданні, в якому закінчився апеляційний розгляд справи.

Виправлення в рішенні суду апеляційної інстанції

8. Частина восьма статті 160 КАСУ дає можливість суду апеляційної інстанції внести виправлення до свого рішення (постанови чи ухвали) невідкладно після того, як воно буде виготовлене (роздруковане). Такі виправлення вносяться безпосередньо до судового рішення із застереженням, підписаним суддями, які ухвалили рішення.

Проголошення рішення суду апеляційної інстанції

9. Рішення суду апеляційної інстанції (постанова чи ухвала) проголошується головуючим прилюдно негайно після повернення суду в судове засідання з нарадчої кімнати. Якщо апеляційний розгляд або його частина відбувалися у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (частина дев'ята статті 12 КАСУ) або з упущенням відомостей, заради нерозголошення яких проводилося закрите судове засідання.

10. Після проголошення рішення суду апеляційної інстанції головуючий у судовому засіданні з'ясовує, чи зрозумілий зміст рішення та порядок і строк його оскарження особам, які беруть участь у справі. Якщо щось є незрозумілим, головуючий роз'яснює у необхідній частині зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

11. Якщо в судовому засіданні проголошено лише вступну та резолютивну частини постанови (частина третя статті 160 КАСУ), суд апеляційної інстанції після такого проголошення зобов'язаний повідомити особам, які беруть участь у справі, час і місце у межах п'ятиденного строку, коли і де вони зможуть одержати копію постанови у повному обсязі.

Видача і направлення копій рішення суду апеляційної інстанції особам, які беруть участь у справі

12. Особи, які беруть участь у справі, мають право безкоштовно отримати в суді апеляційної інстанції копію постанови чи ухвали суду невідкладно після її проголошення або за їх бажанням в будь-який інший час після цього, поки справа знаходиться в адміністративному суді апеляційної інстанції. Про видачу копії судового рішення робиться відмітка у справі із зазначенням дати видачі.

13. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні. Якщо особа, яка бере участь у справі, діяла через представника, то достатньо копію рішення надіслати представникові, оскільки одержання копії рішення представником презумує одержання копії рішення й особою, яку він - представник - представляє.

14. У разі відкладення виготовлення постанови у повному обсязі (частина третя статті 160 КАСУ) суд повинен надіслати копію повної постанови всім особам, які беруть участь у справі й у визначений судом час не скористалися правом одержати копію судового рішення, без урахування того, чи були вони присутні у судовому засіданні. Суд повинен зробити це не пізніше наступного робочого дня після виготовлення постанови у повному обсязі.

15. Якщо апеляційний розгляд відбувся в порядку письмового провадження, то способом доведення судового рішення до відома осіб, які беруть участь у справі, є не проголошення судового рішення, а направлення їм його копії. Копія постанови або ухвали суду апеляційної інстанції надсилається кожній особі, яка бере участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання усіма суддями колегії (частина третя статті 197 КАСУ).