Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами

1. Суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі:

1) відсутності клопотань усіх осіб, які беруть участь у справі, про розгляд справи за їх участю;

2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

2. Якщо справа була розглянута в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, то копія постанови або ухвали суду касаційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання постанови або ухвали суду касаційної інстанції.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Касаційний розгляд адміністративної справи суд здійснює в порядку усного (у судовому засіданні) або письмового провадження. Стаття визначає особливості розгляду справи судом касаційної інстанції у письмовому провадженні.

2. Касаційний розгляд справи у письмовому провадженні спрямований на реалізацію принципу процесуальної економії та спрямований на пришвидшення касаційного провадження.

Письмове провадження та його підстави в суді касаційної інстанції

3. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 3 КАСУ письмове провадження - це розгляд і вирішення адміністративної справи в суді, зокрема й касаційної інстанції, без виклику осіб, які беруть участь у справі, та без проведення судового засідання на основі наявних у суду матеріалів.

4. Суд проводить касаційний розгляд у письмовому провадженні у випадку, якщо жодна особа, яка бере участь у справі, не заявила клопотання про вирішення справи за її участю у судовому засіданні (частина перша коментованої статті). Таке клопотання може бути заявлено у самій касаційній скарзі, запереченні на неї, заяві про приєднання до касаційної скарги чи окремо.

Порядок касаційного розгляду у письмовому провадженні

5. Письмове провадження в касаційній інстанції передбачає вивчення колегією суддів касаційної скарги, заперечень на неї, інших матеріалів, що є в адміністративній справі, й ухвалення ними судового рішення без проведення судового засідання. По суті, такі розгляд і вирішення зводяться до наради суддів.

При розгляді справи в порядку письмового провадження головуючий доводить до відома складу колегії суддів, чия касаційна скарга, у якій справі та на рішення якого суду розглядається, з'ясовує питання про наявність самовідводів.

Після цього суддя-доповідач доповідає обставини у справі, зміст ухвалених у справі судових рішень, зміст касаційної скарги і позиції інших осіб, які беруть участь у справі. Після відповіді на питання інших суддів суддя-доповідач пропонує своє бачення вирішення вимог касаційної скарги. Після обговорення запропонованих суддями пропозицій колегія суддів ухвалює рішення відповідно до статті 230 КАСУ.

Під час касаційного розгляду і вирішення справи у письмовому провадженні його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не проводиться, оскільки в такому випадку не проводиться судове засідання.

Направлення копії судового рішення

6. Якщо справа була розглянута і вирішена в порядку письмового провадження, то способом доведення судового рішення до відома осіб, які беруть участь у справі, є не проголошення судового рішення, а направлення їм копії судового рішення. Копія постанови або ухвали суду касаційної інстанції надсилається кожній особі, яка бере участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання усіма суддями колегії (частина друга коментованої статті).