Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

1. Заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені у суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства.

2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлюють підстави та загальний порядок застосування судом заходів процесуального примусу з метою забезпечення виконання особами необхідних процесуальних дій та дотримання правил поведінки в суді.

Поняття заходів процесуального примусу

2. Заходи процесуального примусу - це процесуальні дії, що застосовуються за ухвалою суду до осіб, які своїми діями (бездіяльністю) перешкоджають ефективному розгляду і вирішенню адміністративних справ.

Підстави застосування заходів процесуального примусу

3. Частиною першою коментованої статті визначено дві підстави для застосування заходів процесуального примусу:

1) порушення встановлених у суді правил;

2) протиправне перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства.

4. Порушення встановлених у суді правил, тобто порушення порядку під час судового засідання, зокрема невиконання розпоряджень головуючого, є підставою для застосування до осіб двох заходів процесуального примусу: попередження і видалення із зали судового засідання.

5. Протиправне перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства може проявлятися у неподанні письмових чи речових доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання, а так само у неприбутті в судове засідання учасника адміністративного процесу, якого було викликано в суд, без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття. У першому випадку у порушника докази можуть бути тимчасового вилучені для дослідження судом, а в другому випадку до порушника може бути застосовано привід.

Загальний порядок застосування заходів процесуального примусу

6. Заходи процесуального примусу суд вживає у конкретній справі, але не обов'язково щодо учасників адміністративного процесу. Заходи процесуального примусу застосовуються судом постановленням усної чи письмової ухвали негайно після встановлення одного із зазначених вище порушень. Якби ці заходи вживалися протягом тривалого часу після порушення, їх сенс був би повністю втрачений, оскільки заходи процесуального примусу є не засобом покарання, а засобом стимулювання до належної поведінки.

7. Кодекс не передбачає можливості окремого оскарження ухвали про застосування заходів процесуального примусу. Частина друга статті 185 КАСУ передбачає можливість оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від постанов суду лише у випадках, прямо передбачених Кодексом. Тому особи, які не погоджуються з ухвалою суду про застосування заходів процесуального примусу, можуть включити заперечення на цю ухвалу до скарги на судове рішення, ухвалене за результатами розгляду справи.